Top
 

กล่องดินสอตามแสงคืออะไร?

Imagineering Education / เรื่องน่ารู้  / กล่องดินสอตามแสงคืออะไร?

กล่องดินสอตามแสงคืออะไร?

กล่องเดินตามแสง คืออะไร?
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสะเต็มในชั้นเรียนของ นักเรียนชั้น ป.2 เพื่อเรียนรู้เรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่อแสงของพืช มีวิธีการทำอย่างไร ไปดูกันเลย !

Share