Top
 

วิทยาการคำนวณ ป.1 หน่วย 5 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

Imagineering Education / บทเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ  / DIGITAL KIDS  / วิทยาการคำนวณ ป.1 หน่วย 5 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

วิทยาการคำนวณ ป.1 หน่วย 5 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ : 5
เรื่อง : การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
สาระ : สาระที่ 4 เทคโนโลยี
ตัวชี้วัด :
ว 4.2 ป.1/5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม

แนวคิดสำคัญ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น รู้จักข้อมูลส่วนตัว อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวและไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่นยกเว้นผู้ปกครองหรือครู แจ้งผู้เกี่ยวข้อง เมื่อต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ทำความสะอาดใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี การใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น จัดท่านั่งให้ถูกต้อง การพักสายตาเมื่อใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการใช้งาน

*เนื้อหาและรูปภาพการ์ตูนลิปดาโพล่านี้คือตัวอย่างหนังสือวิทยาการคำนวณ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ไม่อนุญาตให้นำภาพประกอบไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือแสวงหาผลกำไรต่าง ๆ หากต้องการนำเนื้อหาและรูปภาพไปใช้รบกวนติดต่อทีมงานก่อนทุกครั้ง เพื่อส่งเรื่องให้ทางผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

ข้อควรปฏิบัติและการดูแลรักษา

คำชี้แจง : ให้วิเคราะห์ภาพ การปฏิบัติ-ดูแลรักษาและการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อลากโยงเส้นจับคู่ข้อความให้ถูกต้องและกากบาทภาพที่ไม่เหมาะสม

ข้อมูลส่วนตัว

คือ ข้อมูลที่แสดงความเป็นตัวตน เช่น ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลส่วนตัวบางอย่างไม่ควรเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้ทราบเช่น รหัสผ่านการเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน เลขบัญชีธนาคาร และรหัสผ่าน

ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ควรเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นทราบ

ข้อมูลส่วนตัวมีหลายประเภท ข้อมูลบางอย่างสามารถบอกกับบุคคลแปลกหน้าได้ แต่ข้อมูลบางอย่างไม่ควรจะบอกกับบุคคนแปลกหน้า เช่น

ตัวอย่างสถานการณ์

เด็กหญิงมะลิ และ เด็กหญิงหวาน รู้จักกันในสังคมออนไลน์ทางเว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook) และเป็นเพื่อนพูดคุย โดยไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อน วันหนึ่งเด็กหญิงหวานมีปัญหา จึงได้มาปรึกษาเด็กหญิงมะลิเพื่อให้ช่วยเหลือตนเอง

จากสถานการณ์นี้ เด็กหญิงมะลิ ไม่ควรส่ง รหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ให้กับ เด็กหญิงหวาน เพราะเป็นการส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับผู้อื่น อาจทำให้เกิดอันตรายและผลเสียตามมาได้

อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว

ในโลกอินเทอร์เน็ตมีทั้งบุคคลที่ดีและไม่ดี จึงต้องระมัดระวังไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลอื่น ยกเว้น คุณพ่อคุณแม่ หรือคุณครู

1.การกลั่นแกล้งในโลกอินเทอร์เน็ต โดยการนำข้อมูลส่วนตัวส่งผ่านทางอีเมล ส่งผ่านทางข้อความ เว็บไซต์ และเฟสบุ๊ก

2.ขโมยข้อมูล เงิน หรือต้องการชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านเพื่อนำไปแอบอ้าง

วิธีป้องกันอันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว

จุดประสงค์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว(ว 4.2 ป.1/4)
อ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
คุณครูค่ะ มีใครก็ไม่รู้นำรูปของลิปดาไปอยู่ในเฟซบุ๊ก รูปของลิปดาไปอยู่ในเฟซบุ๊กคนอื่นได้อย่างไรค่ะคุณครูบอกว่าสงสัยมีคนนำข้อมูลส่วนตัวของลิปดาไปใช้และนำไปหาประโยชน์ใส่ตัวแน่เลย

ขั้นตอนการทำกิจกรรม
1. ให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม 3-4 คน อ่านใบความรู้หน้า 134
2.ให้คุณครูนำภาพอันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวและให้หาวิธีการป้องกัน
3.ให้นักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียน

วิเคราะห์ผล
จากภาพตัวอย่างที่คุณครูนำมานำเสนอ นักเรียนจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับตนเอง

สรุปท้ายกิจกรรม
ให้นักเรียนยกตัวอย่างอันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวที่นักเรียนพบในชีวิตประจำวัน

สำรวจทักษะที่ได้รับ
จากกิจกรรมนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนได้รับทักษะอะไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ป้ายการใช้งานและดูแลอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

จุดประสงค์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (ว 4.2 ป.1/5)

วัสดุ อุปกรณ์
1. คอมพิวเตอร์ และ อินเทอร์เน็ต
2. กระดาษ A4
3. อุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์ตกแต่ง
4. อุปกรณ์เทคโนโลยีที่นักเรียนชอบ

ขั้นตอนการทำกิจกรรม
1. ให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม 3-4 คน
2. ปฏิบัติภารกิจดังต่อไปนี้

กิจกรรมเขียนภาพแผนที่ความคิด

ให้เขียนภาพแผนที่ความคิดเพื่อสรุปเนื้อหาการเรียนในหน่วยที่ 5

ต่อยอดความรู้
จากเนื้อหาการเรียนในหน่วยที่ 5 ให้นักเรียนบรรยายว่าจะสามารถนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………