Top
 

ภาพกิจกรรม STEM DAY โรงเรียนบางกะปิ

Imagineering Education / เรื่องน่ารู้  / ภาพกิจกรรม STEM DAY โรงเรียนบางกะปิ

ภาพกิจกรรม STEM DAY โรงเรียนบางกะปิ

Imagineering แชร์ภาพกิจกรรม STEM DAY ของน้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 61 โดยมีกิจกรรมมากมายให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกและได้ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม STEM+A Challenge สำรวจเซลล์พืช เพื่อฝึกให้น้องๆ ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ต่อยอดให้น้องๆ ได้มีพัฒนาการการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

Share