Top
 

ภาพตัวอย่างแคมป์หุ่นยนต์ mBot ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนสิริเทพ

Imagineering Education / เรื่องน่ารู้  / ภาพตัวอย่างแคมป์หุ่นยนต์ mBot ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนสิริเทพ

ภาพตัวอย่างแคมป์หุ่นยนต์ mBot ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนสิริเทพ


ภาพตัวอย่างแคมป์หุ่นยนต์ mBot  🤖 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนสิริเทพ

สร้างเสริมการเรียนรู้ให้น้องๆ 💡 รู้จักการคิดวิเคราะห์เชิงคำนวณแบบ Computational Thinking รู้จักการคิดประมวณผลให้เป็นระบบและเป็นขั้นตอน ไปพร้อมๆกับเสียงหัวเราะและความสนุกสนาน