Top
 

วิทยาการคำนวณ ป.1 หน่วย 3 เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น

Imagineering Education / บทเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ  / DIGITAL KIDS  / วิทยาการคำนวณ ป.1 หน่วย 3 เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น

วิทยาการคำนวณ ป.1 หน่วย 3 เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ : 3
เรื่อง :  การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น
สาระ : สาระที่ 4 เทคโนโลยี
ตัวชี้วัด : ว 4.2 ป.1/4 ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : (ICT Literacy ) คือ ทักษะการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสืบค้น จัดทำการประเมินและสื่อสารข้อมูลความรู้ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อโดยการใช้สื่อต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

*เนื้อหาและรูปภาพการ์ตูนลิปดาโพล่านี้คือตัวอย่างหนังสือวิทยาการคำนวณ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ไม่อนุญาตให้นำภาพประกอบไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือแสวงหาผลกำไรต่าง ๆ หากต้องการนำเนื้อหาและรูปภาพไปใช้รบกวนติดต่อทีมงานก่อนทุกครั้ง เพื่อส่งเรื่องให้ทางผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

อุปกรณ์เทคโนโลยี

คำชี้แจง : ให้นักเรียนวิเคราะห์รูปภาพอุปกรณ์เทคโนโลยีและลากเส้นจับคู่กับความหมายของอุปกรณ์ด้านล่างให้ถูกต้อง

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

คือ อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการรับ-ส่งข้อมูล ประมวลผลข้อมูล ทำให้มนุษย์สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น

รายละเอียดของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. โทรทัศน์ (Television)
  เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่รับและแสดงผลข้อมูลออกมาในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว เสียง และตัวอักษร
 2. โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone)
  เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีขนาดเล็กและพกพาได้ง่ายสามารถใช้ในการติดต่อสื่อสาร ถ่ายรูป และเล่นอินเทอร์เน็ตได้
 3. แว่นอัจฉริยะ
  เป็นเทคโนโลยีแว่นตาชนิดหนึ่ง สามารถถ่ายภาพ วิดีโอและค้นหาข้อมูลได้ โดยการสั่งงานด้วยการใช้เสียง
 4. วิทยุ (Radio)
  เป็นอุปกรณ์รับสัญญาณเสียงจากสถานีวิทยุ เพื่อกระจายข่าวสารและความบันเทิงไปยังผู้รับที่อยู่ห่างไกล
 5. แท็บเล็ต (Tablet)
  เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนามาจากคอมพิวเตอร์ พกพาได้สะดวก และใช้งานจากการสัมผัสหน้าบนจอ
 6. กล้องดิจิทัล (Digital Camera)
  เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับบันทึกภาพและวิดีโอ ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิจิทัล
 7. คอมพิวเตอร์ (Computer)
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลทั้งตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์ โดยขึ้นอยู่กับคำสั่งของผู้ใช้งานในลักษณะต่างๆ
 8. นาฬิกาอัจฉริยะ (Smart Watch)
  เป็นนาฬิกาข้อมือที่สามารถ ใช้งานได้หลายอย่าง เช่น โทรศัพท์, เครื่องคิดเลข, แผนที่, ปฏิทิน GPS, วัดการเต้นของหัวใจ โดยการสั่งงานด้วยเสียงและการสัมผัส

การเปิด - ปิดอุปกรณ์เทคโนโลยี การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ถูกวิธี

สิ่งแรกคือการรู้จักการเปิดและปิดที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อทำให้สามารถเริ่มต้นการใช้งาน และรู้จักดูแลอุปกรณ์เทคโนโลยีเมื่อใช้เสร็จเรียบร้อย โดยอุปกรณ์แรกคือ คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีวิธีการเปิดและปิดดังต่อไปนี้

คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์ ในการคิดคำนวณประมวลผล และสามารถบันทึกข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

เมาส์ (Mouse) เป็นอุปกรณ์ส่งข้อมูล (Input) เข้าคอมพิวเตอร์ ใช้ในการควบคุม ตัวชี้ (Pointer) บนจอคอมพิวเตอร์ ถูกออกแบบมาให้มีรูปร่างขนาดเล็ก มีส่วนโค้งและส่วนเว้าเข้ากับอุ้งมือ เพื่อให้จับถนัดมือเคลื่อนไหวได้ง่าย โดยมีวิธีการใช้ดังต่อไปนี้

คีย์บอร์ด (Keyboard) เป็นอุปกรณ์ส่งข้อมูล (Input) ตัวอักษร ตัวเลข หรือคำสั่งอื่นๆ เข้าคอมพิวเตอร์ โดยการกดปุ่มบนแป้นพิมพ์ซึ่งอาจให้ใช้เวลานานในการป้อนข้อมูลหากใช้ไม่ถูกวิธี การใช้งานคีย์บอร์ดอย่างถูกวิธี มีดังต่อไปนี้

หน้าจอสัมผัส (Touch screen) เป็นอุปกรณ์ส่งข้อมูลเหมือนเมาส์และคีย์บอร์ด แต่ผู้ใช้สามารถสัมผัสบนจอของเครื่องเพื่อที่จะสั่งการ โดยการใช้งานคล้ายเมาส์ เช่น การกด (คลิกเมาส์) การกดค้าง (กดเมาส์ด้านขวา) การลากถู (การลากเมาส์) และยังสามารถรับคำสั่งหลายจุดพร้อมกัน เรียกว่า มัลติทัช (Multi-touch)

ท่านั่งที่เหมาะสมกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งาน ควรรู้จักวิธีการวางนิ้วมือบริเวณบนแป้นเหย้า เพราะจะทำให้สามารถใช้งานได้รวดเร็วขึ้น ควรนั่งหลังตรง เวลาพิมพ์ไม่ต้องรีบร้อน และควรพักสายตาเป็นระยะ

ลักษณะการนั่งที่เหมาะสมในการพิมพ์งาน
ก. นั่งหลังตรง
ข. ระยะห่างจากหน้าจอประมาณ 45 – 70 เซนติเมตร
ค. วางเท้าราบกับพื้นให้เท้าซ้ายเยื้องไปด้านหน้าเล็กน้อย ปล่อยแขนตามสบายและงอข้อศอกขึ้นเล็กน้อยเพื่อจะได้ให้มืออยู่บนแป้นได้อย่างถนัด

 1. Function Key คือ ปุ่มหน้าที่ (F: Function) เฉพาะที่ใช้ในการทำงานต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะของ
  โปรแกรม เช่น
  F1 คือ ปุ่ม Help ใช้ขอความช่วยเหลือ เป็นต้น
 2. Alphabet Key คือ ปุ่มที่ใช้สำหรับพิมพ์ข้อความตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ปุ่มที่สำคัญ เช่น
  Caps Lock คือ ปุ่มที่ใช้สำหรับล็อกเพื่อพิมพ์ตัวอักษรตัวบนเท่านั้น
  Shift คือ ปุ่มที่ใช้สำหรับกดค้างเพื่อพิมพ์ตัวอักษรตัวบน
  Enter คือ ปุ่มที่ใช้สำหรับการขึ้นบรรทัดใหม่
  Spacebar คือ ปุ่มที่ใช้สำหรับการเคาะเว้นวรรคตัวอักษร
 3. Control Key คือ ปุ่มควบคุมโปรแกรม โดยใช้การกดปุ่มอีกปุ่มพร้อมกัน
  Ctrl (Control) คือ ปุ่มควบคุมการทำงานร่วมกับปุ่มอื่น หรือเป็นคีย์ลัด
  Alt (Alternate) คือ ปุ่ม ” ทางเลือก (Alternative) ” ใช้ทำงานร่วมกับปุ่มอื่น
  Windows คือ ปุ่มที่ใช้ควบคุมการทำงานของ Windows
 4. Numeric Key คือ ใช้สำหรับพิมพ์ตัวเลขและสัญลักษณ์การคำนวณ
 5. Arrow Key คือ ใช้สำหรับควบคุมการเคลื่อนที่ของเคอร์เซอร์ (สัญลักษณ์ที่ใช้ระบุตำแหน่งบนจอภาพ)

การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี

จุดประสงค์ ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ (ว 4.2 ป.1/4)
อ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ลิปดาไปที่ร้านขายอุปกรณ์เทคโนโลยี ลิปดาไม่รู้ว่าอุปกรณ์ใดบ้าง ที่เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เด็ก ๆ มาช่วยลิปดาหาคำตอบและบอกวิธีการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับลิปดาด้วยนะครับ

ขั้นตอนการทำกิจกรรม
1. ให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม 3-4 คน อ่านใบความรู้หน้า 72
2. ให้เลือกอุปกรณ์เทคโนโลยีมา 3 ชนิด และหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เรื่องการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นเช่น การใช้งาน การเปิด-ปิด และนำเสนอหน้าชั้นเรียน

วิเคราะห์ผล
ให้นักเรียนยกตัวอย่างอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และอธิบายวิธีการใช้งานเบื้องต้น 1 ตัวอย่าง

สรุปท้ายกิจกรรม
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

สำรวจทักษะที่ได้รับ
จากกิจกรรมนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนได้รับทักษะอะไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ให้นักเรียนอ่านและเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดโดยกาเครื่องหมายถูกในวงกลม

กิจกรรมเขียนภาพแผนที่ความคิด

ให้เขียนภาพแผนที่ความคิดเพื่อสรุปเนื้อหาการเรียนในหน่วยที่ 3

ต่อยอดความรู้
จากเนื้อหาการเรียนในหน่วยที่ 3 ให้นักเรียนบรรยายว่าจะสามารถนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………