Top
 

วิทยาการคำนวณ ป.2 หน่วย 3 เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์ในการสร้างจัดเก็บไฟล์

Imagineering Education / บทเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ  / DIGITAL KIDS  / วิทยาการคำนวณ ป.2 หน่วย 3 เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์ในการสร้างจัดเก็บไฟล์

วิทยาการคำนวณ ป.2 หน่วย 3 เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์ในการสร้างจัดเก็บไฟล์

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2
หน่วยที่ : 3
เรื่อง : การใช้งานซอฟต์แวร์ในการสร้างจัดเก็บไฟล์
สาระ : สาระที่ 4 เทคโนโลยี
ตัวชี้วัด :
ว 4.2 ป.2/3 ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
– การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น การเข้าและออกจากโปรแกรม การสร้างไฟล์ การจัดเก็บ การเรียกใช้ไฟล์
– การสร้าง คัดลอก ย้าย ลบ เปลี่ยนชื่อ จัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์อย่างเป็นระบบจะทำให้เรียกใช้ ค้นหาข้อมูลได้
ง่ายและรวดเร็ว

ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT Literacy ) คือ ทักษะการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสืบค้น จัดทำการประเมินและสื่อสารข้อมูลความรู้ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อโดยการใช้สื่อต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

*เนื้อหาและรูปภาพการ์ตูนลิปดาโพล่านี้คือตัวอย่างหนังสือวิทยาการคำนวณ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ไม่อนุญาตให้นำภาพประกอบไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือแสวงหาผลกำไรต่าง ๆ หากต้องการนำเนื้อหาและรูปภาพไปใช้รบกวนติดต่อทีมงานก่อนทุกครั้ง เพื่อส่งเรื่องให้ทางผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซึ่งทำหน้าที่ในการรับข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และแสดงผลข้อมูล คอมพิวเตอร์จะ   ประมวลผลข้อมูลได้ต้องอาศัย ซอฟต์แวร์ (Software) และผู้ใช้หรือ พีเพิลแวร์ (Peopleware) ทำหน้าที่ในการควบคุม ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์และข้อมูล รวมกันทั้งหมดจึงเป็นองค์ประกอบในการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น
1.1 หน่วยส่งข้อมูล (Input) เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ เป็นต้น
1.2 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)
1.3 หน่วยแสดงผล (Output) เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น

2. บุคลากรหรือผู้ใช้ (Peopleware) หมายถึง ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นผู้ทำหน้าที่สั่งงานคอมพิวเตอร์ นำเข้าข้อมูล สั่งให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลที่ต้องการ และ แสดงผลข้อมูลที่ต้องการผ่านอุปกรณ์ต่างๆ

3. ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง โปรแกรมซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์จะไม่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งซอฟต์แวร์ หรือ โปรแกรม มีด้วยกัน 2 แบบ คือ ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมนำเสนอ เป็นต้น

1.ระบบปฏิบัติการ
คือ โปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่อง คอยจัดการระบบต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ เช่น Windows, Mac OS, Linux, Android เป็นต้น

2.โปรแกรมประมวลคำ
เป็นโปรแกรมใช้ในการสร้างเอกสารและ จัดรูปแบบข้อความเพื่อทำรายงานและอื่นๆ เช่น โปรแกรม Microsoft Word, Notepad เป็นต้น

3.โปรแกรมกราฟิก (วาดภาพ)
เป็นโปรแกรมใช้สร้างภาพตกแต่งรูปภาพ เพื่อนำเสนอในโอกาสต่างๆ เช่น โปรแกรม Paint, Paint3D, Photoshop เป็นต้น

4.โปรแกรมนำเสนอ
เป็นโปรแกรมสำหรับจัดข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูล เช่น Powerpoint, Prezi เป็นต้น

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

การใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูล

ข้อมูลในอุปกรณ์เทคโนโลยีมีด้วยกันหลายชนิด แต่จะถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล (File) และไฟล์ข้อมูลนี้ก็ควรจะจัดเก็บในแฟ้มข้อมูล หรือ โฟลเดอร์ (Folder) เพื่อความเป็นระบบซึ่งจะทำให้เรียกใช้ ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

ไฟล์ข้อมูล (File)

คือข้อมูลเอกสารที่ถูกสร้างขึ้นโดย โปรแกรมต่างๆ เช่น โปรแกรมประมวลคำ ก็จะสร้างไฟล์เอกสารประมวลคำ ซึ่งไฟล์นั้นจะมีสัญลักษณ์ไฟล์เป็นรูปเอกสารและมีนามสกุลเป็น DOC (Document) เช่น

โฟลเดอร์ (Folder) เป็นแฟ้มข้อมูลจำลองหรือตู้เอกสารที่เอาไว้บรรจุไฟล์ข้อมูลเอกสาร ซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นสัญลักษณ์รูปแฟ้มในระบบปฏิบัติการ ซึ่งโฟลเดอร์ที่โปรแกรมระบบปฏิบัติการวินโดว์ (Windows) สร้างไว้จะมีสัญลักษณ์เฉพาะเพื่อจะได้ให้ผู้ใช้ได้จัดเก็บให้เป็นระบบ ช่วยให้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

1. การค้นหาจาก Start Menu
– คลิกเลือกคำสั่ง ค้นหา
– พิมพ์ชื่อไฟล์หรือโปรแกรมที่ต้องการค้นหา
– โปรแกรมที่ค้นหาพบจะปรากฏขึ้นมา

2. การค้นหาจาก File Explorer
การค้นหาไฟล์จาก File Explorer นั้นมีด้วยกัน 2 แบบคือการค้นหาจากชื่อไฟล์ และการค้นหาจากชนิดของไฟล์ที่ถูกจัดเก็บไว้ใน My Documents ของเรา ซึ่งหากจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบแล้ว ก็สามารถค้นหาไฟล์ได้ง่ายโดยการไปที่ File Explorer ซึ่งจะมีแฟ้มข้อมูล (โฟลเดอร์) ที่จัดเก็บไฟล์นั้นอยู่ สามารถเรียกใช้ไฟล์ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

การเข้าและออกจากโปรแกรม การเริ่มต้นการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น ผู้ใช้งานควรเรียนรู้การเข้าและออกจากโปรแกรม เนื่องจากจะสามารถเรียกใช้โปรแกรมที่ต้องการได้และหลังจากใช้งานเรียบร้อยแล้ว ทุกครั้งต้องจัดเก็บหรือบันทึกไฟล์ก่อนออกจากโปรแกรมเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล โดยมีวิธีการเข้าและออกโปรแกรมดังนี้

ตัวอย่างการเข้า - ออกจากโปรแกรม

การเข้าโปรแกรม ให้สังเกตหน้าจอ Desktop1 และบริเวณ Task Bar2 หากพบให้กดคลิก หรือดับเบิ้ลคลิกเพื่อเลือก แต่หากหาไม่พบให้ไปที่ Start Menu3 และค้นหาโปรแกรม หรือสามารถค้นหาได้จากการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหาลงไป ก็จะปรากฏโปรแกรมหรือไฟล์ขึ้นมาแล้วจึงกดเลือกหรือกดดับเบิลคลิก เพื่อเรียกใช้งานโปรแกรมนั้น

การออกจากโปรแกรม มีด้วยกันหลายวิธีตัวอย่างเช่น

การเข้าและออกจากโปรแกรม การเริ่มต้นการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น ผู้ใช้งานควรเรียนรู้การเข้าและออกจากโปรแกรม เนื่องจากจะสามารถเรียกใช้โปรแกรมที่ต้องการได้และหลังจากใช้งานเรียบร้อยแล้ว ทุกครั้งต้องจัดเก็บหรือบันทึกไฟล์ก่อนออกจากโปรแกรมเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล โดยมีวิธีการเข้าและออกโปรแกรมดังนี้

ตัวอย่างการสร้าง – จัดเก็บไฟล์

การเรียกใช้ไฟล์ คือ การเปิดไฟล์งานเดิม (Open) หรือไฟล์งานที่บันทึกไว้แล้วและต้องการที่จะเปิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขหรือทำงานต่อให้เสร็จ

วิธีการเรียกใช้ไฟล์

ตัวอย่างการเรียกใช้ไฟล์ที่น่าสนใจ เช่น

โปรแกรม File Explorer เป็นโปรแกรมสำหรับ สำรวจ ดูแลและจัดการไฟล์ต่างๆ ใน Windows และยังสามารถ คัดลอก ย้าย ลบ เปลี่ยนชื่อ จัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์อย่างเป็นระบบทำให้เรียกใช้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

วิธีเรียกใช้โปรแกรม File Explorer

การสร้างโฟลเดอร์ เป็นการสร้างแฟ้มข้อมูลเพื่อทำการจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลส่วนตัวควรสร้างโฟลเดอร์สำหรับข้อมูลส่วนตัว เป็นต้น

วิธีการสร้างโฟลเดอร์

การคัดลอก (Copy) ไฟล์หรือโฟลเดอร์ เป็นการทำสำเนาข้อมูลจากตำแหน่งที่เก็บข้อมูลหนึ่งไปยังตำแหน่งข้อมูลอีกที่หนึ่ง ซึ่งเมื่อคัดลอกแล้วจะได้ไฟล์หรือโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่โดยจะมีคุณสมบัติเหมือนเดิม

วิธีการคัดลอกไฟล์หรือโฟลเดอร์

การย้าย (Move) ไฟล์หรือโฟลเดอร์ เป็นการจัดระเบียบของไฟล์หรือโฟลเดอร์ โดยการย้ายจากตำแหน่งหนึ่ง ไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งที่ต้องการ

วิธีการย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์

การลบ (Delete) ไฟล์หรือโฟลเดอร์ คือ การลบไฟล์ หรือโฟลเดอร์ข้อมูล ที่ไม่ต้องการออกจากที่เก็บข้อมูล โดยหลังจากการลบไฟล์หรือโฟลเดอร์จะถูกย้ายไปเก็บไว้ในถังขยะ (Recycle Bin) ซึ่งสามารถกู้โฟลเดอร์กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง สำหรับการลบไฟล์หรือโฟลเดอร์สามารถทำได้ ดังนี้

วิธีการลบไฟล์หรือโฟลเดอร์

1.คลิกเลือกตำแหน่งไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการลบ จากตัวอย่างก็คือตำแหน่ง C:\delete
2.คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการลบจนครบแล้วทำการคลิกขวา
3.จะมีหน้าต่างย่อยให้คลิกเลือกคำสั่ง Delete ไฟล์และโฟลเดอร์จะถูกลบออกไป

วิธีการกู้ข้อมูลไฟลหรือโฟลเดอร์ด้วย Recycle Bin

1.กดดับเบิ้ลคลิกเลือก Recycle Binจะมีหน้าต่าง Recycle Bin ออกมา
2.คลิกเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการกู้กลับมา
3.จะมีหน้าต่างย่อยให้คลิกเลือกคำสั่ง Restore ไฟล์จะคืนกลับมายังตำแหน่งเดิม

การเปลี่ยนชื่อ (Rename) ไฟล์หรือโฟลเดอร์ เมื่อเริ่มต้นการสร้างไฟล์หรือโฟลเดอร์ ผู้ใช้งานจะตั้งชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ไว้เรียบร้อย แต่บางครั้งผู้ใช้งานจำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ เช่น การคัดลอกไฟล์เพื่อนำมาแก้ไข การแก้ไขชื่อไฟล์เพื่อจัดเก็บไฟล์หรือโฟลเดอร์อย่างเป็นระบบ

วิธีการเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์

ให้นักเรียนอ่านคำสั่งและตอบคำถามให้ถูกต้อง

1. ให้นักเรียนแสดงลำดับขั้นตอน การเปิดไฟล์งาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ให้นักเรียนแสดงลำดับขั้นตอน การคัดลอกไฟล์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ถ้านักเรียนต้องการแก้ไขชื่อไฟล์ต้องใช้คำสั่งใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ถ้านักเรียนกำลังแก้ไขไฟล์ข้อมูลอยู่และต้องการบันทึกไฟล์เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟล์สูญหายต้องใช้คำสั่งใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ถ้านักเรียนต้องการย้ายตำแหน่งของไฟล์หรือโฟลเดอร์ต้องใช้คำสั่งใดบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

อ.กั๊ก เก็บไฟล์ข้อมูลของตนเองไว้ในโฟลเดอร์ โดยตั้งชื่อว่า c:kak ดังภาพที่ปรากฏด้านล่าง ให้นักเรียนวิเคราะห์ภาพและตอบคำถามให้ถูกต้อง