Top
 

วิทยาการคำนวณ ป.2 หน่วย 4 เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์ในการแก้ไขตกแต่ง

Imagineering Education / บทเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ  / DIGITAL KIDS  / วิทยาการคำนวณ ป.2 หน่วย 4 เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์ในการแก้ไขตกแต่ง

วิทยาการคำนวณ ป.2 หน่วย 4 เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์ในการแก้ไขตกแต่ง

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2
หน่วยที่ : 4
เรื่อง : การใช้งานซอฟต์แวร์ในการแก้ไขตกแต่ง
สาระ : สาระที่ 4 เทคโนโลยี
ตัวชี้วัด :ว 4.2 ป.2/3 ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
– การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น การแก้ไขตกแต่งเอกสาร ทำได้ในโปรแกรม เช่น โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมนำเสนอ

ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT Literacy) คือ ทักษะการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสืบค้น จัดทำการประเมินและสื่อสารข้อมูลความรู้ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อโดยการใช้สื่อต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

*เนื้อหาและรูปภาพการ์ตูนลิปดาโพล่านี้คือตัวอย่างหนังสือวิทยาการคำนวณ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ไม่อนุญาตให้นำภาพประกอบไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือแสวงหาผลกำไรต่าง ๆ หากต้องการนำเนื้อหาและรูปภาพไปใช้รบกวนติดต่อทีมงานก่อนทุกครั้ง เพื่อส่งเรื่องให้ทางผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

เป็นโปรแกรมประยุกต์ ที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการMicrosoft Windows เป็นโปรแกรมประมวลคำ ซึ่งเราสามารถใช้เริ่มต้นพิมพ์งานทั่วไป ตกแต่งข้อความ สามารถแทรกรูปภาพ ทั้งจากโปรแกรม Paint แทรกวันที่และรูปทรงต่างๆ ได้ด้วย หน้าตาของโปรแกรม WordPad มีลักษณะดังต่อไปนี้

1. Document Area เป็นพื้นที่การทำงาน โดยสังเกตที่ Insert Point หรือ ตำแหน่ง Cursor ที่กระพริบ คือ ตำแหน่งที่พร้อมทำงาน
2. File Ribbon เป็นคำสั่งจัดการเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล

New = เปิดแฟ้มข้อมูลใหม่
Open = เปิดแฟ้มข้อมูลเก่า
Save = การบันทึก
Save as = การบันทึกเปลี่ยนชื่อแฟ้มข้อมูล
Print = การพิมพ์ภาพลงกระดาษ
Page Setup = การกำหนดคุณสมบัติภาพก่อนพิมพ์
Send in E-Mail = การส่งภาพผ่านทาง E-mail
Exit = การออกจากโปรแกรม

3. Home Ribbon ชุดคำสั่งการจัดการเอกสาร แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ได้ดังนี้

3.1 คลิปบอร์ด (Clipboard) เป็นที่รวมชุดคำสั่งต่างๆ ในการ ตัด (Cut) คัดลอก (Copy) วาง (Paste) วางรูปแบบพิเศษ (Paste speacial) คือ การคัดลอกรูปแบบอักษร
3.2 ฟอนต์ (Font) เป็นที่รวมชุดคำสั่งต่างๆ ในการแก้ไขรูปแบบตัวอักษร (Font) ขนาด (Size) ตัวหนา (Bold) ตัวเอียง (Italic) ขีดเส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย สีตัวอักษรและสีพื้น
3.3 ย่อหน้า (Paragraph) เป็นที่รวมชุดคำสั่งต่างๆ ในการจัดย่อหน้า หมุด การเรียงเลข สัญลักษณ์ ระยะห่างระหว่างบรรทัดชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา เป็นต้น
3.4 แทรก (Insert) เป็นคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแทรก รูปภาพ รูปภาพจาก Paint วันที่และเวลา วัตถุต่างๆ
3.5 การแก้ไข (Editing) เป็นที่รวมชุดคำสั่งต่างๆ ในการค้นหาตัวอักษร (Find) แทนที่คำ (Replace) และการเลือกข้อความทั้งหมด (Select all)

4. View Ribbon ชุดคำสั่งการแสดงเอกสาร

4.1 Zoom เป็นชุดคำสั่ง ขยายภาพ (Zoom in) และย่อภาพ (Zoom out) และขนาด 100%
4.2 Ruler & Status bar เป็นคำสั่งการแสดงไม้บรรทัด (Ruler) และแถบแสดงสถานะ (Status bar) เอกสาร
4.3 Word Wrap & Measurement Units เป็นคำสั่งตัดข้อความและหน่วยของเอกสาร

5. Quick Zoom เครื่องมือย่อขยายเอกสาร

การใช้งานโปรแกรมประมวลคำ WordPad อย่างง่าย

1. เริ่มต้นการพิมพ์
พื้นที่กระดาษขาวจะเป็นพื้นที่การทำงาน ซึ่งให้เราสังเกตที่ Insert Point หรือ ตำแหน่ง Cursor ที่กระพริบ คือตำแหน่งที่พร้อมจะพิมพ์ข้อมูลลงไป

2. การตกแต่งข้อความ
นักเรียนสามารถตกแต่งข้อความหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวอักษร ย่อหน้าได้ โดยใช้ชุดคำสั่ง Font และ Paragraph

3. แทรกรูปภาพ
นักเรียนสามารถแทรกรูปภาพได้ทั้งจากภาพภายนอก หรือจากโปรแกรมกราฟิก Paint รวมถึง วันที่และเวลา โดยใช้ชุดคำสั่ง Insert

การฝึกพิมพ์สัมผัส ควรเริ่มจากลักษณะการนั่งที่ถูกต้อง ระดับสายตาที่มองไปยังหน้าจอคอมพิวเตอร์ควรมีระยะห่างประมาณ 45-75 เซนติเมตร และควรมองลงต่ำเล็กน้อยประมาณ 20 องศา ณ กึ่งกลางของจอคอมพิวเตอร์ แขนวางขนานกับพื้น ปล่อยหัวไหล่ให้สบาย เก้าอี้ควรมีพนักพิง และควรมีที่พักเท้า ข้อควรปฏิบัติในการฝึกพิมพ์มีดังต่อไปนี้

รายละเอียดเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

1. ประเภทและจำนวนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน – แข่งขันประเภททีม ละ 2 คน
2. ใช้โปรแกรม Paint และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการแข่งขันให้ทีมละ 1 เครื่อง
3. ให้นักเรียนวาดภาพตามหัวข้อที่คณะกรรมการกำหนดใน 1 หน้าจอ
4. ห้ามนำเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆนอกเหนือจากที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้เข้าไปในห้องแข่งขัน
5. ใช้เวลาแข่งขัน 2 ชั่วโมง
6. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน แบ่งเป็น
– ความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา 30 คะแนน
– ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
– ความสวยงาม 20 คะแนน
– การจัดองค์ประกอบของภาพ 20 คะแนน

ความคิดสร้างสรรค์ คือ การคิดสิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ควรมีลักษณะดังนี้ มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ หมั่นศึกษาหาความรู้ กล้าคิดกล้าทำ และอยากรู้อยากเห็น รักในการแก้ไขปัญหา

เทคนิคการไล่ระดับสีภายในภาพ

เทคนิคการไล่ระดับสี คือ การไล่โทนสีจากสีหนึ่งไปยังอีกสีหนึ่ง เช่น จากฟ้าเข้มไปยัง สีฟ้าอ่อน โดยใช้ คำสั่งแก้ไขสี (Edit Colors)1 เพื่อเพิ่มโทนสีที่ต้องการเข้าไปในถาดสี เพื่อจะได้เทสีลงในภาพให้สวยงามมากขึ้น

คำสั่งแก้ไขหรือเพิ่มสี (Edit Colors)

ในกรณีที่ต้องการใส่สีลงในรูปภาพแต่เป็นสีที่ไม่มีอยู่ในถาดสี สามารถทำการแก้ไขหรือเพิ่มสีลงในถาดสีได้อีก 10 สี โดยมีวิธีดังนี้

1.คลิกที่คำสั่ง Edit Colors
2.มีหน้าต่างขึ้นมาแล้วเลือกสีที่เราต้องการ
3.กดคำสั่ง Add to Custom Colors
4.สีจะปรากฏในถาดสี แล้วคลิกที่ปุ่ม OK

หมายเหตุ รูปวาดที่ใช้คำสั่งเพิ่มสี (Edit Colors) จะมีโทนสีที่แตกต่างหลายเฉดสีในรูป แต่ถ้าเราต้องการสีในโทนสีเดิมในระหว่างที่เราเทสี อาจใช้เครื่องมือดูดสี (Color Picker) แล้วทำการดูดสีจากรูปที่เราวาดก็ได้เช่นกัน

เทคนิคการเลือกและคัดลอก

เป็นคำสั่งสำหรับการเลือกพื้นที่บางส่วนของภาพหรือทั้งหมด เพื่อทำการย่อขยาย (Resize), การคัดลอก (Copy), การลบ (Delete), การย้าย (Cut) หรือ ดึงให้เอียง (Skew) ซึ่งลักษณะการเลือกมีด้วยกันดังต่อไปนี้

1. Rectangular Selection เลือกแบบสี่เหลี่ยม
2. Free-form Selection เลือกตามอิสระ
3. Select all เลือกทั้งหมด
4. Invert Selection เลือกส่วนที่ไม่ได้เลือก
5. Transparent selection ทำให้ส่วนสีพื้นโปร่งใส

ตัวอย่างการคัดลอกภาพปลาไปหลายๆ ที่

เทคนิคการปรับขนาด หมุน เอียงภาพ

เป็นคำสั่งสำหรับการเปลี่ยนขนาด (Resize) ของภาพที่ถูกเลือก(Selection) คำสั่งการหมุนภาพ (Rotate) ซึ่งโดยปกติสามารถใช้เมาส์ได้ ลากไปยังบริเวณเส้นประของภาพที่ถูกเลือกและกดเมาส์ค้าง (Drag) เพื่อเปลี่ยนแปลง ส่วนคำสั่งเอียงภาพ (Skew) ต้องเลือกคำสั่งย่อยใน Resize จึงจะสามารถเอียงภาพได้

วิธีการใช้คำสั่งในการปรับขนาดภาพ หมุนภาพ และปรับมุมเอียงของภาพ

1.คลิกเลือกคำสั่งเลือกพื้นที่ (Select) เลือกบริเวณที่เราต้องการ
2.คลิกเลือกคำสั่งหมุนภาพ (Rotate)
3.คลิกเลือกคำสั่งต่างๆ ในการหมุนภาพตามที่ต้องการ
4.หากเลือกที่คำสั่ง Resize จะมีหน้าต่าง ให้เลือก
– Resize เป็นชุดคำสั่งเปลี่ยนขนาดของภาพให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง โดยสามารถปรับได้ทั้งแบบเป็น Percent กับแบบ Pixels หรือเลื่อนเมาส์ไปยังมุมของส่วนที่เลือกแล้วย่อหรือขยายเลยก็ได้
– Skew (Degrees) เป็นคำสั่งปรับมุมเอียงให้กับภาพโดยสามารถเอียงภาพทำมุมตามที่เราต้องการทั้งด้านแนวตั้ง (Vertical) หรือแนวนอน (Horizental)

ตัวอย่างของภาพจากการหมุนภาพ Rotate

เทคนิคการสร้างเงาให้กับภาพ

เป็นคำสั่งสำหรับการเลือกพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดของภาพเพื่อจัดการกับรูปภาพที่ทำการคัดลอก (Copy) ทำให้เป็นภาพขาวดำโดยใช้คำสั่ง Black and White และจะสร้างเงาของภาพโดยใช้คำสั่ง Rotate และ Skew

1.ใช้เครื่องมือต่างๆ วาดรูปที่ต้องการ
2.ใช้คำสั่งเลือกพื้นที่ (Select) ครอบรูปภาพแล้วทำการ คัดลอก (Copy) และวาง (Paste)
3.คลิกที่คำสั่ง File และคลิกที่ Properties
4.ปรากฏหน้าต่าง Image Properties ให้เลือกที่คำสั่ง Black and white แล้วกด OK
5.จะได้ภาพเป็นสีดำออกมา
6.ใช้คำสั่งหมุนภาพ (Rotate) และปรับเอียงรูป (Skew) ภาพเพื่อสร้างเงาให้กับรูปภาพ

เทคนิคการทำร่องรอยและทำซ้ำโดยการใช้ปุ่ม Shift และปุ่ม Ctrl

เทคนิคการใช้ปุ่ม Ctrl ในการคัดลอก

การ์ดวันแม่หรือวันพ่อ

จุดประสงค์
การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น เช่น การแก้ไขตกแต่งเอกสาร ทำได้ในโปรแกรมเช่น โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมนำเสนอ (ว 4.2 ป.2/3)

วัสดุ อุปกรณ์
1. คอมพิวเตอร์ และ อินเทอร์เน็ต 2. กระดาษ A4
3. อุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์ตกแต่ง
4. โปรแกรมประมวลคำ และ โปรแกรมกราฟิก

ขั้นตอนการทำกิจกรรม
1. ปฏิบัติภารกิจดังต่อไปนี้

ช่วยด้วยโลกเราเต็มไปด้วยขยะ

จุดประสงค์
1. การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นทำได้ในโปรแกรม เช่น โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมประมวลคำ (ว 4.2 ป.2/3)
2. ประโยชน์ของการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ (ว 2.1 ป.2/5)

วัสดุ อุปกรณ์
1. คอมพิวเตอร์ และ อินเทอร์เน็ต 2. กระดาษ A4
3. อุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์ตกแต่ง
4. โปรแกรมประมวลคำ และ โปรแกรมกราฟิก

ขั้นตอนการทำกิจกรรม
1. ปฏิบัติภารกิจดังต่อไปนี้