Top
 

วิทยาการคำนวณ ป.3 หน่วย 1 เรื่อง แสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือแก้ปัญหา อย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ

Imagineering Education / บทเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ  / DIGITAL KIDS  / วิทยาการคำนวณ ป.3 หน่วย 1 เรื่อง แสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือแก้ปัญหา อย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ

วิทยาการคำนวณ ป.3 หน่วย 1 เรื่อง แสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือแก้ปัญหา อย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ : 1
เรื่อง : แสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือแก้ปัญหา
อย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ
สาระ : สาระที่ 4 เทคโนโลยี
ตัวชี้วัด : ว 4.2 ป 3/1 แสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่าย
โดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ

การใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา
เป็นทักษะการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ โดยต้องรู้จักแยกแยะปัญหา เข้าใจความสำคัญของปัญหา รู้จักวิเคราะห์รูปแบบของปัญหา และแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหา

*เนื้อหาและรูปภาพการ์ตูนลิปดาโพล่านี้คือตัวอย่างหนังสือวิทยาการคำนวณ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ไม่อนุญาตให้นำภาพประกอบไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือแสวงหาผลกำไรต่าง ๆ หากต้องการนำเนื้อหาและรูปภาพไปใช้รบกวนติดต่อทีมงานก่อนทุกครั้ง เพื่อส่งเรื่องให้ทางผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

 

อัลกอริทึม (Algorithm)

อัลกอริทึม คือการแสดงลำดับการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็น ขั้นตอนหรือคำสั่งการทำงานที่ชัดเจนและละเอียด โดย การแสดงอัลกอริทึมสามารถทำได้โดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ โดยการเขียนนั้นต้องเขียนให้ ละเอียด ชัดเจน เป็นขั้นตอนเข้าใจง่ายและมีการเรียงลำดับขั้นตอนที่ถูกต้อง

ตัวอย่างปัญหาและการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหา (อัลกอริทึม)

เด็กชายเคนมักมาโรงเรียนสาย คุณครูจึงถามว่าเพราะเหตุใด เด็กชายเคนจึงตอบว่า ก็ตื่นมาแล้วไม่แน่ใจว่าต้องทำอะไรบ้างจึงทำให้สับสน คุณครูจึงให้แสดงลำดับขั้นตอนการทำกิจวัตรประจำวันในตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนเพื่อนำไปใช้ในการเรียงลำดับการทำกิจวัตรประจำวันในตอนเช้า

การเรียงลำดับของคำสั่ง (Order)

การเขียนอัลกอริทึมนั้นจำเป็นต้องเรียงลำดับขั้นตอนให้ถูกต้อง เมื่อนำ อัลกอริทึมไปใช้แก้ปัญหาหรือทำงานแล้วจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

ตัวอย่างการเขียนอัลกอริทึม (Algorithm) การทำคัพเค้ก

การแสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือการแก้ปัญหาทำได้หลายวิธีดังนี้

1. การแสดงอัลกอริทึมด้วยการเขียนบอกเล่า
เป็นการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้วยการเขียนบอกเล่า เป็นวิธีการวางแผนการแก้ไขปัญหาโดยการเขียนลำดับการทำงานโดยใช้ภาษาหรือข้อความที่เข้าใจง่ายกะทัดรัด สามารถสื่อถึงสิ่งที่ต้องทำได้อย่าง ชัดเจน ตัวอย่างเช่น

2. การแสดงอัลกอริทึมด้วยการวาดภาพ
โดยปกติการแก้ปัญหาจำเป็นต้องคิดก่อนลงมือปฏิบัติ นักแก้ปัญหาทั่วไปจะวาดภาพหรือจินตนาการลำดับวิธีการแก้ไขปัญหาในสมองก่อน การแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือการทำงานด้วยการใช้รูปภาพจึงเป็นวิธีการที่คล้ายกันเพียงแต่จะเขียนออกมาเป็นภาพซึ่งสามารถทำให้จดจำได้ง่ายกว่าการเขียนเป็นข้อความ

ตัวอย่างปัญหา : ลิปดาถามคุณแม่ว่า ลิปดาสามารถเปลี่ยนอัลกอริทึมของคุณแม่ที่เขียนบอกเล่าเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะ คุณแม่ตอบว่าได้ซิ เราสามารถแสดง อัลกอริทึมในการทำงานหรือการแก้ปัญหาโดยใช้ภาพได้นะ

3. การแสดงอัลกอริทึมด้วยการใช้สัญลักษณ์
เป็นการใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายในแต่ละลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา ซึ่งสัญลักษณ์แต่ละชนิดจะต้องมีความหมายที่แตกต่างกัน เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ ตัวอย่างเช่น การแสดงอัลกอริทึมด้วยการใช้ผังงานซึ่งมีสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นมาตรฐานในการเขียนผังงาน ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างการแสดงอัลกอริทึมด้วยการใช้ผังงาน (Flowchart)

จากสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานในการเขียนผังงาน การแสดงอัลกอริทึมโดยใช้ผังงานต้องเริ่มด้วยลัญลักษณ์ เริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงานด้วยการใช้สัญลักษณ์สิ้นสุดและในแต่ละลำดับขั้นตอนจะต้องมีลูกศรกำหนดทิศทางการทำงาน ดังตัวอย่าง การแสดงอัลกอริทึมการต้มไข่ยางมะตูม

การใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ไขปัญหา

เป็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้เรียนต้องเรียนรู้การแบ่งแยกปัญหา การคิดเชิงนามธรรมหรือเข้าใจความสำคัญของปัญหา หารูปแบบของปัญหา และนำมาแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

แนวคิดเชิงคำนวณประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วนดังต่อไปนี้
การแยกส่วนประกอบของปัญหา
เป็นกระบวนการแบ่งแยกส่วนประกอบของปัญหา ออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อง่ายต่อการแก้ไขปัญหา

การคิดเชิงนามธรรม
เป็นการมุ่งความคิดไปที่ข้อมูลสำคัญ และคัดกรองส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป เพื่อให้จดจ่อเฉพาะสิ่งที่เราต้องการจะทำ

การหารูปแบบของปัญหา
เป็นกระบวนการหาความสัมพันธ์ของปัญหา โดยการเปรียบเทียบ จัดกลุ่ม การเรียงลำดับ

การออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา
เป็นการแสดงขั้นตอนการวางแผนการแก้ไขปัญหาซึ่งสามารถทำได้โดยเขียนข้อความ, วาดภาพ หรือการใช้สัญลักษณ์

การจัดระเบียบกิจวัตรประจำวันในตอนเช้า

ตัวอย่างสถานการณ์ : ลิปดามักจะต้องรีบทำกิจวัตรประจำวันตอนเช้าเสมอแม้ว่าคุณแม่จะปลุกให้ตื่นตั้งแต่ 6 โมงเช้า คุณแม่จึงอยากให้ลิปดาหาวิธีการแก้ปัญหานี้

จากปัญหากิจวัตรประจำวันในตอนเช้าของลิปดา

ในแต่ละวันลิปดาจะมีกิจวัตรประจำวันโดยเมื่อตื่นนอนเวลา 6 โมงเช้า เริ่มเก็บผ้าห่มและที่นอนให้เรียบร้อยใน 5 นาที ใช้เวลาอาบน้ำ 20 นาที แต่งตัว 15 นาที กินข้าว 20 นาที และใช้เวลาเดินทางไปโรงเรียน 1 ชั่วโมง ทำให้สามารถถึงโรงเรียนได้ในเวลา 08:00 น.

ลิปดาจึงแสดงอัลกอริทึมการทำกิจวัตรประจำวันก่อนไปโรงเรียนได้ดังนี้

ตัวอย่างการใช้แนวคิดเชิงคำนวณในแก้ปัญหาเกม Tetris

Tetris เป็นเกมที่จะ มีบล็อกรูปร่างต่างๆ ตกลงมา ผู้เล่นเกมต้องพยายามจัดวางบล็อกที่ตกลงมาให้เต็มแถว เกมนี้จะพัฒนา ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ และเน้นการแก้ปัญหาด้วยการวางแผนก่อนลงมือทำ ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาในชีวิตประจำวัน นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

1.การคิดเชิงนามธรรม คือ เกมจะมีบล็อกร่วงตกลงมาแบบสุ่มและให้ผู้เล่นหมุนบล็อกเพื่อนำบล็อกมาต่อกันจนให้เต็มแถวได้ โดยหากสามารถทำให้เต็มแถวได้ก็จะได้คะแนนและแถวนั้นจะหายไป แต่หากต่อไม่เต็มแถวนอกจากแถวจะไม่หายไปแล้วตัวต่อที่เหลือก็จะทับทมสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยหากแถวทับถมจนเต็มพื้นที่เล่นเกมจะทำให้เกมจบลง ดังนั้นผู้เล่นต้องพยายามต่อให้เต็มแถวด้านล่างสุดก่อนเพื่อไม่ให้เกิดการทับถมของแถว

2. การแยกส่วนประกอบของปัญหา สามารถแบ่งแยกลักษณะของบล็อกได้ 7 ลักษณะ โดยมีลักษณะคล้ายตัวอักษรดังนี้

3. การหารูปแบบของปัญหา จากลักษณะของบล็อกทั้ง 7 แบบ เมื่อทำการหมุนบล็อกจะสามารถแบ่งรูปแบบของความยาวของบล็อกออกได้เป็น 4 แบบคือ 1 หน่วย 2 หน่วย 3 หน่วย และ 4 หน่วย เพื่อที่สามารถนำลงวางในตำแหน่งที่มีช่องว่างได้

การแสดงอัลกอริทึมหรือการแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือแก้ปัญหา

จุดประสงค์ : แสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ (ว.4.2 ป.3/1)

อ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ : ทุกวันลิปดามักจะไปโรงเรียนสายแม้ว่าจะตื่นตามเวลาปกติ สาเหตุเนื่องจากลิปดาสับสนเกี่ยวกับการทำกิจวัตรประจำวันในตอนเช้าของตนเอง คุณแม่จึงแนะนำให้ลิปดาแสดงอัลกอริทึมหรือการแสดงลำดับขั้นตอนการทำกิจวัตรประจำวันในตอนเช้าจะได้ไม่สับสน

กำหนดปัญหา : การแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหา(อัลกอริทึม) คืออะไร
ขั้นตอนการทำกิจกรรม
1.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3-4 คน อ่านใบความรู้หน้า 12 – 13
2. ให้นักเรียนแต่ละคนแสดงอัลกอริทึมหรือการแสดงลำดับขั้นตอนการทำกิจวัตรประจำวันในตอนเช้าของนักเรียนโดยเขียนลงในกระดาษ A4
3. ให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

วิเคราะห์ผล
1. ให้นักเรียนเปรียบเทียบอัลกอริทึมของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
2. ให้นักเรียนให้ลงคะแนนว่า อัลกอริทึมของกลุ่มใดแสดงได้ละเอียดชัดเจนและเป็นลำดับขั้นตอนมากที่สุด

สรุปท้ายกิจกรรม
1. การแสดงอัลกอริทึมหรือลำดับขั้นตอนการทำงานคืออะไร
2. การแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหามีประโยชน์อย่างไร
3. ให้นักเรียนเปรียบเทียบการทำงานหรือการแก้ปัญหาที่่มีและไม่มีลำดับขั้นตอนว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

คำถามต่อยอดความรู้
นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องการแสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือการแก้ปัญหาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรในชีวิตประจำวัน

สำรวจทักษะที่ได้รับ
จากกิจกรรมนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนได้รับทักษะอะไรบ้าง

การแสดงอัลกอริทึมโดยการเขียนข้อความ บอกเล่า

จุดประสงค์ : แสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ (ว.4.2 ป.3/1)

อ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ : ลิปดาพาตุ๊กตาหมีตัวโปรดไปเที่ยวในสวนสาธารณะกับคุณแม่ ขณะเดินชมสวนอย่างมีความสุข ลิปดาลืมตุ๊กตาหมีทิ้งไว้บนเก้าอี้ พอนึกขึ้นได้ลิปดาก็หาตุ๊กตาหมีไม่เจอแล้ว คุณแม่จึงให้ลิปดานึกและบอกหรือเขียนข้อความว่าลิปดาเดินหรือหยุดพักในจุดไหนในสวนสาธารณะบ้าง

กำหนดปัญหา : การแสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือการแก้ปัญหาด้วยการเขียนข้อความ บอกเล่า ทำอย่างไร

ขั้นตอนการทำกิจกรรม
1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3-4 คน อ่านใบความรู้หน้า 20 – 21
2. ให้นักเรียนในกลุ่มนำหนังสือไปวางในตำแหน่งใดก็ได้ในห้องเรียน
3. ให้นักเรียนช่วยกันเขียนลำดับขั้นตอน(อัลกอริทึม)การเดินทางจากหน้าประตูห้องเรียนไปยังจุดที่วางหนังสือไว้
4. ให้เพื่อนในกลุ่มช่วยกันบอกเล่าให้เพื่อนต่างกลุ่มปฏิบัติตาม

วิเคราะห์ผล
1. เพื่อนต่างกลุ่มสามารถเดินตามอัลกอริทึมที่นักเรียนบอกได้หรือไม่
2. หากเพื่อนต่างกลุ่มไม่สามารถทำตามขั้นตอนกลุ่มของนักเรียนได้นักเรียนคิดว่าเกิดจากอะไรและจะแก้อัลกอริทึมของนักเรียนอย่างไร

สรุปท้ายกิจกรรม
1. การแสดงอัลกอริทึมหรือการแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาด้วยการเขียนข้อความ บอกเล่า มีประโยชน์อย่างไร
2. นักเรียนมีข้อเสนอแนะให้เพื่อนต่างกลุ่มในการแสดงอัลกอริทึมด้วยการเขียนข้อความบอกเล่าหรือไม่อย่างไร

คำถามต่อยอดความรู้
นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องการแสดงอัลกอริทึมโดยการเขียนข้อความ บอกเล่าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรในชีวิตประจำวัน

สำรวจทักษะที่ได้รับ
จากกิจกรรมนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนได้รับทักษะอะไรบ้าง

การแสดงอัลกอริทึมโดยการใช้ข้อความ บอกเล่า

คำชี้แจง : จากภาพแผนที่ภายในชุมชนของลิปดา ให้นักเรียนช่วยลิปดาออกแบบอัลกอริทึมโดยการเขียนบอกเล่า
1. เส้นทางการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน
2. เส้นทางจากโรงเรียนไปยังโรงพยาบาล

มาทำอัลกอริทึมสอนเล่นเกมกัน

อาทิตย์นี้เพื่อนๆ จะมาเที่ยวบ้านลิปดา ลิปดาจึงไปถามคุณแม่ว่าเพื่อนลิปดาจะมา เราจะหาอะไรให้เพื่อนลิปดาเล่นดีคะ คุณแม่จึงแนะนำว่า บ้านเรามีเกมเศรษฐี เกมบันไดงู กระดานเกม OX อยู่นะ ลิปดาก็สอนเพื่อนๆ ให้เล่นซิ ลิปดาจึงตอบว่า ลิปดาก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันคะคุณแม่ เรามาช่วยลิปดาออกแบบและแสดงอัลกอริทึมในการเล่นเกมเศรษฐี เกมบันไดงู เกม OX กันดีกว่า

ภารกิจ :
1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 – 4 คน
2. เลือกเกมที่นักเรียนในกลุ่มชอบ 1 เกม เช่น เกมเศรษฐี เกมบันไดงู เกม OX
3. ค้นหาวิธีการเล่นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต
4. ออกแบบอัลกอริทึมการเล่นเกมลงในกระดาษเทาขาวโดยการใช้ ข้อความ ภาพ หรือสัญลักษณ์
5. ให้นำเสนอหน้าชั้นเรียนหรือเป็นนิทรรศการ

วัสดุอุปกรณ์ : 1. คอมพิวเตอร์ 2. กระดาษเทาขาว 3. อุปกรณ์เครื่องเขียน

รวบรวมข้อมูล : การแสดงอัลกอริทึมทำได้อย่างไร

วางแผน ออกแบบ : ให้วางแผนการออกแบบอัลกอริทึมในการเล่นเกม