Top
 

วิทยาการคำนวณ ป.3 หน่วย 4 เรื่อง รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล

Imagineering Education / บทเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ  / DIGITAL KIDS  / วิทยาการคำนวณ ป.3 หน่วย 4 เรื่อง รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล

วิทยาการคำนวณ ป.3 หน่วย 4 เรื่อง รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ : 4
เรื่อง : รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล
สาระ : สาระที่ 4 เทคโนโลยี
ตัวชี้วัด : ว 4.2 ป 3/4 รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์

ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT Literacy ) คือ ทักษะการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสืบค้น จัดกระทำประเมินและสื่อสารข้อมูลความรู้ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อโดยการใช้สื่อต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

แนวคิดสำคัญ
การรวบรวมข้อมูล ทำได้โดยกำหนดหัวข้อที่ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก การประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม เรียงลำดับ การนำเสนอข้อมูลทำได้หลายลักษณะตามความเหมาะสม เช่น การบอกเล่า การทำเอกสารรายงาน การจัดทำป้ายประกาศ

*เนื้อหาและรูปภาพการ์ตูนลิปดาโพล่านี้คือตัวอย่างหนังสือวิทยาการคำนวณ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ไม่อนุญาตให้นำภาพประกอบไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือแสวงหาผลกำไรต่าง ๆ หากต้องการนำเนื้อหาและรูปภาพไปใช้รบกวนติดต่อทีมงานก่อนทุกครั้ง เพื่อส่งเรื่องให้ทางผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

ข้อมูล (Data) คือ

ข้อเท็จจริงหรือสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ สิ่งของ เรื่องราว เหตุการณ์ หรือสถานที่ต่างๆ ที่เราสนใจ ซึ่งประเภทของข้อมูลที่ได้รับจะอยู่ในรูปแบบของ ข้อมูลรูปภาพ ตัวเลข สัญลักษณ์ ตัวอักษร เสียง ภาพเคลื่อนไหว รสสัมผัสและผิวสัมผัส ซึ่งเราจะรับรู้ได้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ปาก ผิวสัมผัส

แหล่งข้อมูล หรือ สื่อ (Media) คือ ตัวกลางในการติดต่อสื่อสาร โดยนำสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับเพื่อติดต่อสื่อสารถึงกัน

สารสนเทศ (Information)

แหล่งข้อมูล หรือ สื่อ (Media Forms) มีด้วยกันหลายรูปแบบ เราจำเป็นต้องเข้าใจ จุดประสงค์ของแหล่งข้อมูล (สื่อ) หรือที่เรียกว่า การรู้เท่าทันสื่อไม่อย่างนั้นเราจะหลงเชื่อไปกับสื่อ (แหล่งข้อมูล) ที่ไม่เหมาะสมได้

คือ ข้อมูลที่ถูกวิเคราะห์และพิจารณาว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมมีความน่าเชื่อถือ โดยนำ ข้อมูล มา ประมวลผล ทำให้กลายเป็น สารสนเทศ สามารถนำไปใช้ในการนำเสนอหรือนำไปใช้ประโยชน์

ขั้นตอนการรวบรวม ประมวลผล และ นำเสนอข้อมูล

คือ ขั้นตอนวิธี หรือแผนการรวบรวมเพื่อนำมาทำเป็นสารสนเทศหรือความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีขั้นตอนคือ
1.การกำหนดหัวข้อ
2.การเตรียมอุปกรณ์
3.ค้นหาและเก็บข้อมูล
4.นำข้อมูลที่ได้มาทำการประมวลผล โดยการเปรียบเทียบ จัดกลุ่มเรียงลำดับ จนได้ผลเป็นสารสนเทศ
5. นำเสนอ ซึ่งทำได้หลายลักษณะตามวัตถุประสงค์ เช่น การบอกเล่า เอกสารรายงาน โปสเตอร์ โปรแกรมนำเสนอต่างๆ

1.ขั้นการกำหนดหัวข้อที่ต้องการ คือ การกำหนดหัวเรื่องที่ต้องการรวบรวม โดยเลือกหัวข้อที่สนใจ แต่ควรจะมีขอบเขตและเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ซํ้าซ้อนและมีประโยชน์ โดยสังเกตภาพดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง : จากภาพ คุณครูไปเที่ยวสวนสัตว์ ถ่ายรูปสัตว์ต่าง ๆ นำมาให้นักเรียนทุกคนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แล้วเลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อนำมารวบรวมข้อมูล ประมวลผลดังต่อไปนี้

2. ขั้นการเตรียมอุปกรณ์ คือ การกำหนดและเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อใช้ใน
1. การสำรวจและเก็บบันทึกข้อมูล เช่น อุปกรณ์เทคโนโลยี เครื่องเขียน
2. การประมวลผลข้อมูล เช่น ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล
3. นำเสนอข้อมูล เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ เอกสารเพื่อนำเสนอ

3. ขั้นการสำรวจและเก็บข้อมูล คือ การดำเนินการหรือปฏิบัติการสำรวจและเก็บข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยการอ่าน สังเกต สำรวจ ทดลอง ค้นหา สอบถามโดยใช้อุปกรณ์ที่เตรียมไว้เพื่อบันทึกข้อมูล การสำรวจและเก็บข้อมูลควรจะเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่งเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล เช่น ห้องสมุด เว็บไซต์ หน่วยงานทางราชการ ผู้เชี่ยวชาญ หรือจากตัวอย่างต้องสอบถามเพื่อนๆ ในโรงเรียนในจำนวนที่มากพอ เป็นต้น วิธีการสำรวจและเก็บข้อมูลมีด้วยกันหลายวิธีดังต่อไปนี้

4. ขั้นประมวลผลข้อมูล คือ การนำข้อมูลมาคำนวณ เรียงลำดับ จำแนก จัดกลุ่ม เปรียบเทียบ แล้วจึงสรุปผลออกมาเป็นสารสนเทศหรือความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

5. การนำเสนอข้อมูล หลังจากประมวลผลข้อมูล และวิเคราะห์ผลเพื่อหาทางเลือกได้เรียบร้อยแล้ว ก็ถึงขั้นตอนการนำเสนอข้อมูลซึ่งการนำเสนอข้อมูลถือเป็นทักษะที่จำเป็น เพราะการนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้ตัดสินใจแล้วไปเผยแพร่และให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่น

การนำเสนองานที่ดี ผู้นำเสนอจะต้องมีความเข้าใจในความหมายของเนื้อหา ต้องวางแผนการนำเสนอ การเตรียมพร้อม และต้องมีบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งมีวิธีการนำเสนอข้อมูลทำได้หลายลักษณะตามความเหมาะสมดังต่อไปนี้

5.1 การนำเสนอข้อมูลด้วยการบอกเล่า คือการนำเสนอข้อมูลโดยการออกมาพูด บรรยายหน้าชั้นเรียน เพื่อให้ผู้รับข้อมูล (เพื่อนๆ) เข้าใจ ซึ่งผู้นำเสนอควรมีการวางแผน ฝึกซ้อม มีบุคลิกภาพที่ดี และมีความมั่นใจในการนำเสนองาน

5.2 การนำเสนอข้อมูลด้วยการจัดทำรายงาน คือ การนำเสนอข้อมูล โดยการจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อให้ผู้อื่นรับข้อมูลโดยการอ่าน ข้อมูลที่นำเสนอจำเป็นต้องวางแผนรูปแบบการนำเสนอ มีลำดับการดำเนินเรื่อง มีความชัดเจน ตรงเป้าหมาย มีรูปภาพหรือแผนภูมิประกอบ และต้องเรียบเรียง สรุปเป็นภาษาของตนเอง โดยรายงานจะมีส่วนประกอบหลักๆ ดังต่อไปนี้

5.3 การนำเสนอข้อมูลด้วยการจัดทำโปสเตอร์ คือการนำเสนอข้อมูลโดยทำเป็นโปสเตอร์ ป้ายประกาศ หรือนิทรรศการ ให้ผู้อื่นได้รับข้อมูลด้วยการอ่าน ดังนั้นผู้นำเสนอข้อมูลจึงจำเป็นต้องเน้นการวางแผนรูปแบบการนำเสนอเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายตรงเป้าหมาย เน้นรูปภาพหรือแผนภูมิประกอบ ข้อความต้องน้อย โดยจะมีส่วนประกอบหลักๆ ดังต่อไปนี้

5.4 การนำเสนอด้วยโปรแกรมนำเสนอ คือการนำเสนอข้อมูลโดยการจัดทำสื่อเสนอด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยในการนำเสนอ เนื่องจากโปรแกรมนำเสนอสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอ ทำให้เกิดความน่าสนใจ และเข้าใจได้ง่ายขึ้น ผู้นำเสนอสามารถเพิ่มเติมเนื้อหา รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและสามารถนำเสนอในรูปแบบของเกมหรือสันทนาการได้ในหลากหลายรูปแบบ

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลคืออะไร

จุดประสงค์ : รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟแวร์ตามวัตถุประสงค์ (ว.4.2 ป.3/4)

อ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
คุณครูคะ วันนี้มีคนแปลกหน้ามาเล่าเรื่องสัตว์ประหลาดที่อาศัยอยู่ในบ่อน้ำหลังโรงเรียนให้ฟัง เพื่อน ๆ ตกใจกันใหญ่เลย คุณครูจึงถามว่าคนแปลกหน้านั้นให้ข้อมูลอะไรกับเราบ้าง และคนแปลกหน้านั้นเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือเปล่า ลิปดาถามว่าข้อมูลและแหล่งข้อมูลคืออะไรหรือคะ เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยคะ

กำหนดปัญหา : ข้อมูลและแหล่งข้อมูลคืออะไร

ขั้นตอนการทำกิจกรรม
1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3-4 คน อ่านใบความรู้หน้า 94-95
2. ให้กำหนดหัวข้อมา 1 เรื่องและค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
3. ให้นักเรียนนำข้อมูลที่ได้มาเขียนภาพแผนที่ความคิดลงบนกระดาษโดยให้ระบุว่าพบข้อมูลอะไรและข้อมูลที่ได้นั้นมาจากแหล่งข้อมูลใด
4. ให้นักเรียนออกมานำเสนอแผนที่ความคิดหน้าชั้นเรียน โดยอธิบายว่าข้อมูลที่ได้มีอะไรและได้จากแหล่งข้อมูลชนิดใดบ้าง

วิเคราะห์ผล
1. ข้อมูลที่นักเรียนหามาได้มีรูปแบบหรือประเภทใดบ้าง
2. ข้อมูลที่นักเรียนหามาได้นำมาจากแหล่งข้อมูลใดบ้าง

สรุปท้ายกิจกรรม
1. ข้อมูลคืออะไร ชนิดหรือประเภทของข้อมูลมีรูปแบบใดบ้าง
2. แหล่งข้อมูลคืออะไรและประเภทของแหล่งข้อมูลมีอะไรบ้าง
3. ผลกระทบจากข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างไร

คำถามต่อยอดความรู้
นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องข้อมูลและแหล่งข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างในชีวิตประจำวัน

สำรวจทักษะที่ได้รับ
จากกิจกรรมนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนได้รับทักษะอะไรบ้าง

ข้อมูลและแหล่งข้อมูลคืออะไร

จุดประสงค์ : รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟแวร์ตามวัตถุประสงค์ (ว.4.2 ป.3/4)

อ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
โพล่าลิปดามีเรื่องดาวพลูโตซึ่งเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมาเล่าให้ฟัง โพล่าจึงถามว่า ลิปดาไปเอาข้อมูลมาจากไหนหรือ ลิปดาบอกว่า ก็สืบค้นข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตไง เก่งไหมละ โพล่าจึงบอกว่าไม่ใช่นะ ดาวพลูโตไม่ได้จัดอยู่ในระบบสุริยะตั้งแต่ปี 2548 แล้ว อ้าวจริงหรือ คุณพ่อจึงแนะนำต่อว่าลิปดาควรจะมีขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศก่อนนะ

กำหนดปัญหา : การรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลทำอย่างไร

ขั้นตอนการทำกิจกรรม
1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3-4 คน อ่านใบความรู้หน้า 98 – 103
2. ให้นักเรียนร่วมกันวางแผนเพื่อรวบรวมข้อมูลที่สนใจ 1 เรื่อง
3. ให้นักเรียนนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม เรียงลำดับ
4. ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดกระบวนการรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลเพื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียน

วิเคราะห์ผล
ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลของนักเรียนเหมือนหรือแตกต่างกับเพื่อนต่างกลุ่มหรือไม่อย่างไร

สรุปท้ายกิจกรรม
1. การรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร
2. ให้นักเรียนอธิบายวิธีการรวบรวมข้อมูลว่าทำอย่างไร
3. ให้นักเรียนอธิบายวิธีการประมวลผลข้อมูลว่าทำอย่างไร

คำถามต่อยอดความรู้
นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่อง การรวบรวมข้อมูล และประมวลผลข้อมูลมาใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างในชีวิตประจำวัน

สำรวจทักษะที่ได้รับ
จากกิจกรรมนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนได้รับทักษะอะไรบ้าง

การนำเสนอข้อมูล

จุดประสงค์ : รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟแวร์ตามวัตถุประสงค์(ว.4.2 ป.3/4)

อ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
คุณครูให้การบ้านลิปดา โดยให้นำเสนอเรื่องราวของตนเองตั้งแต่วัยเด็ก ลิปดาจึงเขียนเรื่องราวของตนเองลงกระดาษ และนำมาทดลองเล่าให้คุณแม่ฟัง เมื่อคุณแม่ฟังเสร็จแล้วจึงแนะนำ ลิปดาว่าการนำเสนอข้อมูลนั้นไม่จำเป็นต้องบอกเล่าเรื่องราวแต่เพียงอย่างเดียวลิปดาสามารถนำเสนอได้หลายรูปแบบ เช่น การบอกเล่า การทำเอกสารรายงาน การจัดทำป้ายประกาศหรือใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอ

กำหนดปัญหา : การนำเสนอข้อมูลทำได้อย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการทำกิจกรรม
1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3-4 คน อ่านใบความรู้หน้า 106 – 111
2. ให้นักเรียนนำข้อมูลจากกิจกรรมหน้า 96 โดยให้เลือกวิธีการนำเสนอข้อมูลตามความเหมาะสม เช่น การบอกเล่า การทำเอกสารรายงานการจัดทำป้ายประกาศ
3. ให้นักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

วิเคราะห์ผล
1. นักเรียนเลือกวิธีการนำเสนอข้อมูลด้วยวิธการีใด
2. ให้นักเรียนอธิบายเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงเลือกวิธีการนำเสนอวิธีนี้

สรุปท้ายกิจกรรม
1. ให้นักเรียนอธิบายวิธีการนำเสนอข้อมูลว่าทำได้กี่วิธีอะไรบ้าง
2. ให้นักเรียนอธิบายวิธีการนำเสนอข้อมูลด้วยการบอกเล่า
3. ให้นักเรียนอธิบายวิธีการนำเสนอข้อมูลด้วยการทำเอกสารรายงาน
4. ให้นักเรียนอธิบายวิธีการนำเสนอข้อมูลด้วยการทำป้ายประกาศ

คำถามต่อยอดความรู้
นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องการนำเสนอข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง

สำรวจทักษะที่ได้รับ
จากกิจกรรมนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนได้รับทักษะอะไรบ้าง

ไทยเที่ยวไทย (Amazing Thailand)

ระบุปัญหา : ใกล้จะถึงช่วงปิดเทอม ลิปดาและโพล่าอยากไปสถานที่เที่ยวในไทย 3 ที่ แต่คุณแม่ให้ไปได้แค่ที่เดียว ลิปดาและโพล่าจึงรวบรวมข้อมูลที่เที่ยวในไทย 3 แห่งที่เลือกไว้และนำมาประมวลผลและนำเสนอ ให้กับเพื่อนๆช่วยลงคะแนนว่าที่ใดน่าสนใจที่สุด

ภารกิจ :
1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่สนใจ 3 ที่
2. ทำการรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และนำเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่เลือกพร้อมบอกเหตุผล
3. ให้เพื่อนลงคะแนนว่าชอบสถานที่ใดมากที่สุดเพื่อประกอบการตัดสินใจ

วัสดุอุปกรณ์ : 1. คอมพิวเตอร์ 2. อุปกรณ์เครื่องเขียน

รวบรวมข้อมูล : 1. นักเรียนมีวิธีการประมวลผลข้อมูลในรูปแบบใด 2. การนำเสนอข้อมูลทำอย่างไร

ออกแบบและวางแผน
วางแผนและเตรียมการ การรวบรวมข้อมูลการประมวล การนำเสนอข้อมูลโดยการบอกเล่า เอกสาร หรือจัดทำป้ายประกาศ

ลงมือปฏิบัติ และ ทดสอบชิ้นงาน
ให้นักเรียนลงมือทำตามแผนที่กำหนดไว้ได้หรือไม่

ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข
1. นักเรียนสามารถทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่
2. นักเรียนเกิดปัญหาจากการทำภารกิจนี้หรือไม่
3. นักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร