Top
 

วิทยาการคำนวณ ป.3 หน่วย 5 เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์ทำงานตามวัตถุประสงค์

Imagineering Education / บทเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ  / DIGITAL KIDS  / วิทยาการคำนวณ ป.3 หน่วย 5 เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์ทำงานตามวัตถุประสงค์

วิทยาการคำนวณ ป.3 หน่วย 5 เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์ทำงานตามวัตถุประสงค์

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3
หน่วยที่ : 5
เรื่อง : การใช้ซอฟต์แวร์ทำงานตามวัตถุประสงค์
สาระ : สาระที่ 4 เทคโนโลยี
ตัวชี้วัด : ว 4.2 ป 3/4 รวบรวม ประมวลผล และน าเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์
บทนำของเรื่อง : (ICT Literacy ) คือ ทักษะการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสืบค้น จัดกระท าประเมินและสื่อสาร
ข้อมูลความรู้ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อโดยการใช้สื่อต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

ยุคดิจิทัล (Digital Age)

ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

ttเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดเตรียมเอกสาร หรือสร้างเอกสารที่พิมพ์ออกมาได้ โดยเริ่มตั้งแต่การเขียน จัดรูปแบบ และพิมพ์ ซอฟต์แวร์ประมวลคำที่นิยมได้แก่ ไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word) เวิร์ดเพอร์เฟกต์ (WordPerfect) และยังมีซอฟต์แวร์ประมวลคำแบบออนไลน์เช่น กูเกิลดอกส์ (Goole Docs)

ประโยชน์ของซอฟต์แวร์ประมวลคำ
เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับสร้างและจัดรูปแบบเอกสารในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว นามบัตร ดังนั้นประโยชน์ของซอฟต์แวร์ประมวลคำจึงเกี่ยวข้องกับงานด้านเอกสาร เช่น

ริบบอนหน้าแรก (Home)

เป็นชุดคำสั่งที่จะได้ใช้บ่อยที่สุด เช่น การคัดลอก (Clipboard), รูปแบบของตัวอักษร (Fonts), การตั้งค่าของย่อหน้า (Paragraph), สไตล์ของตัวอักษร (Styles) และ แก้ไขตัวอักษร (Editing)

การเลือกข้อความ Select Data

ก่อนจะลงมือตกแต่ง ปรับปรุง แก้ไข ลบ จัดตำแหน่ง ข้อความในเอกสารควรจะต้องรู้จักการเลือกข้อความ (Highlight) ก่อน ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี สามารถใช้ได้ทั้ง เมาส์ และ คีย์บอร์ด ซึ่งมีวิธีการเลือกแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดทำตารางเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นทั้งตัวอักษรและตัวเลข เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูล เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม เรียงลำดับการหาผลรวมของข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ผล สร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ ประเมินทางเลือก และนำเสนองานในรูปแบบของ กราฟ แผนภูมิ และตาราง เป็นต้น

ประโยชน์ของซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

ซอฟต์แวร์ตารางทำงานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านข้อมูลได้ดีขึ้น สะดวก รวดเร็ว ในการประมวลผล เปรียบเทียบเพื่อนำมาตัดสินใจแก้ไขปัญหา โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

ริบบอน หน้าแรก (Home) ได้รวมชุดคำสั่งต่างๆ ที่จะได้ใช้บ่อยที่สุดโดยแบ่งเป็นกลุ่มคำสั่งต่างๆ  เกี่ยวกับ

 1. คลิปบอร์ด (Clipboard)
 2. ฟอนต์และการจัดแนว (Font&Paragraph)
 3. ตัวเลข (Number)
 4. สไตล์ (Styles)
 5. เซลล์ (Cells)
 6. การแก้ไข (Editing)

การประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

หลังจากเก็บข้อมูลลงในตารางแล้วเราสามารถนำข้อมูลนั้นมาประมวลผลได้ ทั้งข้อมูลแบบที่เป็น ตัวเลข และ ตัวอักษร เนื่องจากข้อมูลถูกเก็บไว้ในตำแหน่งที่สามารถอ้างอิงได้ โดยมีวิธีการประมวลผลดังต่อไปนี้

วิธีป้อนสูตร คือการป้อนสูตรคำนวณลงในช่องเซลล์เราต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย = (เท่ากับ) นำหน้าสูตรเสมอ ถ้าเราไม่ใส่เครื่องหมาย= (เท่ากับ)จะกลายเป็นข้อความธรรมดาไม่สามารถคำนวณได้

วิธีการป้อนค่าสูตรใน Excel

ซอฟต์แวร์นำเสนอ

เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างงานในการนำเสนอ โดยมีแม่แบบและเอฟเฟกต์แบบต่าง ๆ ที่ช่วยให้สร้างงานได้ง่ายขึ้น ทำให้งานที่ใช้ในการนำเสนอมีความสวยงามและน่าสนใจ ซึ่งในปัจจุบันนิยมใช้ในด้านการนำเสนองานสำหรับ การเรียนการสอน หรืองานทางธุรกิจ เป็นต้น โดยซอฟต์แวร์นี้มีจุดเด่น คือ

1.แฟ้ม (File)  เก็บคำสั่งการจัดการไฟล์ เช่น คำสั่งสร้าง, บันทึก, เรียกใช้ เป็นต้น

2.แถบเครื่องมือด่วน (Quick Access Toolbar) เป็นแถบเครื่องมือคำสั่งที่ใช้งานบ่อยสามารถเพิ่มคำสั่งตามที่ต้องการได้

3.แถบชื่อไฟล์ (Title bar) แสดงชื่อโปรแกรมและแสดงรายชื่อของไฟล์ที่เปิดใช้งานอยู่

4.ปุ่มควบคุม (Windows) ใช้ในการควบคุมการเปิด-ปิด และขยายหน้าต่างของโปรแกรม

5.ริบบอน (Ribbon) เป็นที่รวบรวมคำสั่งต่างๆ เป็นชุดคำสั่งได้แก่ คำสั่งหน้าแรก (Home)แทรก (Insert) ออกแบบ (Design) การเปลี่ยนสไลด์ (Transition) ภาพเคลื่อนไหว(Animation) การนำเสนอภาพนิ่ง (Slide Show) ตรวจทาน (Review) มุมมอง (View)

 1. Slide Pane ใช้แสดงรายละเอียดพื้นที่การทำงานของสไลด์
 2. Note Pane ใช้เพิ่มข้อความหรืออธิบายสไลด์ของผู้บรรยาย
 3. Status Bar ใช้แสดงรายละเอียดของสไลด์ที่เปิดขึ้นมาใช้งาน

การสร้างงานนำเสนอใหม่ (File New)

คือ การเริ่มต้นการสร้างงานนำเสนอ โดยกำหนดรูปแบบตามงานที่ต้องการนำเสนอ จะมีให้เลือกรูปแบบที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น อัลบั้มรูป ปฏิทิน แผนภูมิ ไดอะแกรม และอื่นๆ และเราสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้จากออนไลน์ (Online)

1.คลิกเลือกกล่องข้อความที่ต้องการ

2.คลิกเลือกรูปแบบตัวอักษร (Font) ขนาด ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้   สีพื้น และ สีของตัวอักษร

3.สามารถคลิกเลือกคำสั่งการจัดเรียงข้อความ (Paragraph) สามารถจัดเรียงแบบชิดซ้าย ขวา หรือการจัดเรียงแนวตัวอักษร เช่น แนวตั้ง แนวนอน

4.สามารถเพิ่มแผ่นงานนำเสนอใหม่ (New Slide)

5.สามารถเลือกรูปแบบโครงสร้างของแผ่นงานใหม่ได้ โดยการคลิกเลือก

6.หรือหากเลือกไปแล้วก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบแผ่นงานได้โดยการกดที่ Layout ก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เลือกเช่นกัน

SmartArt เป็นการนำเสนอภาพมโนทัศน์และความคิดต่างๆ ออกมาเป็นกราฟิกที่มีลำดับขั้นตอนหรือแสดงความสัมพันธ์ทั้งหมด ทำให้มองเห็นภาพรวมของแนวคิดได้อย่างชัดเจน

ขั้นตอนนำเสนอแผนภาพด้วย SmartArt

1.คลิกเลือกเมนู Insert

2.คลิกปุ่ม SmartArt

3.คลิกเลือกกลุ่มของ SmartArt ที่ต้องการ

4.คลิกเลือก รูปแบบ SmartArt

5.คลิก OK จะได้รูป SmartArt ที่ต้องการ

การแทรกแผนภูมิ (Charts) สามารถสร้างกราฟและแผนภูมิข้อมูลชนิดต่างๆ เช่น แผนภูมิคอลัมน์ กราฟเส้นตรง แผนภูมิวงกลม หรือแผนภูมิแท่ง เป็นต้น โดยการนำข้อมูลตัวเลขที่ต้องการเปรียบเทียบหรือแสดงความสัมพันธ์ มาสร้างเป็นกราฟหรือแผนภูมิ

ขั้นตอนการสร้างแผนภูมิ (Charts)

1.คลิก ริบบอน แทรก (Insert)

2.คลิกปุ่ม แทรกแผนภูมิ

3.คลิกเลือกรูปแบบของแผนภูมิที่ต้องการ เช่น แผนภูมิแนวตั้ง แบบเส้น แบบวงกลม แบบพื้นที่

4.คลิกเลือกรูปแบบแผนภูมิ (Chart) ที่ต้องการ

5.คลิก OK จะได้รูป แผนภูมิตามที่ต้องการ

อ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

คุณแม่คะ ลิปดาไม่ทราบว่าจะใช้ซอฟต์แวร์อะไรในการทำเอกสารเพื่อนำเสนองานในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ คุณแม่ตอบว่าลิปดาต้องทราบวัตถุประสงค์ของซอฟต์แวร์แต่ละตัวก่อนค่ะ ว่าซอฟต์แวร์มีวัตถุประสงค์เหมาะสมกับการนำมาใช้ทำงานด้านใดบ้าง คุณแม่จึงอธิบายต่อว่า

ขั้นตอนการทำกิจกรรม

 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3-4 คน อ่านใบความรู้หน้า 118-119
 2. ให้นักเรียนเลือกซอฟต์แวร์ที่มีในคอมพิวเตอร์มา 3 ซอฟต์แวร์
 3. ให้นักเรียนสืบค้นว่าซอฟต์แวร์ที่เลือกมามีวัตถุประสงค์การใช้งานอย่างไร
 4. ให้นักเรียนนำเสนอผลการสืบค้นหน้าชั้นเรียน
 5. ให้นักเรียนบันทึกชื่อซอฟต์แวร์ลงในตารางโดยเลือกซอฟต์แวร์ที่มีวัตถุประสงค์การใช้งานเหมาะกับการสร้างแผนภูมิ รูปภาพ

การทำป้ายประกาศ การทำเอกสาร หรือการประมวลผลข้อมูล

วิเคราะห์ผล

จากซอฟต์แวร์ที่นักเรียนเลือกมา มีซอฟต์แวร์ใดที่เป็นซอฟต์แวร์นำเสนอ ซอฟต์แวร์ประมวลคำ หรือซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

สรุปท้ายกิจกรรม

 1. ให้นักเรียนยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการนำเสนอ
 2. ให้นักเรียนยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลคำ
 3. ให้นักเรียนยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล

คำถามต่อยอดความรู้

นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์มาประยุกต์ใช้อย่างไรบ้างในชีวิตประจำวัน

สำรวจทักษะที่ได้รับ

จากกิจกรรมนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนได้รับทักษะอะไรบ้าง

กำหนดปัญหา : การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ทำงานตามวัตถุประสงค์

ซอฟต์แวร์ตารางทำงานช่วยประมวลผลให้เราด้วย

ระบุปัญหา : ลิปดาหิวข้าว คุณครูถามว่าทำไมไม่ไปซื้อข้าวกลางวันทานล่ะ ลิปดาบอกว่าคุณแม่ให้เงินเป็นสัปดาห์ เพื่อให้ลิปดารู้จักการบริหารเงินแต่เงินลิปดาหมดก่อนวันศุกร์ทุกทีเลย ไม่รู้ลิปดาเอาเงินไปใช้อะไรค่ะ

ภารกิจ : ให้นักเรียนสร้้างตารางรายรับรายจ่าย เพื่อประมวลผลรายรับรายจ่ายของนักเรียนใน 1 สัปดาห์ว่าใช้จ่ายอะไรไปบ้างและนักเรียนใช้จ่ายในแต่ละด้านมากน้อยอย่างไร โดยใช้โปรแกรมตารางทำงาน (Microsoft Excel)

วัสดุอุปกรณ์ : 1. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน  2. อุปกรณ์เครื่องเขียน

รวบรวมข้อมูล : 1. ก่อนจะสร้างตารางนักเรียนต้องมีอะไรก่อน 2. การประมวลผลรายรับรายจ่ายทำให้เกิดประโยชน์อะไรบ้าง

ออกแบบและวางแผน

วางแผนและออกแบบการรวบรวมข้อมูล ตารางรายรับรายจ่าย และนำเสนอรายละเอียดของค่าใช้จ่าย

ลงมือปฏิบัติ และ ทดสอบชิ้นงาน

ให้ลงมือปฏิบัติตามแผนการสร้าง และประมวลผลตารางรายรับรายจ่าย

ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข

 1. นักเรียนสามารถทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่
 2. นักเรียนพบปัญหาขณะปฏิบัติงานหรือไม่
 3. นักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

 

 

 

 

 

 

 

เทคโนโลยีงานสร้างสรรค์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ระบุปัญหา : ในนปี พ.ศ. 2559 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต นำมาซึ่งความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อปวงประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง  ตลอดระยะเวลาที่ท่านได้ทรงครองราชย์ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจไว้มากมาย

ภารกิจ : ให้นักเรียนใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอหรือซอฟต์แวร์กราฟิกสร้างแผนภูมิรูปภาพ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วัสดุอุปกรณ์ : 1. ซอฟต์แวร์นำเสนอหรือซอฟต์แวร์กราฟิก 2. อุปกรณ์เครื่องเขียน

รวบรวมข้อมูล : 1. เราสามารถหารูปภาพเพิ่มเติมได้ด้วยวิธีการใด

 1. การนำเสนองานที่เป็นลำดับขั้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์ ควรจะเลือกการนำเสนอในรูปแบบใด

ออกแบบและวางแผน

วางแผนและออกแบบการใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอหรือกราฟิก สร้างแผนภูมิรูปภาพเพื่อนำเสนอเรื่องราว

ลงมือปฏิบัติ และ ทดสอบชิ้นงาน

ให้นักเรียนลงมือสร้างงานนำเสนอตามที่ได้วางแผนไว้

ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข

 1. นักเรียนสามารถทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่
 2. นักเรียนพบปัญหาขณะปฏิบัติงานหรือไม่

3. นักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร