Top
 

วิทยาการคำนวณ ป.4 หน่วย 4 เรื่อง การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน

Imagineering Education / บทเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ  / DIGITAL KIDS  / วิทยาการคำนวณ ป.4 หน่วย 4 เรื่อง การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน

วิทยาการคำนวณ ป.4 หน่วย 4 เรื่อง การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ : 4
เรื่อง : การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน
สาระ : สาระที่ 4 เทคโนโลยี
ตัวชี้วัด :
ว 4.2 ป.4/4 รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

โปรแกรมตารางคำนวณ

เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับงานที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นทั้งตัวอักษร และตัวเลข เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูล เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม เรียงลำดับ การหา  ผลรวมของข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผล สร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ ประเมินทางเลือก และนำเสนองานในรูปแบบของ  กราฟ แผนภูมิ และตาราง เป็นต้น

 

*เนื้อหาและรูปภาพการ์ตูนลิปดาโพล่านี้คือตัวอย่างหนังสือวิทยาการคำนวณ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ไม่อนุญาตให้นำภาพประกอบไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือแสวงหาผลกำไรต่าง ๆ หากต้องการนำเนื้อหาและรูปภาพไปใช้รบกวนติดต่อทีมงานก่อนทุกครั้ง เพื่อส่งเรื่องให้ทางผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

 

เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำตารางเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นทั้งตัวอักษรและตัวเลข เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูล เปรียบเทียบ จัดกลุ่ม เรียงลำดับการหาผลรวมของข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ผล สร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ ประเมินทางเลือก และนำเสนองานในรูปแบบของ กราฟ แผนภูมิ และตาราง เป็นต้น

เราสามารถนำโปรแกรตารางคำนวณไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านข้อมูลได้ดีขึ้น สะดวก รวดเร็ว ในการประมวลผล เปรียบเทียบเพื่อนำมาตัดสินใจแก้ไขปัญหา โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

คือ แถบที่รวบรวมคำสั่งต่างๆ ใช้ในการจัดหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหา ริบบอนเป็นชุดคำสั่ง โดยแบ่งเป็น แท็บ (Tab) หรือ ริบบอน (Ribbon) ตามกลุ่มของคำสั่งต่างๆ

1.เซลล์ (Cell) คือ ช่องที่ใช้เก็บข้อมูล

2.คอลัมน์ (Columns) คือ แถวในแนวตั้งของ Cell มีจำนวน 16,384 คอลัมน์ A ถึง XFD

3.แถว (Row) คือ แถวในแนวนอนมีตั้งแต่แถวที่ 1 ถึง 1,048,576 แถว

4.ตำแหน่งของเซลล์ (Cell Address) คือ ส่วนที่แสดงตำแหน่งที่อยู่ของเซลล์ที่ถูกเลือก ดังตัวอย่างจะเป็น A1

5.แผ่นงาน (Sheet) คือ ตำแหน่งของแผ่นงานที่ทำงานอยู่ซึ่งอาจมีหลายแผ่นงาน (Sheet)

6.ช่วงของเซลล์ (Range) คือ พื้นที่เซลล์ที่ถูกเลือกเพื่อแก้ไขรูปแบบ หรือ รายละเอียดต่าง ๆ

ใน Excel นั้น  มีหลายรูปแบบ  ซึ่งไม่ใช่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ยังมีอีกหลายประเภท ดังนี้

การเริ่มต้นการพิมพ์ข้อมูลจะต้องกำหนดตำแหน่งของเซลล์เพื่อให้ Excel ทราบว่า กำลังทำงานอยู่บน แผ่นงาน (Sheet) ใด และทำงานที่ตำแหน่งเซลล์ใดในแผ่นงาน (Sheet) นั้น

ริบบอน หน้าแรก (Home) ได้รวมชุดคำสั่งต่าง ๆ ที่จะได้ใช้บ่อยที่สุดโดยแบ่งเป็นกลุ่มคำสั่งต่าง ๆ เกี่ยวกับ
1. คลิปบอร์ด (Clipboard) 2. ฟอนต์และการจัดแนว (Font&Paragraph)
3. ตัวเลข (Number) 4. สไตล์ (Styles)
5. เซลล์ (Cells) 6. การแก้ไข (Editing)

หลังจากการเก็บข้อมูลลงในตารางแล้วเราสามารถนำข้อมูลนั้นมาประมวลผลได้ ทั้งข้อมูลแบบที่เป็น ตัวเลข และ ตัวอักษร เนื่องจากข้อมูลถูกเก็บไว้ในตำแหน่งที่สามารถอ้างอิงได้ โดยมีวิธีการประมวลผลดังต่อไปนี้

วิธีป้อนสูตร คือ การป้อนสูตรคำนวณลงในช่องเซลล์ เราต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย = (เท่ากับ) นำหน้าสูตรเสมอ ถ้าเราไม่ใส่เครื่องหมายเท่ากับจะกลายเป็นข้อความธรรมดาไม่สามารถคำนวณได้

วิธีการป้อนค่าสูตรใน Excel

ฟังก์ชัน (Function) คือ คำสั่งคำนวณสำเร็จรูปที่มีอยู่ในแถบริบบอนสูตร และสามารถนำไปใช้งานให้เกิดผลลัพธ์ได้ทันที เช่น ต้องการหาผลลัพธ์จากเซลล์ A1  A2  A3 สามารถใช้ฟังก์ชัน บนแถบริบบอนได้ดังนี้ =Sum(A1:A3) แทนการใช้สูตรคำนวณ =A1+A2+A3 ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เหมือนกัน แต่ไม่ต้องสร้างสูตรขึ้นมาเอง

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข (Conditional Formatting)

เป็นชุดคำสั่งการใส่สีหรือสัญลักษณ์ให้กับเซลล์ โดยมีเงื่อนไขให้เปรียบเทียบข้อมูลตามที่เราต้องการเพื่อให้การแสดงผลชัดเจน ง่ายต่อการนำเสนอ เช่น ค่ามากสุด ค่าน้อยสุด

ตาราง (Table)  คือ พื้นที่ ที่ไว้จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของตารางข้อมูลแต่ไม่ได้ถูกเชื่อมโยงต่อกันอย่างแท้จริง เป็นเหมือนเซลล์เก็บข้อมูลที่แยกจากกันได้อย่างอิสระ

ฐานข้อมูล (Database) คือ การเก็บข้อมูลให้มีความสัมพันธ์กันใน 1 เรคคอร์ด ซึ่ง 1 เรคคอร์ดจะประกอบด้วยหลายๆ ฟิลด์ ภายในฟิลด์จะเป็น เซลล์แต่จะมีการเชื่อมโยงถึงกันอย่างแท้จริง เช่น เมื่อทำการจัดเรียงข้อมูลตาราง ทั้งตารางจะถูกเรียงลำดัับ ไม่เพียงแต่ส่วนที่ถูกเลือกเพื่อจัดเรียง

ส่วนประกอบของตาราง (Table) ในฐานข้อมูล (Database)

การเรียงลำดับ (Sort) คือ การเรียงข้อมูลตามที่ต้องการ จากมากไปน้อย จากน้อยไปมาก  หรือเป็นการเรียงลำดับตามตัวอักษร (ก-ฮ) , (A-Z) เพื่อการทำประมวลผลข้อมูลและสรุปผลข้อมูลต่อไปได้

การกรอง (Filter) คือ การจัดกลุ่มข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่สนใจ เมื่อจัดกลุ่มได้จะสามารถทำให้เปรียบเทียบข้อมูลที่ต้องการให้เห็นชัดเจนมากขึ้น  เช่น กรองผลสอบของนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม  รายชื่อนักเรียนที่ขึ้นต้นด้วยอักษร (ก)

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable คือ การจัดเรียงข้อมูลเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบเปรียบเทียบ เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูล โดยจะสร้างตารางขึ้นมาใหม่และจะแสดงข้อมูลเฉพาะที่เลือกเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

การนำเสนอด้วยแผนภูมิ  เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้ประมวลผล วิเคราะห์ผล และนำเสนอทางเลือกที่ได้ตัดสินใจแล้ว โดยนำเสนอด้วยแผนภูมิเพื่อเป็นการสรุปผล ซึ่งการนำเสนอด้วยแผนภูมินั้นต้องเข้าใจในองค์ประกอบของแผนภูมิ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

องค์ประกอบของแผนภูมิ (Chart Elements)

แผนภูมิ (Charts) มีอยู่ด้วยกัน 10 แบบ การเลือกใช้แผนภูมิชนิดใด ขึ้นอยู่กับรูปแบบของข้อมูลที่ต้องการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน เช่น หากเป็นหุ้นก็ใช้แผนภูมิที่เป็น Stock (หุ้น) หากเป็นการเปรียบเทียบเชิงผลรวมก็ใช้แผนภูมิวงกลม หากต้องการเปรียบเทียบเป็นระยะเวลาก็ต้องเป็นกราฟเส้น เป็นต้น

การสร้างแผนภูมิ (Charts) ก่อนการสร้างแผนภูมิ จะต้องมีข้อมูลบนเวิร์กชีตที่พร้อมนำมาใช้อ้างอิงและทราบถึงวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งาน เพื่อจะได้ตัดสินใจเลือกประเภทของแผนภูมิ เช่น ต้องการเปรียบเทียบข้อมูล อาจเลือกใช้แผนภูมิแท่งแบบคอลัมน์ หรือ แบบเส้น เป็นต้น

การจัดเค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout)   เนื่องด้วยข้อมูลเอกสารของ Excel เป็นหน้ากระดาษที่ใหญ่ จึงควรจัดหน้ากระดาษก่อนสั่งพิมพ์ หรือการวางรูปแบบของตัวอักษร แนวสีระยะขอบกระดาษ แนวกระดาษ ขนาดกระดาษการกำหนดพื้นที่การพิมพ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตาราง (Table)

ตาราง (Table) คือ พื้นที่ ที่ไว้จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของตารางข้อมูลแต่ไม่ได้ถูกเชื่อมโยงต่อกันอย่างแท้จริง เป็นเหมือนเซลล์เก็บข้อมูลที่แยกจากกันได้อย่างอิสระ

ฐานข้อมูล (Database) คือ การเก็บข้อมูลให้มีความสัมพันธ์กันใน 1 เรคคอร์ด ซึ่ง 1 เรคคอร์ดจะประกอบด้วยหลายๆ ฟิลด์ ภายในฟิลด์จะเป็น เซลล์แต่จะมีการเชื่อมโยงถึงกันอย่างแท้จริง เช่นเมื่อทำการจัดเรียงข้อมูลตารางทั้งตารางจะถูกเรียงลำดับ ไม่เพียงแต่ส่วนที่ถูกเลือกเพื่อจัดเรียง

ส่วนประกอบของตาราง (Table) ในฐานข้อมูล (Database)

1. ฟิลด์ (Field) คือ 1 หน่วยของข้อมูลเช่น รหัสนักเรียน ชื่อ เป็นต้น
2. เรคคอร์ด (Record) คือ 1 ชุดข้อมูลที่เกิดจากการนำเอาหลายๆ ฟิลด์ มารวมกัน เช่น 1 เรคคอร์ดของนักเรียนประกอบด้วยฟิลด์ ต่างๆ เช่น รหัสนักเรียน ชื่อ ชั้น เป็นต้น

การเปลี่ยนตาราง (Table) ให้เป็นฐานข้อมูล

การประมวลผลข้อมูลด้วยการเรียงลำดับ (Sort)
การเรียงลำดับ (Sort) คือ การเรียงข้อมูลตามที่ต้องการ จากมากไปน้อย จากน้อยไปมาก หรือเป็นการเรียงลำดับตามตัวอักษร (ก-ฮ), (A-Z) เพื่อการทำประมวลผลข้อมูลและสรุปผลข้อมูลต่อไปได้

ขั้นตอนการเรียงลำดับ (Sort) ข้อมูล

การกรอง (Filter) คือ การจัดกลุ่มข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่สนใจ เมื่อจัดกลุ่มได้จะสามารถทำให้เปรียบเทียบข้อมูลที่ต้องการให้เห็นชัดเจนมากขึ้น เช่น กรองผลสอบของนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม รายชื่อนักเรียนที่ขึ้นต้นด้วยอักษร (ก)

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTable คือ การจัดเรียงข้อมูลเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบเปรียบเทียบ เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูล โดยจะสร้างตารางขึ้นมาใหม่โดยจะแสดงข้อมูลเฉพาะที่เลือกเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ
1.เลือกคลุมตารางที่ต้องการสร้าง PivotTable เพื่อนำมาประมวลผลข้อมูล
2.คลิก ริบบอน > แทรก (Ribbon > Insert) =คลิกเลือกคำสั่ง PivotTable
3.จะมีหน้าต่าง Create PivotTable แสดงขึ้นมา
4.ให้เลือก เวิร์กชีตใหม่ (New Worksheet) และคลิกปุ่ม Ok

รายละเอียดของ PivotTable
A แถว (Rows) คือ การแสดงผลหลักเรียงตามแถว
B ค่า (Values) คือ รูปแบบของผลลัพธ์เช่น ผลรวม ค่าเฉลี่ย
C ตัวกรอง (Filters) คือ การกรองเลือกข้อมูลที่ต้องการ
D คอลัมน์ (Columns) คือ การแสดงผลหลักเรียงตามคอลัมน์

การคำนวณผลจาก PivotTable
วิธีการคำนวณ PivotTable
โจทย์ ให้นักเรียนแสดงผลรวมของ จำนวนประชากร และ ค่าเฉลี่ยรายได้ของทั้ง 10 ประเทศ

แผนภูมิ (Chart)

Microsoft Excel 2016 เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้ประมวลผล วิเคราะห์ผล และนำเสนอทางเลือกที่ได้ตัดสินใจแล้ว โดยนำเสนอด้วยแผนภูมิเพื่อเป็นการสรุปผล ซึ่งการนำเสนอด้วยแผนภูมินั้นต้องเข้าใจในองค์ประกอบของแผนภูมิ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

องค์ประกอบของแผนภูมิ (Chart Elements)

A Axis แกน x และ แกน y
B Axis Titles ชื่อของแกน X และ Y
C Chart Titles Axis ชื่อแผนภูมิ
D Data Labels ค่าที่แสดงผลบนแผนภูมิ
E Data Table ตารางค่าของแผนภูมิ
F Gridlines การแสดงเส้นแนวเส้นตาราง
G Legend คำอธิบายสีกราฟ

ประเภทของแผนภูมิ (Charts)
แผนภูมิ (Charts) มีอยู่ด้วยกัน 10 แบบ การเลือกใช้แผนภูมิชนิดใด ขึ้นอยู่กับรูปแบบของข้อมูลที่ต้องการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน เช่น หากเป็นหุ้นก็ใช้แผนภูมิที่เป็น Stock (หุ้น) หากเป็นการเปรียบเทียบเชิงผลรวมก็ใช้แผนภูมิวงกลม หากต้องการเปรียบเทียบเป็นระยะเวลาก็ต้องเป็นกราฟเส้น เป็นต้น

ลักษณะของแผนภูมิทั้ง 10 แบบ


แผนภูมิแบบแท่ง
แผนภูมิแบบเส้น
แผนภูมิวงกลม
แผนภูมิแท่งแบบแนวนอน
แผนภูมิพื้นที่

 

 

 

 

แผนภูมิแบบจุด
แผนภูมิแบบหุ้น
แผนภูมิพื้นที่ 3 มิติ
แผนภูมิแบบเรดาร์
แผนภูมิผสม

 

 

 

 

 

ตัวอย่างประเภทของแผนภูมิ (Chart)

แผนภูมิแบบเรดาร์(Radar)

แผนภูมิวงกลม (Pie)

แผนภูมิแบบเส้น (LIne)

แผนภูมิพื้นที่ (Area)

แผนภูมิแท่งแบบแนวนอน (Bar)

แผนภูมิผสม (Combo)

การสร้างแผนภูมิ (Charts)
ก่อนการสร้างแผนภูมิ จะต้องมีข้อมูลบนเวิร์กชีตที่พร้อมนำมาใช้อ้างอิงและทราบถึงวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งาน เพื่อจะได้ตัดสินใจเลือกประเภทของแผนภูมิ เช่น ต้องการเปรียบเทียบข้อมูล อาจเลือกใช้แผนภูมิแท่งแบบคอลัมน์ หรือ แบบเส้น เป็นต้น

ขั้นตอนการสร้างแผนภูมิ (Charts)

การจัดเค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout)

เนื่องด้วยข้อมูลเอกสารของ Excel เป็นหน้ากระดาษที่ใหญ่ จึงควรจัดหน้ากระดาษก่อนสั่งพิมพ์ หรือการวางรูปแบบของตัวอักษร แนวสีระยะขอบกระดาษ แนวกระดาษ ขนาดกระดาษ การกำหนดพื้นที่การพิมพ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้