Top
 

วิทยาการคำนวณ ป.4 หน่วย 5 เรื่อง การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์หาทางเลือก

Imagineering Education / บทเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ  / DIGITAL KIDS  / วิทยาการคำนวณ ป.4 หน่วย 5 เรื่อง การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์หาทางเลือก

วิทยาการคำนวณ ป.4 หน่วย 5 เรื่อง การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์หาทางเลือก

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ : 5
เรื่อง : การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์หาทางเลือก
สาระ : สาระที่ 4 เทคโนโลยี
ตัวชี้วัด :
ว 4.2 ป.4/4 รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(ICT Literacy ) คือ ทักษะการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสืบค้น จัดกระทำประเมินและสื่อสารข้อมูลความรู้ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อโดยการใช้สื่อต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

 

*เนื้อหาและรูปภาพการ์ตูนลิปดาโพล่านี้คือตัวอย่างหนังสือวิทยาการคำนวณ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ไม่อนุญาตให้นำภาพประกอบไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือแสวงหาผลกำไรต่าง ๆ หากต้องการนำเนื้อหาและรูปภาพไปใช้รบกวนติดต่อทีมงานก่อนทุกครั้ง เพื่อส่งเรื่องให้ทางผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

 

คือ ขั้นตอนวิธี หรือแผนการการรวบรวมเพื่อนำมาทำเป็นสารสนเทศหรือความรู้เพื่อนำไปใช้ โดยมีขั้นตอนคือ
1. การกำหนดหัวข้อ
2. การเตรียมอุปกรณ์
3. รวบรวมและเก็บข้อมูล
4. นำข้อมูลที่ได้มาทำการประมวลผล โดยการเปรียบเทียบ จัดกลุ่ม เรียงลำดับ การหาผลรวม จนได้ผลเป็นสารสนเทศแล้วจึงนำมา
5. วิเคราะห์ผล และสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ ประเมินทางเลือก โดยเปรียบเทียบและตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป แล้วจึงนำมา
6. นำเสนอ ซึ่งทำได้หลายลักษณะตามความเหมาะสม เช่น การบอกเล่า เอกสารรายงาน โปสเตอร์ โปรแกรมนำเสนอ

1. ขั้นการกำหนดหัวข้อที่ต้องการ คือ การกำหนดหัวเรื่องที่ต้องการรวบรวม โดยเลือกหัวข้อที่สนใจ แต่ควรจะมีขอบเขตและเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนและมีประโยชน์ โดยสังเกตภาพดังตัวอย่างต่อไปนี้

ปัญหา : ลิปดาทานอาหารกลางวันที่โรงเรียน สงสัยว่าทำไมอาหารบางวัน เพื่อนๆ บางคนไม่ค่อยทานทำให้เหลือทิ้ง บางวันอาหารที่เพื่อนๆ ชอบก็จะหมดไว จึงคิดจะสำรวจและสอบถามความคิดเห็นของเพื่อนๆ ว่าชอบรายการอาหารกลางวันอะไร และจะได้สร้างเมนูอาหารกลางวันที่เพื่อนๆ ชอบแต่มีประโยชน์ทางโภชนาการครบถ้วน
การแบ่งแยกส่วนของปัญหา
1. รายการอาหารกลางวันที่เพื่อนๆ ชอบ
2. คุณค่าทางโภชนาการของอาหารแต่ละชนิด
การหาสาระสำคัญของปัญหา
ต้องทำการสำรวจรายการอาหารที่ชอบรวบรวมข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการและนำมาประมวลผลเปรียบเทียบ
การหารูปแบบของปัญหา
อาหารกลางวันที่ชอบจะทานเยอะ อาหารกลางวันที่ไม่ชอบทานน้อย
กำหนดหัวข้อที่ต้องการคือ
การสำรวจและสร้างรายการอาหารกลางวันที่เหมาะสมสำหรับเพื่อนๆ ในโรงเรียน

2. ขั้นการเตรียมอุปกรณ์ คือ การกำหนดและเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อใช้ในการสำรวจเก็บข้อมูล บันทึกและนำเสนอข้อมูล เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต กล้องถ่ายรูป-วิดิทัศน์ สมาร์ทโฟน เครื่องบันทึกเสียง ปากกา ดินสอสี สมุดบันทึก เป็นต้น

3. ขั้นการสำรวจและเก็บข้อมูล คือ การดำเนินการหรือปฏิบัติการสำรวจและเก็บข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยการอ่าน สังเกต สำรวจ ทดลอง ค้นหา สอบถามโดยใช้อุปกรณ์ที่เตรียมไว้เพื่อบันทึกข้อมูล การสำรวจและเก็บข้อมูลควรจะเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่งเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล เช่น ห้องสมุด เว็บไซต์ หน่วยงานทางราชการ ผู้เชี่ยวชาญ หรือจากตัวอย่างต้องสอบถามเพื่อนๆ ในโรงเรียนในจำนวนที่มากพอ เป็นต้น วิธีการสำรวจและเก็บข้อมูลมีด้วยกันหลายวิธีดังต่อไปนี้

แหล่งข้อมูล หรือ สื่อ (Media Forms) มีหลายรูปแบบ โดยปกติการเลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจะเลือกจากแหล่งที่มาของแหล่งข้อมูล (สื่อ) เช่น แหล่งข้อมูลทางราชการหรือผู้เชี่ยวชาญ และบางครั้งก็จำเป็นต้องวิเคราะห์เนื้อหา หรือจุดประสงค์ของแหล่งข้อมูล (สื่อ) ด้วย หรือที่เรียกว่า การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูล

โดย การรู้เท่าทันสื่อและข้อมูล คือ การวิเคราะห์สื่อและข้อมูลว่า ใครเป็นผู้ส่งข้อมูลออกมา (who) เนื้อหาข้อมูลมีอะไรบ้าง (what) ข้อมูลถูกส่งมาได้อย่างไร (how) ต้องการให้ใครเป็นผู้รับ (whom) และข้อมูลที่ได้มานั้นมีความทันสมัยหรือถูกเผยแพร่หรือไม่ (when) เพื่อนำมาวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของสื่อจะได้รู้เท่าทันสื่อ ถ้าไม่รู้เท่าทันจะทำให้หลงเชื่อและจะเกิดผลกระทบกับตัวเองและผู้อื่นได้

4. ขั้นประมวลผลข้อมูล คือ การนำข้อมูลมาคำนวณ เรียงลำดับ จำแนกจัดกลุ่ม เปรียบเทียบ แล้วจึงสรุปผลออกมาเป็นสารสนเทศหรือความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

จากข้อมูลสามารถประมวลผลได้ดังต่อไปนี้

  1. รายการอาหารที่นักเรียนชอบมากที่สุด ในแต่ละวัน มีดังต่อไปนี้

วันจันทร์ ข้าวหมูกระเทียม                   จำนวนที่ชอบ   9  คน

วันอังคาร               บะหมี่กรอบราดหน้า              จำนวนที่ชอบ   9  คน

วันพุธ      แกงจืดวุ้นเส้น                       จำนวนที่ชอบ   7  คน

วันพฤหัส ข้าวไข่เจียว                                          จำนวนที่ชอบ   9  คน

วันศุกร์    ผัดบร็อกโคลี่กับกุ้ง                 จำนวนที่ชอบ   6  คน

วิธีการประมวลผล : การหา ผลรวม จากตารางการสำรวจอาหารกลางวันที่นักเรียนเลือก สรุปได้เป็นตารางที่ 3 ดังต่อไปนี้

5. ขั้นวิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือก คือ การนำผลจากการประมวลมาวิเคราะห์หาทางเลือกที่เป็นไปได้ โดยการเปรียบเทียบและตัดสินใจ
จากตารางการสำรวจข้อมูลนักเรียน สามารถแบ่งนักเรียนได้โดยใช้เกณฑ์ความสมส่วนของร่างกาย ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 นักเรียนที่มีรูปร่าง ท้วม และ อ้วน
กลุ่มที่ 2 นักเรียนที่มีรูปร่าง สมส่วน
กลุ่มที่ 3 นักเรียนที่มีรูปร่าง ผอม และ ค่อนข้างผอม
จากตารางที่ 3 รายการอาหารที่นักเรียนเลือกมากที่สุด

  1. การวิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกสำหรับ กลุ่มที่ 2 นักเรียนที่มีรูปร่าง สมส่วนจากตารางรายการอาหารที่นักเรียนเลือกมากที่สุดในแต่ละวัน มีคุณค่าทางโภชนาการไม่เกิน 440 กิโลแคลอรี่ ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลสรุปผลหาทางเลือก ทำให้สรุปได้ว่า ไม่เหมาะสม ควรเปลี่ยนเมนูอาหารให้จำนวนแคลอรี่เพิ่มมากขึ้น

    ทางเลือก ควรเปลี่ยนเมนูอาหารสำหรับวันพุธ จาก แกงจืดวุ้นเส้น เป็น ข้าวขาหมู ซึ่ง แกงจืดวุ้นเส้น มีจำนวน 115 กิโลแคลอรี่ น้อยกว่า ข้าวขาหมูที่มีจำนวน 690 กิโลแคลอรี่ ดังตารางที่ 5

6. การนำเสนอข้อมูล หลังจากประมวลผลข้อมูล และวิเคราะห์ผลเพื่อหาทางเลือกได้เรียบร้อยแล้ว ก็ถึงขั้นตอนการนำเสนอข้อมูลซึ่งการนำเสนอข้อมูลถือเป็นทักษะที่จำเป็น เป็นการนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้ตัดสินใจแล้วไปเผยแพร่และให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่น
การนำเสนองานที่ดี ผู้นำเสนอจะต้องมีความเข้าใจในความหมายของเนื้อหา ต้องวางแผนการนำเสนอ การเตรียมพร้อม และต้องมีบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งมีวิธีการนำเสนอข้อมูลทำได้หลายลักษณะตามความเหมาะสมดังต่อไปนี้

6.1 การนำเสนอข้อมูลด้วยการบอกเล่า คือการนำเสนอข้อมูลโดยการออกมาพูด บรรยายหน้าชั้นเรียน เพื่อให้ผู้รับข้อมูล (เพื่อนๆ) เข้าใจ ซึ่งผู้นำเสนอควรมีการวางแผน ฝึกซ้อม มีบุคลิกภาพที่ดี และมีความมั่นใจในการนำเสนองาน

6.2 การนำเสนอข้อมูลด้วยการจัดทำรายงาน คือ การนำเสนอข้อมูล โดยการจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อให้ผู้อื่นรับข้อมูลโดยการอ่าน ข้อมูลที่นำเสนอจำเป็นต้องวางแผนรูปแบบการนำเสนอ มีลำดับการดำเนินเรื่อง มีความชัดเจน ตรงเป้าหมาย มีรูปภาพหรือแผนภูมิประกอบ และต้องเรียบเรียง สรุปเป็นภาษาของตนเอง โดยรายงานจะมีส่วนประกอบหลักๆ ดังต่อไปนี้

6.3 การนำเสนอข้อมูลด้วยการจัดทำโปสเตอร์ คือการนำเสนอข้อมูลโดยทำเป็นโปสเตอร์ ป้ายประกาศ หรือนิทรรศการ ให้ผู้อื่นได้รับข้อมูลด้วยการอ่าน ดังนั้นผู้นำเสนอข้อมูลจึงจำเป็นต้องเน้นการวางแผนรูปแบบการนำเสนอเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายตรงเป้าหมาย เน้นรูปภาพหรือแผนภูมิประกอบ ข้อความต้องน้อย โดยจะมีส่วนประกอบหลักๆ ดังต่อไปนี้

6.4 การนำเสนอด้วยโปรแกรมนำเสนอ คือการนำเสนอข้อมูลโดยการ จัดทำสื่อเสนอด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยในการนำเสนอ เนื่องจากโปรแกรมนำเสนอสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอ ทำให้เกิดความน่าสนใจ และเข้าใจได้ง่ายขึ้น ผู้นำเสนอสามารถเพิ่มเติมเนื้อหา รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและสามารถนำเสนอในรูปแบบของเกมหรือสันทนาการได้ในหลากหลายรูปแบบ

เมนูไหนดีนะ

ลิปดาทานอาหารกลางวันที่โรงเรียน สงสัยว่าทำไมอาหารบางวัน เพื่อนๆ บางคนไม่ค่อยทานทำให้เหลือทิ้งบางวันอาหารที่เพื่อนๆ ชอบก็จะหมดไว จึงคิดจะสำรวจและสอบถามความคิดเห็นของเพื่อนๆ ว่าชอบรายการอาหารกลางวันอะไร และจะได้สร้างเมนูอาหารกลางวันที่เพื่อนๆ ชอบแต่มีประโยชน์ทางโภชนาการครบถ้วน

ภารกิจ : 1.ให้สร้างแบบสำรวจอาหารกลางวันที่นักเรียนชอบโดย Excel

  1. สอบถามความคิดเห็นของเพื่อนๆ ในห้องเรียน โดยสอบถามหาสัดส่วนความสมดุลของร่างกาย เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง

3.ประมวลผลอาหารกลางวันที่นักเรียนชอบ

4.วิเคราะห์ผลและหาทางเลือกด้วยการเปรียบเทียบและตัดสินใจ

วัสดุอุปกรณ์ : 1. คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Excel   2. อุปกรณ์เครื่องเขียน

รวบรวมข้อมูล : การประมวลผล วิเคราะห์และหาทางเลือกคืออะไร

วางแผน ออกแบบ : ออกแบบและวางแผนการทำงานเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

เมนูอาหารกลางวัน Our Lunch Menu

ระบุปัญหา : หลังจากที่ลิปดานำสำรวจ ประมวลผล วิเคราะห์ผลและหาทางเลือก และสร้างเป็นเมนูอาหารในโรงอาหาร สำหรับ 5 วัน ลิปดาจะต้องนำเสนอข้อมูลหลายลักษณะตามความเหมาะสม

ภารกิจ : 1. ให้นักเรียนเลือกวิธีการนำเสนอที่เหมาะสมกับงาน

  1. นักเรียนต้องพิจารณาข้อมูลที่จะนำเสนอให้ละเอียด
  2. นักเรียนต้องนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ

วัสดุอุปกรณ์ : 1. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมตารางคำนวณ             2. อุปกรณ์เครื่องเขียน

รวบรวมข้อมูล : การนำเสนอข้อมูลสามารถทำได้ด้วยวิธีการใดบ้าง

ออกแบบและวางแผน

วางแผนและเตรียมการนำเสนอที่ดีเพื่อให้การนำเสนอเป็นไปด้วยความสมบูรณ์

ลงมือปฏิบัติ และ ทดสอบชิ้นงาน

ให้นักเรียนลงมือทำตามแผนที่กำหนดไว้

ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข

  1. นักเรียนสามารถทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่
  2. ส่วนที่ยากที่สุดของภารกิจนี้คืออะไร
  3. แนวความคิดที่ได้จากนำเสนอคืออะไร