Top
 

วิทยาการคำนวณ ป.4 หน่วย 6 เรื่อง เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น

Imagineering Education / บทเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ  / DIGITAL KIDS  / วิทยาการคำนวณ ป.4 หน่วย 6 เรื่อง เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น

วิทยาการคำนวณ ป.4 หน่วย 6 เรื่อง เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ : 6
เรื่อง : เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น
สาระ : สาระที่ 4 เทคโนโลยี
ตัวชี้วัด :
ว 4.2 ป.4/5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล หรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย รู้เท่าทันสื่อ นวัตกรรม ผลกระทบต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อการดำเนินชีวิต อาชีพสังคมและวัฒนธรรม

 

*เนื้อหาและรูปภาพการ์ตูนลิปดาโพล่านี้คือตัวอย่างหนังสือวิทยาการคำนวณ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ไม่อนุญาตให้นำภาพประกอบไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือแสวงหาผลกำไรต่าง ๆ หากต้องการนำเนื้อหาและรูปภาพไปใช้รบกวนติดต่อทีมงานก่อนทุกครั้ง เพื่อส่งเรื่องให้ทางผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

 

ในยุคของดิจิทัล (Digital Age) ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ สมาร์ตโฟนมากกว่า 90 ล้านหมายเลข ซึ่งมากกว่าจำนวนประชากร มีการติดต่อสื่อสาร พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา ทำให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งผู้ใช้ทุกคนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ซึ่งจะเรียกว่า วงแหวนแห่งความรับผิดชอบ (Rings of Responsibility) ซึ่งสามารถแบ่งได้ 3 ระดับคือ

  1. ความรับผิดชอบต่อตนเอง คือ ในฐานะผู้ใช้งานควรคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยต่อตนเอง ต้องเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง
  2. ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ควรระมัดระวังข้อมูลที่ส่งและรับ ที่จะมีผลกระทบต่อผู้อื่นได้ หรือ การเคารพสิทธิของผู้อื่น
  3. ความรับผิดชอบต่อสังคม การติดต่อสื่อสารในปัจจุบันไม่เพียงแต่เป็นการสื่อสารไปยังเพื่อนหรือกลุ่มคนที่รู้จักเท่านั้น แต่เป็นการสื่อสารที่สามารถส่งต่อไปยังบุคคลอื่นที่ ไม่รู้จักได้ จึงควรระมัดระวัง เพราะการสื่อสารที่ขาดความรับผิดชอบอาจจะส่งผลกระทบกับสังคม ประเทศ และโลกได้

ความรับผิดชอบต่อตนเอง คือ ต้องเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ควรคำนึงถึงความเป็นสิทธิส่วนตัวของข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ควรส่งให้กับบุคคลอื่นทราบ และหน้าทีี่ต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่รับหรือส่ง และคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยข้อมูลส่วนตัวของตนเอง เช่น

1.1 ประวัติส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วันเกิด เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน

1.2 ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username & Password)

1.3 เลขบัญชีธนาคาร รหัสบัตร ATM

               1.4 รูปภาพ หรือวิดีโอส่วนตัว หรือแม้แต่รูปภาพในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่ง การปกป้องข้อมูลส่วนตัว สามารถทำได้ดังต่อไปนี้

2. ความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคม ควรระมัดระวังข้อมูลที่ส่งและรับ ที่จะมีผลกระทบต่อผู้อื่นได้ หรือ การเคารพสิทธิของผู้อื่น เช่น ไม่สร้างข้อความเท็จส่งให้ผู้อื่น ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อผู้อื่นโดยการส่งข้อความลูกโซ่ ส่งต่อโพสต์ที่มีข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น ส่งคำเชิญเล่นเกม ไม่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือการบ้านของบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์/ ชื่อบัญชีของผู้อื่น เป็นต้น

คือ สิทธิ์ความเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวในผลงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมา โดยมีกฎหมายให้ความคุ้มครอง และลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาชนิดหนึ่งกฏหมายลิขสิทธิ์ (Copyright Law) คือ กฎหมายที่คุ้มครองผลงานที่ผู้สร้างขึ้นด้วยความวิริยอุตสาหะ คุ้มครองห้ามมิให้ผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง และเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุน และยังทำให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ขาดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงาน มีผลทำให้ประเทศไม่พัฒนาทั้งด้านสินค้าความคิดและแรงจูงใจ อีกทั้งประเทศไทยยังต้องเผชิญกับการกีดกันทางการค้าจากประเทศต่างๆ ที่ได้ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของสินค้าในประเทศนั้นมา จึงควรช่วยกันสร้างความตระหนักในการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งจะส่งผลกระทบดังต่อไปนี้

โปรแกรมที่ใช้สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตจะเรียกว่า โปรแกรมสื่อสังคมออนไลน์(Social Media) เป็นโปรแกรมที่ใช้สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูล ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ไปยังเพื่อนกลุ่มเพื่อนหรือสังคม ได้อย่างรวดเร็ว

เป็นการสื่อสารที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และสังคมโดยรวม การสื่อสารนั้นจำเป็นต้องมี มารยาทและกาลเทศะถ้าข้อมูลที่มีความถูกต้องเหมาะสมจึงควรแบ่งปันข้อมูลให้กับบุคคลอื่น  โดยควรสื่อสารข้อมูลที่เป็นจริง ใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ไม่ใช้อารมณ์ ใช้เหตุผล ใช้คุณธรรมจริยธรรมของสังคม รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นที่ตั้ง และที่สำคัญ ไม่สร้างผลกระทบให้กับผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560  มีการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษปรับหรือจำคุก การส่งข้อมูลก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับ หรือนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ บิดเบือน ลามก ตัดต่อภาพผู้อื่นให้เสียชื่อเสียง อับอาย เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

แย่แล้ว! ลิปดาทำอะไรลงไปเนี่ย

เมื่อคืนขณะที่ลิปดากำลังเล่นเฟซบุ๊ก (Facebook) มีคนมาขอเพิ่มเป็นเพื่อนและสนทนากันเป็นเวลานานจนลิปดารู้สึกสบายใจ เพื่อนคนนั้นบอกว่ามีปัญหาและขอยืมข้อมูลส่วนตัว เพื่อจะได้แอบไปติดต่อกับพ่อแม่ที่ทะเลาะกัน  ด้วยความเชื่อใจลิปดาจึงให้ไป วันรุ่งขึ้นเมื่อลิปดามาถึงโรงเรียนโพล่ามาบอกว่า เมื่อคืนลิปดาทำอะไรลงไปมีข้อความไม่ดีของลิปดาส่งไปหาคนอื่นเต็มเลย

ภารกิจ : 1. จากเหตุการณ์ให้ช่วยกันวิเคราะห์ว่าลิปดาได้ให้ข้อมูลอะไรไปกับคนแปลกหน้า

  1. ผลกระทบคืออะไร และแนวทางแก้ไขควรทำอย่างไร
  2. ถ้านักเรียนเป็นลิปดาจะหาวิธีปกป้องข้อมูลส่วนตัวอย่างไร
  3. ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันนำเสนอเรื่องสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อเผยแพร่ให้ทุกคนรู้

วัสดุอุปกรณ์ : 1. กระดาษเทาขาว   2. อุปกรณ์เครื่องเขียนอื่นๆ  3. คอมพิวเตอร์

รวบรวมข้อมูล : สิทธิและหน้าที่ของตนเองในการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวมีอะไรบ้าง การป้องกันข้อมูลส่วนตัว ทำได้อย่างไรบ้าง

วางแผน ออกแบบ : แบ่งหน้าที่การทำงานวางแผนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้