Top
 

วิทยาการคำนวณ ป.5 หน่วย 4 เรื่อง รวบรวม ประเมิน นำเสนอ ข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์

Imagineering Education / บทเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ  / DIGITAL KIDS  / วิทยาการคำนวณ ป.5 หน่วย 4 เรื่อง รวบรวม ประเมิน นำเสนอ ข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์

วิทยาการคำนวณ ป.5 หน่วย 4 เรื่อง รวบรวม ประเมิน นำเสนอ ข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
หน่วยที่ : 4
เรื่อง : รวบรวม ประเมิน นำเสนอ ข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์
สาระ : สาระที่ 4 เทคโนโลยี
ตัวชี้วัด :
ว 4.2 ป.5/4 รวบรวม ประเมิน นำเสนอ ข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

 

ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(ICT Literacy ) คือ ทักษะการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสืบค้น จัดกระทำประเมินและสื่อสารข้อมูลความรู้ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อโดยการใช้สื่อต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

 

 

*เนื้อหาและรูปภาพการ์ตูนลิปดาโพล่านี้คือตัวอย่างหนังสือวิทยาการคำนวณ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ไม่อนุญาตให้นำภาพประกอบไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือแสวงหาผลกำไรต่าง ๆ หากต้องการนำเนื้อหาและรูปภาพไปใช้รบกวนติดต่อทีมงานก่อนทุกครั้ง เพื่อส่งเรื่องให้ทางผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

ซอฟต์แวร์มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซึ่งซอฟต์แวร์ประยุกต์จะถูกพัฒนาขึ้นมาเฉพาะกับงานและเป็นซอฟต์แวร์ใช้งานทั่วไป มีด้วยกันหลายประเภท คือ ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์นำเสนอ ซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสาร ซอฟต์แวร์เพื่อความบันเทิง ดูหนัง ฟังเพลง โดยซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการรวบรวม ประมวลและนำเสนอข้อมูล เช่น

ไมโครซอฟท์เวิร์ด Microsoft Word

เป็นโปรแกรมประมวลผลคำ หรือที่เรียกว่าโปรแกรมพิมพ์งานเอกสาร เช่น เอกสารแบบสำรวจรวบรวมข้อมูล เป็นต้น

ไมโครซอฟท์เอกซ์เซล Microsoft Excel

เป็นโปรแกรมตารางทำงาน เหมาะสำหรับการทำการประมวลผลข้อมูล เช่น การรวมผล การคำนวณ การเปรียบเทียบ แผนภูมิ เป็นต้น

ไมโครซอฟท์แอคเซส Microsoft Access

เป็นโปรแกรมเก็บข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูล เพื่อนำมาประมวลผล เปรียบเทียบ ทำรายงาน เป็นต้น

ไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยท์ Microsoft Powerpoint

เป็นโปรแกรมนำเสนอข้อมูล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้หลายประเภท เช่น การนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ การจัดทำ Slide Show เป็นต้น

อะโดบี ดรีมวีฟเวอร์ Adobe Dreamweaver

คือโปรแกรมสร้างเว็บเพจ มีคำสั่งที่ทำให้ผู้ใช้ จัดวางข้อความ รูปภาพ ตาราง ฟอร์ม วิดีโอ ภายในเว็บเพจได้อย่างสวยงาม

บริการบนอินเทอร์เน็ตที่่ใช้ในการนำเสนอข้อมูล เช่น

  1. บล็อก (Blog) คือ บริการบนอินเทอร์เน็ต ที่ใช้สำหรับการนำเสนอข้อมูล เหตุการณ์หรือประสบการณ์ของผู้เขียน เช่น Blogger.com, gotoknow.org, bloggang.com เป็นต้น
  2. เว็บเพจ (Web Page) ซึ่งบริการบนอินเทอร์เน็ตที่สามารถนำเสนอข้อมูล ในรูปแบบของเว็บเพจได้ เช่น https://sites.google.com, www.wix.com เป็นต้น

www.blogger.com

พื้นที่สำหรับเขียน Blog จากบริษัท Google โดยหากเขียนบล็อกบน Blogger.com บทความจะติดอยู่หน้าแรกง่าย

www.bloggang.com

ระบบเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาสำหรับใช้งานเป็น Blog โดยเฉพาะ ระบบอาจจะดูเก่าไปบ้างเพราะก็ทำมานานมากแล้ว

www.gotoknow.org

เป็นเว็บไซต์ให้บริการบล็อก สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต โดยผู้เขียนส่วนใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชา

www.wix.com

เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปที่ใหญ่ที่สุดที่ทั้งแบบที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและต้องเสียค่าใช้จ่าย

https://sites.google.com

คือ บริการสร้างเว็บไซต์ฟรีของ Google สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ง่าย ปรับแต่งรูปลักษณ์ได้เช่น วิดีโอ, ปฏิทิน, เอกสาร อื่นๆ

1.การรวบรวมข้อมูล ทำได้โดย

1.1 ขั้นการกำหนดหัวข้อที่ต้องการ คือ การกำหนดหัวเรื่องที่ต้องการรวบรวมโดยเลือกหัวข้อที่สนใจ แต่ควรจะมีขอบเขตและเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ซํ้าซ้อนและมีประโยชน์ โดยสังเกตภาพดังตัวอย่างต่อไปนี้

ปัญหา : ลิปดาเดินทางไปยังบ้านคุณปู่ที่จังหวัดเลย เดินทางโดยเครื่องบิน เมื่อเครื่องใกล้ลงคุณพ่อชี้ให้ดูบ้านคุณปู่สังเกตเห็นว่าบริเวณในชุมชนนั้นมีพื้นที่เหลือว่างจึงคิดจะจัดการพื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ เรามาช่วยลิปดาคิดแก้ไขปัญหานี้กันดีกว่า

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ทำแบบสำรวจความคิดเห็น
เป็นการตั้งคำถามเพื่อให้คนในชุมชนออนไลน์ตอบคำถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นซึ่งเฟสบุ๊คมีให้บริการอยู่หลายเพจหรือหลายแอป เช่น Polls for Pages

จากพิจารณาปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขสรุปได้ดังต่อไปนี้

  1. การหาพื้นที่ว่างหรือพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยการสำรวจพื้นที่ว่าง ใครเป็นเจ้าของ
  2. การทำเกษตรกรรมที่ทำให้เกิดประโยชน์ โดยเลือกการทำการเกษตรกรรมที่เหมาะสม

1.2 ขั้นการเตรียมอุปกรณ์ คือ การกำหนดและเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อใช้ในการสำรวจเก็บข้อมูล บันทึกและนำเสนอข้อมูล เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต กล้องถ่ายรูป วิดิทัศน์ สมาร์ตโฟน เครื่องบันทึกเสียง ปากกา ดินสอสี สมุดบันทึก เป็นต้น

2.ขั้นการสำรวจและเก็บข้อมูล

คือ การดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยการอ่าน สังเกต สำรวจ ทดลอง ค้นหา สอบถามโดยใช้อุปกรณ์ที่เตรียมไว้เพื่อบันทึกข้อมูล การสำรวจและเก็บข้อมูลควรจะเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่งเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล เช่น ห้องสมุด เว็บไซต์ หน่วยงานทางราชการ ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น

2.1 สำรวจข้อมูล โดยการทำแบบสอบถามสำรวจพื้นที่ว่างในท้องถิ่น พร้อมถ่ายรูปประกอบโดยมีข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่และรูปแบบการเกษตรที่ต้องการทำ โดยการไปสำรวจ หรือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ในการสำรวจ

2.2 ค้นหาข้อมูล ให้กำหนดหัวข้อและเลือกคำสำคัญ เกษตรกรรม จังหวัดเลย

2.3 พิจารณาผลการค้นหา และ ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล ให้เลือกใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ โดยสังเกตจากนามสกุลของเว็บไซต์  นำมาเปรียบเทียบ ความสอดคล้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลจากหลายแหล่ง แหล่งต้นตอของข้อมูล ผู้เขียน วันที่เผยแพร่

จากการสำรวจ มูลค่าผลผลิตรวมพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเลย ปี 2559 สังเกตได้ว่า ไม้ดอกไม้ประดับมีจำนวนพื้นที่การปลูกมากที่สุด พืชผักมีการปลูกน้อยที่สุด

ให้นักเรียนลองพิจารณาผลการค้นหาว่า จะปลูกพืชประเภทใดดี ?

3.ขั้นประมวลผลข้อมูล

คือ การนำข้อมูลมาคำนวณ เรียงลำดับ จำแนกจัดกลุ่ม เปรียบเทียบ แล้วจึงสรุปผลออกมาเป็นสารสนเทศหรือความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

จากปัญหา ทำการรวมผล และเรียงลำดับ พื้นที่ว่างและการทำเกษตรกรรมที่ต้องการ

จาก รายการการผลิตในจังหวัดเลย  www.loei.doae.go.th/newsite/wp-content/uploads/2015/04/planting-2559.pdf

ทำการเรียงลำดับ จำแนก จัดกลุ่ม เปรียบเทียบ และสรุป โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาผลราคาของผลผลิตในแต่ละกลุ่มที่มีมูลค่าต่อกิโลกรัมสูงสุด เพื่อนำมาประเมินผลหาทางเลือกต่อไป สรุปได้ดังตาราง

4.ขั้นวิเคราะห์ประเมินผลและสร้างทางเลือก คือ การนำผลจากการประมวลมาวิเคราะห์และประเมินหาทางเลือกที่เป็นไปได้ โดยการเปรียบเทียบและตัดสินใจ

การทำแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ คือ การตั้งคำถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นโดยจะมีคำตอบให้เลือกซึ่งระบบจะสามารถทำการวิเคราะห์ผล ส่งกลับไปยังผู้ทำการสำรวจ เช่น สำรวจเรื่องอาหารกลางวันที่ชอบ กีฬาที่ชอบ เป็นต้น

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ทำแบบสำรวจความคิดเห็น

เป็นการตั้งคำถามเพื่อให้คนในชุมชนออนไลน์ตอบคำถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นซึ่งเฟซบุ๊คมีให้บริการอยู่หลายเพจหรือหลายแอป เช่น Polls for Pages

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจออนไลน์ เป็นการแสดงผลลัพธ์ของผลการสำรวจให้กับผู้สำรวจได้ทราบว่า ชุมชนออนไลน์มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องที่ท่านต้องการทราบ โดยสามารถวิเคราะห์และส่งข้อมูลเป็นตารางทำงานของ Excel ได้ด้วย

การใช้โปรแกรมสื่อสาร Line ทำแบบสำรวจความคิดเห็น

เป็นการสำรวจความคิดเห็น เหมือนกับของ Facebook โดยจะเป็นคำสั่งที่จะอยู่ในกลุ่มของเพื่อน หรือกลุ่มสมาชิก (Group line)

แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์

คุณครูจะพานักเรียนไปทัศนศึกษาจึงให้ลิปดาไปสอบถามเพื่อนๆ ว่าอยากไปที่ไหน ทุกคนในห้องออกความคิดกันมามากมาย วุ่นวายไปหมด โพล่าจึงบอกว่า เราควรทำแบบสำรวจ เพื่อจะได้รวบรวมและนำมาประมวลผล หาทางเลือกและจะสรุปได้ และควรสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองด้วยนะ  ลิปดาจึงบอกว่าเราลองทำแบบสำรวจออนไลน์กันดีกว่า

ภารกิจ : 1. ให้สร้างแบบสำรวจสถานที่ทัศนศึกษาที่อยากไปที่สุด(คุณครูสามารถให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อที่ต้องการก็ได้)

โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่นักเรียนเลือก

  1. นำข้อมูลมาประมวลผลและนำเสนอหน้าชั้นเรียน

วัสดุอุปกรณ์ : 1. โปรแกรมสื่อสังคมออนไลน์   2. อุปกรณ์เครื่องเขียน

รวบรวมข้อมูล : การทำแบบสำรวจออนไลน์ทำอย่างไร

วางแผน ออกแบบ : ออกแบบและวางแผนการทำงานเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย