Top
 

วิทยาการคำนวณ ป.5 หน่วย 5 เรื่อง การนำเสนอข้อมูลโดยใช้ บล็อกและเว็บเพจ

Imagineering Education / บทเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ  / DIGITAL KIDS  / วิทยาการคำนวณ ป.5 หน่วย 5 เรื่อง การนำเสนอข้อมูลโดยใช้ บล็อกและเว็บเพจ

วิทยาการคำนวณ ป.5 หน่วย 5 เรื่อง การนำเสนอข้อมูลโดยใช้ บล็อกและเว็บเพจ

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
หน่วยที่ : 5
เรื่อง : การนำเสนอข้อมูลโดยใช้ บล็อกและเว็บเพจ
สาระ : สาระที่ 4 เทคโนโลยี
ตัวชี้วัด :
ว 4.2 ป.5/4 รวบรวม ประเมิน นำเสนอ ข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(ICT Literacy ) คือ ทักษะการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสืบค้น จัดกระทำประเมินและสื่อสารข้อมูลความรู้ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อโดยการใช้สื่อต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

 

*เนื้อหาและรูปภาพการ์ตูนลิปดาโพล่านี้คือตัวอย่างหนังสือวิทยาการคำนวณ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ไม่อนุญาตให้นำภาพประกอบไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือแสวงหาผลกำไรต่าง ๆ หากต้องการนำเนื้อหาและรูปภาพไปใช้รบกวนติดต่อทีมงานก่อนทุกครั้ง เพื่อส่งเรื่องให้ทางผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

การนำเสนองานในปัจจุบันในโลกที่การติดต่อสื่อสารก้าวหน้าไปไกล การนำเสนองาน ไม่ได้

จำกัดอยู่แค่เพียงการนำเสนอ ด้วยการบอกเล่า โปสเตอร์ รายงานเอกสาร หรือการนำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยโปรแกรมนำเสนอ อีกต่อไป

การนำเสนอในยุคประเทศไทย 4.0 จึงควรจะเป็นการนำเสนอผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงจะเหมาะสม ซึ่งการนำเสนอในรูปแบบนี้สามารถใช้ บล็อก เว็บเพจ สื่อสังคมออนไลน์ ยูทูบ (Youtube) ซึ่งจะไม่ได้เป็นการนำเสนอเพียงแค่หน้าชั้นเรียน แต่สามารถนำเสนอข้อมูลไปยังชุมชนออนไลน์ต่างๆ ทำให้การนำเสนอสามารถไปไกลได้มากกว่าที่คิด

การนำเสนอด้วยบล็อก (Blog)

บล็อก (Blog) ย่อมาจากศัพท์ว่า Weblog  ซึ่ง Web หมายถึง เว็บไซต์ และ Log หมายถึง บันทึกบล็อกเป็นเว็บไซต์รูปแบบหนึ่งที่ผู้เขียนสามารถบันทึกสิ่งที่ต้องการนำเสนอลงไปได้ง่าย รวดเร็ว สะดวกเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่อยากสร้างเว็บไซต์เอง จึงเป็นสื่อนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และหลายประเภท เช่น บล็อกการท่องเที่ยว, การทำอาหาร, งานอดิเรก หรือแม้แต่งานเขียนการ์ตูน, นิยาย ต่างๆ เป็นต้น จึงมีเว็บไซต์ที่ให้บริการบล็อกตัวอย่าง เช่น

การนำเสนอด้วยเว็บเพจ (Webpage)

เป็นการนำเสนอข้อมูลหรือสารสนเทศที่ได้ผ่านการประมวลผลแล้ว นำมาสร้างเป็นเว็บเพจให้กับคนทั่วไปได้อ่าน โดยการสร้างเว็บเพจสามารถสร้างได้โดยใช้โปรแกรม ตัวอย่างเช่น Adobe Dreamweaver, Web Page Maker และยังมีเว็บไซต์สำเร็จรูป (Website Template) ที่ผู้นำเสนอสามารถสร้างเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว เช่น wix.com เป็นต้น

มารยาทและข้อควรปฏิบัติในการเขียนบล็อก เว็บเพจ

การเขียนงานลงในบล็อก เว็บเพจ เหมือนกับงานเขียนที่ผู้แต่งหนังสือ จะต้องมีจรรยาบรรณในการเขียนมีความรับผิดชอบต่องานเขียนของตนเอง งานเขียนจึงต้องไม่เป็นงานที่คัดลอกผลงานของผู้อื่น ควรเขียนงานที่ใช้ภาษาของตนเอง เขียนโดยไม่สร้างให้เกิดความรุนแรงในสังคม และควรมีหลักฐานอ้างอิงงานเขียน และหากมีผู้วิจารณ์งานเขียนควรจะรับฟังและตอบข้อสงสัยให้กับผู้อ่าน

ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนนำเสนอด้วยบล็อก เว็บเพจ

เมื่อเราได้รวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูลจนได้เป็นสารสนเทศที่พร้อมจะนำเสนอแล้วหากเราต้องการนำเสนอข้อมูลด้วยการใช้ บล็อก หรือ เว็บเพจ เราจำเป็นต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อน ซึ่งจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ตัวอย่างนำเสนอโดยใช้บล็อกของ gotoknow.org

รูปแบบการเขียนงานลงในบล็อก (Blog) ของเว็บไซต์ต่างๆ จะมีคำสั่งที่คล้ายกัน โดยเจ้าของเว็บไซต์บล็อกจะมีคำสั่งที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่าย

คือ บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปหรือเว็บไซต์อัตโนมัติ ที่มีรูปแบบ (Template) ให้ผู้ใช้งานได้เลือกตามความต้องการหรือประเภทของเว็บไซต์ที่ต้องการนำเสนอ เช่น เว็บไซต์ เกี่ยวกับอาหาร ความงาม ดนตรี เป็นต้น โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการสร้างเว็บไซต์มากมายก็สามารถทำได้ โดยมีผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป เช่น www.wordpress.com, ww.wix.com, https://sites.google.com เป็นต้น

Google Sites

คือ บริการสร้างเว็บไซต์ฟรี ของบริษัท google ซึ่งสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ง่าย มีธีมต่างๆ ให้ปรับแต่งหน้าเว็บเพจ สามารถแทรกรูปภาพ วิดีโอ ปฏิทิน หรือเอกสารอื่นๆ ได้ ทำให้ได้รับความนิยมมากที่สุดเว็บไซต์หนึ่ง

ไฮเปอร์ลิงก์ (Hyperlink)

เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจาก จุดต้นทางภาพหรือข้อความโยงไปยังจุดปลายทางต่างๆ  ตามแผนผังเว็บเพจที่ได้วางไว้ เพื่อทำให้การนำเสนอไม่ต่อเนื่องยาวในหน้าเดียว โดยการเชื่อมโยงสามารถเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์เดียวกันและเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นได้

การเผยแพร่เว็บไซต์ (Publish website)

เมื่อทำเว็บเพจหรือเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการเผยแพร่เว็บไซต์ ซึ่งก่อนจะเผยแพร่ควรที่จะทำการตรวจสอบด้วยการ แสดงตัวอย่าง (Preview) ดูก่อนและทำการตั้งค่าชื่อโดเมน (Domain Name) ที่ต้องการเผยแพร่

เว็บไซต์ช่วยโลกของฉัน

ระบุปัญหา : คุณพ่อกำลังทำอะไรอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือคะลิปดาถาม อ๋อก็กำลังจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจะทำเว็บไซต์ นำเสนอ

ข้อมูลงานวิจัยเรื่องการปลูกพืชอย่างไรให้เหมาะกับสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนไปในประเทศไทย ลิปดาอยากทำเว็บไซต์บ้างจัง ต้องเตรียมอะไรบ้างคะ

ภารกิจ : 1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลจากการประมวลผลเรื่องการจัดการพื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ในหน่วยที่ 4 มาทำข้อมูลนำเสนอด้วยเว็บเพจ

  1. ให้นักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียน

วัสดุอุปกรณ์ : 1. คอมพิวเตอร์  2. อุปกรณ์เครื่องเขียน 3. อุปกรณ์ที่คุณครูกำหนด

หมายเหตุ : หัวข้อคุณครูผู้สอนสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อบูรณาการกับวิชาอื่นตามความเหมาะสม

รวบรวมข้อมูล :   1. การนำเสนอข้อมูลด้วยเว็บไซต์มีประโยชน์อย่างไร

  1. ก่อนจะสร้างเว็บไซต์เว็บเพจ นักเรียนต้องเตรียมอะไรบ้าง
  2. นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมอะไรสร้างเว็บไซต์

ออกแบบและวางแผน

ออกแบบและวางแผนการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ ด้วยการสร้างเว็บเพจหรือเว็บไซต์

ลงมือปฏิบัติ และ ทดสอบชิ้นงาน

ให้นักเรียนลงมือทำตามแผนที่กำหนดไว้

ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข

  1. นักเรียนสามารถทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่
  2. นักเรียนพบปัญหาในการทำภารกิจนี้หรือไม่
  3. นักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร