Top
 

วิทยาการคำนวณ ป.5 หน่วย 6 เรื่อง อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต และมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

Imagineering Education / บทเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ  / DIGITAL KIDS  / วิทยาการคำนวณ ป.5 หน่วย 6 เรื่อง อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต และมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

วิทยาการคำนวณ ป.5 หน่วย 6 เรื่อง อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต และมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
หน่วยที่ : 6
เรื่อง : อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต และมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
สาระ : สาระที่ 4 เทคโนโลยี
ตัวชี้วัด :
ว 4.2 ป.5/5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Ditigal Literacy)

หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย รู้เท่าทันสื่อ นวัตกรรม ผลกระทบต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อการดำเนินชีวิต อาชีพสังคมและวัฒนธรรม

 

*เนื้อหาและรูปภาพการ์ตูนลิปดาโพล่านี้คือตัวอย่างหนังสือวิทยาการคำนวณ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ไม่อนุญาตให้นำภาพประกอบไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือแสวงหาผลกำไรต่าง ๆ หากต้องการนำเนื้อหาและรูปภาพไปใช้รบกวนติดต่อทีมงานก่อนทุกครั้ง เพื่อส่งเรื่องให้ทางผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นการสื่อสารที่อิสระ บุคคลทั่วไปสามารถส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้ง่าย ถึงแม้จะมีกฎหมาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560 ก็เป็นเพียงการลงโทษ ผู้ใช้งานจึงควรเข้าใจถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากการโดนโจรกรรมข้อมูล การโจมตีจากไวรัสแฮกเกอร์ และจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ มัลแวร์ การถูกหลอกลวง โจมตี โฆษณาชวนเชื่อกลั่นแกล้ง โดยเฉพาะผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน

อาชญากรรมทางโลกไซเบอร์หรือทางอินเทอร์เน็ต เป็นการกระทำที่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อทำให้มุ่งหวัง เจาะระบบคอมพิวเตอร์ ขโมยหรือทำลายข้อมูล หรือ ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทำร้ายหรือขโมยข้อมูลของบุคคลอื่น โดยมุ่งหวังให้บุคคลใดได้ประโยชน์ ซึ่งจาก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 สามารถแบ่งวิธีการที่อาชญากรใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดอาชญากรรมได้ 3 แบบ คือ

1. เจาะหรือทำลายระบบคอมพิวเตอร์
เช่น การเข้าถึง ระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ การนำข้อมูลการป้องกัน ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะไปเปิดเผยโดยไม่ชอบ การกระทำเพื่อให้การทำงานของ ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์รบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่นโดยปกติสุข เช่น SPAM Mail Malware Virus เป็นต้น

2. ทำลายหรือขโมยข้อมูลคอมพิวเตอร์
เช่น การเข้าถึง การดักรับ การทำให้เสียหาย ทำลายแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยไม่ชอบการกระทำผิดต่อความมั่นคง
1. ก่อความเสียหายแก่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์
2. กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศและเศรษฐกิจ
3. เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต

3. การนำคอมพิวเตอร์มากระทำความผิด
เช่น การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทำความผิดอื่น (เผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม) เช่น ภาพลามกอนาจาร ผู้ให้บริการจงใจสนับสนุน-ยินยอมให้มีการกระทำความผิดรวมถึงการตกแต่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาพบุคคล

ประเภทของอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต

1.การเงิน เป็นการขโมยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเงิน หรือเพื่อทำลายข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ของ อี-คอมเมิร์ซ

2.การละเมิดลิขสิทธิ์ การขโมยผลงานที่มีลิขสิทธิ์ เพื่อนำไปจำหน่ายหรือเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์

3.การเจาะระบบ เป็นการใช้โปรแกรมเพื่อเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อขโมยข้อมูล หรือทำลายระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การก่อการร้าย การเรียกค่าไถ่

4.การก่อการร้ายทางคอมพิวเตอร์ เป็นการเจาะระบบคอมพิวเตอร์และนำเข้าหรือส่งออกเพื่อทำลายหรือเรียกค่าไถ่ หรือส่งข้อมูลที่ผิดต่อความมั่นคง

5.ข้อความและภาพอนาจารทางออนไลน์ เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการส่งข้อมูลที่ไม่เหมาะสม เช่น ข้อความล่อแหลม ภาพลามกอนาจาร ภาพตัดต่อ

6.การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต เป็นการนำเข้าหรือส่งออกข้อมูลอันเป็นเท็จที่มีผลกระทบต่อบุคคลหรือองค์กรต่างๆ

แนวทางป้องกันอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต

อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนั้นมีจุดประสงค์ที่จะมุ่งหวัง 3 ประการคือ การเจาะระบบคอมพิวเตอร์ เจาะข้อมูลคอมพิวเตอร์ และ การใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตในการก่ออาชญากรรม เพราะฉะนั้นแนวทางป้องกันก็คือ การไม่ให้แฮกเกอร์ทั้งหลายเจาะเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของเรา ทราบข้อมูลของเราได้ หรือใช้คอมพิวเตอร์ของเราในการก่ออาชญากรรมได้

การติดต่อสื่อสารในโลกอินเทอร์เน็ตผู้ใช้ต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและสังคมโดยรวม การสื่อสารนั้นจำเป็นต้องมี มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ควรวิเคราะห์ข้อมูลก่อนว่ามีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ควรสื่อสารข้อมูลที่เป็นจริง ใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ไม่ใช้อารมณ์ ใช้เหตุผล ใช้คุณธรรมจริยธรรมของสังคม รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นที่ตั้ง และ ไม่สร้างผลกระทบให้กับผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ภัยคุกคามในโลกออนไลน์ Cyber Attack

ข่าวภัยคุกคามในโลกออนไลน์ของเหล่าแฮกเกอร์ที่โจมตีองค์กรหรือบริษัทฯ ต่างๆ มีจำนวนมากขึ้นและข่าวอันตรายจากการหลอกลวงในอินเทอร์เน็ตต่อผู้คนทั่วไปก็ยิ่งมีจำนวนมากขึ้น ลิปดาและโพล่าจึงสงสัยว่าเหล่าแฮกเกอร์หรือผู้หลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตมีวิธีการ ขั้นตอนการหลอกลวงอย่างไร และการกระทำเช่นนี้ผิดกฎหมาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ข้อใด

ภารกิจ : 1. ให้แต่ละกลุ่มเลือกข่าว อันตรายที่เกิดขึ้นหรือข่าวเกี่ยวกับอาชญากรรมจากอินเทอร์เน็ต

  1. ให้ศึกษาขั้นตอนหรือวิธีการหลอกลวงที่เกิดขึ้น
  2. ศึกษา พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  3. ทำป้ายนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและบทลงโทษ

วัสดุอุปกรณ์ : 1. กระดาษเทาขาว   2. อุปกรณ์เครื่องเขียนอื่นๆ  3. คอมพิวเตอร์

รวบรวมข้อมูล : อันตรายและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560

วางแผน ออกแบบ : แบ่งหน้าที่การทำงานศึกษาขั้นตอนของอาชญกรรมทางอินเทอร์เน็ต ที่เลือกและบทลงโทษทางกฎหมายที่เกิดขึ้น

จดหมายถึงคนไกล

ระบุปัญหา : คุณปู่กำลังนั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ ลิปดามาเห็นจึงถามว่าทำอะไรหรือคะ คุณปู่ตอบว่าก็เขียนอีเมลหาเพื่อนเก่าที่อยู่ต่างประเทศ เป็นการติดต่อสื่อสารโดยใช้อินเทอร์เน็ตอย่างหนึ่งครับ ลิปดาอยากเขียนบ้างจังเลย มีอะไรที่ต้องระมัดระวังก่อนเขียนไหมคะ

ภารกิจ : 1. ให้นักเรียนเขียนจดหมายถึงเพื่อนโดยบูรณาการการเขียนจดหมายจากวิชาภาษาไทย

2.ให้นำเสนอมารยาทและกาลเทศะในการเขียนและการส่งจดหมายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

วัสดุอุปกรณ์ : 1. คอมพิวเตอร์  2. อุปกรณ์เครื่องเขียน 3. อุปกรณ์ที่คุณครูกำหนด

หมายเหตุ : หัวข้อเนื้อหาการบูรณาการ คุณครูสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

รวบรวมข้อมูล :   1. โปรแกรมติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตมีโปรแกรมอะไรบ้าง

  1. มารยาทในการส่งจดหมายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์คือ
  2. การส่งจดหมายแบบปกติกับแบบอีเมลมีข้อแตกต่างกันอย่างไร

ออกแบบและวางแผน

วางแผนและออกแบบการเขียนจดหมายถึงเพื่อนโดยบูรณาการร่วมกับวิชาภาษาไทย

ลงมือปฏิบัติ และ ทดสอบชิ้นงาน

ให้นักเรียนลงมือทำตามแผนที่กำหนดไว้

ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข

  1. นักเรียนสามารถทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่
  2. นักเรียนพบปัญหาในการทำภารกิจนี้หรือไม่

3. นักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร