Top
 

วิทยาการคำนวณ ป.2

Imagineering Education / วิทยาการคำนวณ / วิทยาการคำนวณ ป.2

วิทยาการคำนวณ ป.2 หน่วย 4 เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์ในการแก้ไขตกแต่ง

ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) คือ ทักษะการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสืบค้น ...

วิทยาการคำนวณ ป.2 หน่วย 3 เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์ในการสร้างจัดเก็บไฟล์

ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy ) คือ ทักษะการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสืบค้น ...

วิทยาการคำนวณ ป.2 หน่วย 2 เรื่อง เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์และสื่อและตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบการใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน บูรณาการกับวิชาอื่น ...

วิทยาการคำนวณ ป.2 หน่วย 1 เรื่อง แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ

เป็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้เรียนต้องเรียนรู้การแบ่งแยกปัญหา การคิดเชิงนามธรรมหรือเข้าใจความสำคัญของปัญหา หารูปแบบของปัญหา ...

วิทยาการคำนวณ ป.2 หน่วย 5 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Ditigal Literacy หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย รู้เท่าทันสื่อ นวัตกรรม ...