Top
 

วิทยาการคำนวณ ป.4

Imagineering Education / วิทยาการคำนวณ / วิทยาการคำนวณ ป.4

วิทยาการคำนวณ ป.4 หน่วย 6 เรื่อง เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น

Ditigal Citizenship คือ การเป็นพลเมืองที่ดีโดยสนับสนุนและใช้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ถูกกฎหมายและ รับผิดชอบ รวมถึงการแสดงทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้เทคโนโลยี ...

วิทยาการคำนวณ ป.4 หน่วย 5 เรื่อง การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์หาทางเลือก

Information Literacy คือ ความรู้ ความสามารถ ในการประยุกต์ใช้ข้อมูลและสารสนเทศอย่างถูกต้องและเหมาะสม ไม่นำข้อมูลหรือสารสนเทศที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมมาใช้ ...

วิทยาการคำนวณ ป.4 หน่วย 4 เรื่อง การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน

โปรแกรม Microsoft Excel 2016 เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับงานที่เกี่ยวกับ เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นทั้งตัวอักษร และตัวเลข เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูล ...

วิทยาการคำนวณ ป.4 หน่วย 3 เรื่อง ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ โดยผ่านช่องทางสื่อสาร เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ ...

วิทยาการคำนวณ ป.4 DIGITAL KIDS (เทคโนโลยี) ป.4 หน่วย 2 เรื่อง ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ การใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ...

วิทยาการคำนวณ ป.4 หน่วย 1 เรื่อง ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย

การคิดเชิงคำนวณในการแก้ไขปัญหา (Computational Thinking) เป็นทักษะการแก้ไขปัญหาจากการอ้างเหตุผลที่ถูกต้องหรือเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้ออ้างและข้อสรุป ...