Top
 

สนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์ ในคาบเรียนวิชาสะเต็มศึกษา(วิทยาศาสตร์) 

Imagineering Education / เรื่องน่ารู้  / สนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์ ในคาบเรียนวิชาสะเต็มศึกษา(วิทยาศาสตร์) 

สนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์ ในคาบเรียนวิชาสะเต็มศึกษา(วิทยาศาสตร์) 

สนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์ ในคาบเรียนวิชาสะเต็มศึกษา(วิทยาศาสตร์) 
เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อย่าง กล้องไมโครสโคป🔬 ที่จะช่วยให้น้องๆใช้ส่องดูรูปร่างลักษณะของวัสดุ ให้เห็นได้ง่ายและชัดเจนมากขึ้น แทนการมองเห็นด้วยตาเปล่า เช่น
เส้นใยผ้า
ลักษณะของดินชนิดต่างๆ
ลักษณะของหิน 
ลักษณะของท่อลำเลียงของพืช
ลักษณะของเมล็ดพันธ์พืชต่างๆ
ช่วงให้น้องๆ มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น 💡

Share