Top
 

สะเต็มศึกษา ป.1

Imagineering Education / วิทยาศาสตร์ / สะเต็มศึกษา ป.1

สะเต็มศึกษา (วิทยาศาสตร์) ป.1 หน่วย 8 ลักษณะภายนอกของหินจากลักษณะเฉพาะตัวที่สังเกตได้

หินเป็นองค์ประกอบหนึ่งของโลก และยังเป็นวัตถุต้นกำเนิดดินอีกด้วย ปัจจุบันเรานำหินชนิดต่างๆ มาใช้ประโยชน์มากมายแตกต่างกัน ...

สะเต็มศึกษา (วิทยาศาสตร์) ป.1 หน่วย 7 ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน

ส่วนที่อยู่สูงจากพื้นดิน และพื้นน้ำขึ้นไปเรียกว่าท้องฟ้า เราจะมองเห็น ดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าในเวลากลางวันและเห็นดวงจันทร์บนท้องฟ้าในเวลากลางคืนเหมือนกันไหมน้า ...

สะเต็มศึกษา (วิทยาศาสตร์) ป.1 หน่วย 6 การเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง

เรามักจะได้ยินเสียงต่างๆ มากมายในชีวิตประจำวัน เสียงมีแหล่งกำเนิดที่มาจากต่างที่กัน ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นเสียงที่เกิด ...

สะเต็มศึกษา (วิทยาศาสตร์) ป.1 หน่วย 5 สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุ, ชนิดของวัสดุ, จัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้

ของเล่นของใช้ที่อยู่รอบตัวเรา ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีอยู่มากมาย ทั้งของเล่นและของใช้ต่างผลิตขึ้นมาจากวัสดุต่างๆ และมีสมบัติที่สังเกตได้ ...

สะเต็มศึกษา (วิทยาศาสตร์) ป.1 หน่วย 4 ความสำคัญของส่วนต่างๆ ของร่างกายตนเอง

ร่างกายของเราประกอบไปด้วยอวัยวะหลายๆ ส่วน ในส่วนของอวัยวะภายนอกจะมีหน้าที่และความสำคัญที่แตกต่างกัน เราจึงควรดูแลรักษาอวัยวะแต่ละส่วนอย่างถูกต้อง ...

สะเต็มศึกษา (วิทยาศาสตร์) ป.1 หน่วย 3 บอกหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช ตอนที่ 2

พืชเป็นสิ่งมีชีวิตมีโครงสร้างภายนอกหรือส่วนต่างๆ แตกต่างกันและโครงสร้างภายนอกของพืชจะมีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิต ...

สะเต็มศึกษา (วิทยาศาสตร์) ป.1 หน่วย 2 บอกหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช ตอนที่ 1

สัตว์ คือสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์และเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์บนโลกใบนี้มีสายพันธุ์ของสัตว์อยู่ราว 7 ล้าน 7 แสนสายพันธุ์ ...

สะเต็มศึกษา (วิทยาศาสตร์) ป.1 หน่วย 1 พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณต่างๆ

โลกใบนี้มีสิ่งมีชีวิต ที่อาศัยอยู่ร่วมกันมากมาย บริเวณที่แตกต่างกันก็จะพบสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างด้วย เพราะสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ...