Top
 

เกี่ยวกับเรา

Imagineering Education / เกี่ยวกับเรา

Imagineering Education

Imagineering Education สถาบันผู้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบ STEM และ Technology ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยเน้นทิศทางการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0

Imagineering ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกแบบสภาพแวดล้อมของห้องเรียนซึ่งมีผลต่อการกระตุ้นพลังความคิดสร้างสรรค์(Creativity) ทำให้เด็กๆเกิดกระบวนการความคิดแก้ไขปัญหา(Problem Solving) การทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ(Hand-on Activity) ทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้

โดยพัฒนาหลักสูตร STEM+A และ Kids Coding พร้อมสื่อการเรียนการสอน / แบบเรียน / รับจัดแคมป์ และอบรมครูผู้สอน เพื่อพัฒนาร่วมกันทั้งระบบ

Contact Us