Top
 

เทรนนิ่ง

Imagineering Education / เทรนนิ่ง

เทรนนิ่ง หรือ โครงการอบรมครู

รับจัดทำโครงการอบรมครูผู้สอนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอื่นๆ ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ การทำงานกันเป็นทีม ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ STEM+A ของช่วงชั้นต่างๆ ในรูปแบบ Workshop Training ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ฝึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆมาบรรยาย เช่น  รศ.ดร. วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

กรุณากรอกข้อมูล เพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับ (เทรนนิ่ง)

[ARForms id=110]