Top
 

แบบจำลองระบบต่างๆ ภายในร่างกายมนุษย์

Imagineering Education / เรื่องน่ารู้  / แบบจำลองระบบต่างๆ ภายในร่างกายมนุษย์

แบบจำลองระบบต่างๆ ภายในร่างกายมนุษย์

กิจกรรม STEM Challenge ของเด็กๆ ชั้น ป.6 ในเรื่อง แบบจำลองระบบต่างๆ ภายในร่างกายมนุษย์ ในหน่วยนี้น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบร่างกายของเรา และนำมาสร้างแบบจำลองการทำงาน น้องๆ จะเข้าใจกระบวนการทำงานในระบบร่างกายได้ง่ายขึ้น จากสื่อการเรียนรู้ที่ทาง Imagineering ได้จัดกิจกรรมขึ้น

Share