Top
 

ป.4

Ditigal Citizenship คือ การเป็นพลเมืองที่ดีโดยสนับสนุนและใช้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ถูกกฎหมายและ รับผิดชอบ รวมถึงการแสดงทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้เทคโนโลยี...

Information Literacy คือ ความรู้ ความสามารถ ในการประยุกต์ใช้ข้อมูลและสารสนเทศอย่างถูกต้องและเหมาะสม ไม่นำข้อมูลหรือสารสนเทศที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมมาใช้...

โปรแกรม Microsoft Excel 2016 เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับงานที่เกี่ยวกับ เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นทั้งตัวอักษร และตัวเลข เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูล...

การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ โดยผ่านช่องทางสื่อสาร เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์...

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ การใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ...

การคิดเชิงคำนวณในการแก้ไขปัญหา (Computational Thinking) เป็นทักษะการแก้ไขปัญหาจากการอ้างเหตุผลที่ถูกต้องหรือเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้ออ้างและข้อสรุป...

การที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้นั้นต้องอาศัยแสง โดยแสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดในลักษณะแนวเส้นตรงและทุกทิศทาง ผ่านตัวกลางไปกระทบวัตถุ...

การที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้นั้นต้องอาศัยแสง โดยแสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดในลักษณะแนวเส้นตรงและทุกทิศทาง ผ่านตัวกลางไปกระทบวัตถุ...

วัตถุทุกชนิดจะต้องตกลงสู่พื้น ไม่ว่าวัตถุนั้นจะอยู่สูงหรือไม่ เราจะโยนวัตถุขึ้นไปสูงเท่าใด ผลที่ออกมาคือวัตถุจะตกลงสู่พื้นเสมอ...

วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติที่แตกต่างกัน มนุษย์จึงนำวัสดุต่างๆ  มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของโดยเลือกจากสมบัติของวัสดุให้เหมาะสมกับประโยชน์ที่ต้องการใช้...