Top
 

วิทยาการคำนวณ ป.1 หน่วย 1 เรื่อง ปัญหาและการแก้ไขปัญหาอย่างง่ายและการแสดงลำดับการแก้ไขปัญหา

Imagineering Education / บทเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ  / DIGITAL KIDS  / วิทยาการคำนวณ ป.1 หน่วย 1 เรื่อง ปัญหาและการแก้ไขปัญหาอย่างง่ายและการแสดงลำดับการแก้ไขปัญหา

วิทยาการคำนวณ ป.1 หน่วย 1 เรื่อง ปัญหาและการแก้ไขปัญหาอย่างง่ายและการแสดงลำดับการแก้ไขปัญหา

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ : 1
เรื่อง :  ปัญหาและการแก้ไขปัญหาอย่างง่ายและการแสดงลำดับการแก้ไขปัญหา
สาระ : สาระที่ 4 เทคโนโลยี

ตัวชี้วัด :
ว 4.2 ป.1/1 แก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ
ว 4.2 ป.1/2 แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ

การใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา
(Computational Thinking) เป็นทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ โดยต้องรู้จักแยกแยะปัญหา เข้าใจความสำคัญของปัญหา รู้จักวิเคราะห์รูปแบบของปัญหาออกแบบและแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหา

*เนื้อหาและรูปภาพการ์ตูนลิปดาโพล่านี้คือตัวอย่างหนังสือวิทยาการคำนวณ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ไม่อนุญาตให้นำภาพประกอบไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือแสวงหาผลกำไรต่าง ๆ หากต้องการนำเนื้อหาและรูปภาพไปใช้รบกวนติดต่อทีมงานก่อนทุกครั้ง เพื่อส่งเรื่องให้ทางผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

เกมหาจุดแตกต่างของภาพ

คำชี้แจง : จากภาพให้นักเรียนหาจุดแตกต่างของภาพที่1เปรียบเทียบกับภาพที่ 2 โดยการเขียนวงกลมรอบจุดแตกต่างของภาพ

แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ

เป็นการแก้ปัญหาโดยเลือกวิธีในการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายและนำผลลัพธ์ของปัญหานั้น มาเปรียบเทียบเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดมาใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา

เราสามารถแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยการนำวิธีการลองผิด
ลองถูกและการเปรียบเทียบมาใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา

การใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา

เป็นการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้เรียนต้องเรียนรู้การแบ่งแยกปัญหา เข้าใจความสำคัญของปัญหา

หารูปแบบของปัญหา และนำมาแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหา

การใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา
ประกอบส่วนสำคัญ 4 ส่วนดังต่อไปดังนี้

1. การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา
คือ การคิดแบ่งแยกปัญหาออกเป็นส่วนย่อย ๆ ซึ่งจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ไปทีละส่วน ทำให้ไม่เกิดความสับสน ตัวอย่างเช่น เกมหาจุดแตกต่างภาพ ทำได้โดยการแบ่งภาพออกเป็นส่วนย่อย ๆ และหาจุดแตกต่างของภาพได้ไปทีละจุด เป็นต้น

การแก้ปัญหาเกมหาความแตกต่างของภาพ
ใช้การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา โดยการตีตารางแบ่งภาพออกเป็นส่วนๆ เพื่อง่ายต่อการมองภาพส่วนต่าง ๆ และทำการเปรียบเทียบว่ามีส่วนที่ แตกต่าง กันอย่างไร เช่น ในช่องที่ 1 จะเห็นผีเสื้อสีม่วง และ ผีเสื้อสีฟ้า ซึ่งมีความแตกต่างกัน

 

2. การหารูปแบบของปัญหา
คือ กระบวนการหาความสัมพันธ์ของปัญหา โดยการเปรียบเทียบ จัดกลุ่ม การเรียงลำดับ การกำหนดลักษณะเฉพาะตัว เป็นต้น

การแก้ปัญหาเกมหาภาพที่หายไป
โดยการหารูปแบบของปัญหาตัวอย่างข้อที่ 1

รูปที่ 1 เป็น รูปหัวใจสีแดง รูปที่ 2 เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีฟ้า
รูปที่ 3 เป็น รูปหัวใจสีแดง รูปที่ 4 เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีฟ้า
รูปที่ 5 เป็น รูปหัวใจสีแดง รูปที่ 6 เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีฟ้า
รูปที่ 7 เป็น รูปหัวใจสีแดง รูปที่ 8 ………………………………..
ดังนั้นรูปแบบของข้อนี้ คือ ถ้าเป็นรูปหัวใจ รูปต่อไปจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ดังนั้นคำตอบจึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีฟ้า

3. การคิดเชิงนามธรรม
เป็นการแก้ไขปัญหาโดยการเลือกเฉพาะส่วนที่สำคัญ และตัดส่วนที่ไม่สำคัญออกไป เพื่อให้เราสามารถเห็นสิ่งที่สำคัญที่จะใช้ในแก้ปัญหา เช่น ปัญหาการจัดกระเป๋าใส่หนังสือ

จากการใช้แนวคิดเชิงนามธรรมในการแก้ปัญหานี้สรุปได้ว่า
โพล่าต้องจัดหนังสือให้ตรงกับตารางเรียนในแต่ละวัน โดยให้เลือกหนังสือเรียนที่ตรงกับตารางเรียนในแต่ละวันและไม่เอาหนังสือเรียนในวิชาที่ไม่ได้เรียนจัดใส่ลงในกระเป๋า

4. การแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหา
เมื่อเราเข้าใจปัญหาแล้วก่อนลงมือแก้ปัญหา เราควรวางแผนขั้นตอนการแก้ปัญหาก่อนลงมือทำ ซึ่งการวางแผนการแก้ปัญหานั้น จำเป็นต้อง แสดงลำดับขั้นตอนการแก้ไขปัญหา โดยจะต้อง เรียงลำดับขั้นตอนให้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาหรือทำงานให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ปัญหา : ลิปดามีปัญหาการเรียงลำดับของกิจกรรมต่าง ๆ ในตอนเช้าก่อนไปโรงเรียน โดยมักจะกินข้าวก่อนแล้วจึงไปแต่งตัว จึงขอให้คุณครูช่วยเรียงลำดับขั้นตอนของกิจกรรมต่าง ๆ ในตอนเช้าให้กับลิปดา

พามนุษย์อวกาศกลับยานอวกาศ

จุดประสงค์ แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูกการเปรียบเทียบ (ว 4.2 ป.1/1)
อ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้เด็ก ๆ ช่วยพานักบินที่หลงทางอยู่ในอวกาศ เดินทางกลับไปยังยานอวกาศให้สำเร็จ

ขั้นตอนการทำกิจกรรม

    1. ให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม 3-4 คน อ่านใบความรู้หน้า 13
    2. ให้นักเรียนลากเส้นทาง 2 -3 เส้นทางที่แตกต่างกันเพื่อพานักบินที่หลงทางกลับไปยานอวกาศ
    3. เปรียบเทียบว่าเส้นทางใดถูกต้อง

วิเคราะห์ผล
จากการเปรียบเทียบเส้นทางการเดินที่ 1 กับเส้นทางที่ 2 และ 3 ที่นักเรียนลาก นักเรียนเลือกเส้นทางใด เพราะเหตุใด

สรุปท้ายกิจกรรม
ให้นักเรียนบอกว่า เคยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบเพื่อใช้ในการแก้ปัญหากับเหตุการณ์ใดบ้าง

สำรวจทักษะที่ได้รับ
จากกิจกรรมนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนได้รับทักษะอะไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ให้นักเรียนเขียนหมายเลขเพื่อเรียงลำดับการวาดภาพไดโนเสาร์ ลงในวงกลมให้ถูกต้อง

ให้เขียนภาพแผนที่ความคิดเพื่อสรุปเนื้อหาการเรียนในหน่วยที่ 1

ต่อยอดความรู้
จากเนื้อหาการเรียนในหน่วยที่ 1 ให้นักเรียนบรรยายว่าจะสามารถนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………