Top
 

วิทยาการคำนวณ ป.1 หน่วย 2 เรื่อง เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ

Imagineering Education / บทเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ  / DIGITAL KIDS  / วิทยาการคำนวณ ป.1 หน่วย 2 เรื่อง เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ

วิทยาการคำนวณ ป.1 หน่วย 2 เรื่อง เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ : 2
เรื่อง :  เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ

ตัวชี้วัด :
ว 4.2 ป.1/3 เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ การใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน การเขียนโปรแกรม การคาดการณ์ผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาด การพัฒนาแอปพลิเคชันหรือพัฒนาโครงงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง

*เนื้อหาและรูปภาพการ์ตูนลิปดาโพล่านี้คือตัวอย่างหนังสือวิทยาการคำนวณ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทอิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ไม่อนุญาตให้นำภาพประกอบไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือแสวงหาผลกำไรต่าง ๆ หากต้องการนำเนื้อหาและรูปภาพไปใช้รบกวนติดต่อทีมงานก่อนทุกครั้ง เพื่อส่งเรื่องให้ทางผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

ออกแบบคำสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่

คำชี้แจง : ให้นักเรียนออกแบบคำสั่งเพื่อให้ตัวละครหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปยังเป้าหมายโดยใช้คำสั่งลูกศร (ด้านล่าง)

คอมพิวเตอร์ (Computer)

คืออุปกรณ์ที่สามารถเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล โดยการคำนวณ และแสดงผลตามที่ผู้สั่งต้องการ โดยการสั่งการนั้นต้องอาศัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการสั่งการ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คือการเขียนลำดับขั้นตอนคำสั่ง เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน โดยภาษาที่ใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์จะเรียกว่าภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น Scratch, Python

การเขียนลำดับคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

จะต้อง ออกแบบคำสั่ง และเรียงลำดับคำสั่งอย่างชัดเจนก่อนลงมือเขียนจริง ซึ่งการออกแบบคำสั่งจะเรียกว่า การเขียนอัลกอริทึม โดยต้องออกแบบให้เป็นลำดับขั้นตอน

สื่อที่ใช้ในการฝึกเขียนโปรแกรม

Code.org เป็นสื่อที่ใช้ในการฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กโดยไม่ต้องใช้โปรแกรม ซึ่งมีทั้งแบบเป็นเกมและแบบไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged) หรือฝึกเขียนโปรแกรมผ่านกิจกรรม

การสั่งงานคอมพิวเตอร์ทำงาน

เราสามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์ทำงานได้โดยการเขียน โปรแกรม เพื่อสั่งงาน โดยก่อนเขียนโปรแกรมจะต้อง ออกแบบคำสั่ง เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

สื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม

การฝึกการเขียนโปรแกรมมีทั้งที่ใช้โปรแกรมในการฝึกเขียน เช่น Scratch Jr และยังมีสื่อแบบ Unplugged หรือสื่อที่ไม่ต้องใช้โปรแกรม ซึ่งจะมีเว็บไซต์ที่มีหลักสูตรฝึกการเขียนโปรแกรม เช่น Code.org, csunplugged.org

รู้จักโปรแกรม Scratch

เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เริ่มต้นหัดเขียนโปรแกรม โดยใช้สื่อ เช่น ภาพ เสียง ข้อความ เพื่อสร้างเรื่องราวภาพเคลื่อนไหว สร้างเกม เพื่อเป็นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์

เขียนโปรแกรม กำหนดทิศทางของตัวละคร

เมื่อต้องการให้ตัวละครเคลื่อนที่ จำเป็นต้องทราบถึง 2 หลักการดังนี้

1. เคลื่อนที่ด้วยระยะทางเท่าไร
2. จะเคลื่อนที่ไปทิศทางใด (Direction) โดยสามารถสังเกตได้จากข้อมูลของตัวละคร

เขียนโปรแกรมเปลี่ยนขนาดตัวละคร

เป็นการเปลี่ยนขนาดของตัวละคร โดยมีคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. change size by …. คือการเปลี่ยนขนาดเพิ่มขึ้นหรือลดลง
2. set size to ….% คือการกำหนดขนาดเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามเปอร์เซ็นต์

การเขียนโปรแกรมเปลี่ยนภาพพื้นหลัง (Background)

ในโปรแกรม Scratch สามารถวาดรูปเพื่อสร้างพื้นหลัง หรือสามารถนำภาพที่มีอยู่ในโปรแกรม หรือนำรูปถ่ายจากภายนอกเข้ามาเป็นฉาก พื้นหลังได้ เพื่อนำมาสร้างเป็นฉากเรื่องราวที่เหมาะสมกับตัวละคร

การเขียนโปรแกรมโดยใช้ Code.org

จุดประสงค์ เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้สื่อ (ว 4.2 ป.1/3)
อ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
เว็บไซต์ code.org ก่อตั้งขึ้นในรูปแบบขององค์กรที่ไม่หวังกำไร มีความตั้งใจให้ทุกคนสามารถเรียนรู้การเขียนโปรแกรมได้ง่ายๆ โดยเฉพาะเด็ก ๆ code.org จึงรับการสนับสนุนจากบริษัทและองค์กรด้านเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงถึง 400 องค์กร

ขั้นตอนการทำกิจกรรม
1. ให้นักเรียนฝึกการเขียนโปรแกรม โดยใช้สื่อ code.org
2. ให้เลือก Course B ของระดับชั้นประถมศึกษา
3. ให้เลือกบทเรียนที่ 2 Sequencing with Scrat
4. ให้เลือกบทเรียนที่ 5 Programming with Scrat

วิเคราะห์ผล
นักเรียนสามารถผ่านบทเรียนที่ 2 จนจบภารกิจหรือไม่
นักเรียนสามารถผ่านบทเรียนที่ 5 จนจบภารกิจหรือไม่

สรุปท้ายกิจกรรม
การฝึกการเขียนโปรแกรมด้วยการใช้สื่อ code.org ทำให้นักเรียนเข้าใจเรื่องการเขียนโปรแกรมได้หรือไม่

สำรวจทักษะที่ได้รับ
จากกิจกรรมนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนได้รับทักษะอะไรบ้าง

พาพี่แมวกลับบ้าน

จุดประสงค์ เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ (ว 4.2 ป.1/3)
วัสดุ อุปกรณ์ 1. คอมพิวเตอร์ 2. โปรแกรม Scratch
ขั้นตอนการทำกิจกรรม
1. ให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่ม 3-4 คน
2. ปฏิบัติภารกิจดังต่อไปนี้

กิจกรรมเขียนภาพแผนที่ความคิด

ให้เขียนภาพแผนที่ความคิดเพื่อสรุปเนื้อหาการเรียนในหน่วยที่ 2

ต่อยอดความรู้
จากเนื้อหาการเรียนในหน่วยที่ 2 ให้นักเรียนบรรยายว่าจะสามารถนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………