Top
 

Imagineering STEM+A services

Imagineering Education / เรื่องน่ารู้  / Imagineering STEM+A services

Imagineering STEM+A services

Imagineering สร้างเสริมพัฒนาการและศักยภาพของรักเรียนด้วยการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ STEM+A ที่ซึ่งเด็กๆจะได้เพลิดเพลินกับหลักสูตรมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีและศิลปะในบริบทที่หลากหลาย

STEM+A Day Camp

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีและศิลปะในบริบทที่หลากหลาย ( STEM+A Education ) เพื่อที่ช่วยกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีความสุขและเพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษา และต่อยอดความคิดเพื่อใช้ในการเรียนการสอนแบบสะเต็มของโรงเรียนต่อไป

ICT & STEM+A Classroom

จัดทำห้องเรียนแบบสะเต็มศึกษา ( STEM Classroom ) และ แบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Classroom) ในโรงเรียน โดยมีสื่อและวัสดุอุปกรณ์การ เรียนการสอน เพื่อการพัฒนาทักษะการคิด ตามแนวทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการ กำลังผลักดันและสนับสนุนให้เกิดขึ้น ดังที่ได้ปรากฏในร่างของหลักสูตรการศึกษาใหม่ พ.ศ.2557 (ที่จะมาแทนหลักสูตรฯ 2551)

STEM ที่จัดว่าเป็น นวัตกรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ มีห้องในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในบริบทที่หลากหลาย ที่ช่วยกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีความสุขเพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาได้อย่างมั่นใจ

21st Century Curriculum Turnkey

จัดทำห้องเรียน หลักสูตร ชุดสื่อการเรียนการสอน หนังสือแบบเรียนและวัสดุ อุปกรณ์การสอน พร้อมครูผู้สอนทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา

Workshop Training

เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบสะเต็มขึ้น และเสริมศักยภาพความรู้ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวโยงเพื่อให้สามารถนำไปสู่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ครูเปิ้ล 089-7911014

ครูเหน่ง 086-4151759

สนใจบริการ ลงทะเบียนเพื่อรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

[ARForms_popup id=”104″ on_inactivity=””]
Share