Top
 

ร้านค้า

Imagineering Education / หนังสือแบบเรียนวิชาเทคโนโลยี ป.1

หนังสือแบบเรียนวิชาเทคโนโลยี ป.1

฿150.00

Quantity
Compare

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ผู้เรียบเรียง : นางสาววันมาฆะ ปะวรณา, นางสาวอลิสษา หงส์ทอง, นางสาวสุรีย์รัตน์ วิงสกุล

ผู้ตรวจ : ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ดร.บุษยมาส พิมพ์พรรณาชาติ, ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์

บรรณาธิการ : นางบุหงา ติภิ

จำนวนหน้ารวมปก : 144 หน้า

ISBN : 978-616-93054-3-9

 

 

 

 

DESCRIPTION

หน่วยที่ 1 ปัญหาและการแก้ไขปัญหาอย่างง่ายและการแสดงลำดับการแก้ไขปัญหา

 • กิจกรรม พามนุษย์อวกาศกลับยานอวกาศ
 • การแก้ปัญหาอย่างง่ายด้วยการลองผิดลองถูก
 • กิจกรรม เกมหาความแตกต่างของภาพ
 • การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา
 • การหารูปแบบของปัญหา
 • การคิดเชิงนามธรรม
 • กิจกรรม การแสดงลำดับขั้นตอนการล้างมือ
 • การแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วย ภาพ สัญลักษณ์ ข้อความ

หน่วยที่ 2 เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ       

 • การแสดงลำดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
 • สื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
 • กิจกรรม การเขียนโปรแกรมสั่งตัวละคร
 • รู้จักโปรแกรม Scratch
 • เขียนโปรแกรม กำหนดทิศทางย้ายตำแหน่ง เปลี่ยนขนาด เปลี่ยนรูปร่างตัวละคร
 • การเขียนโปรแกรมเปลี่ยนภาพพื้นหลัง
 • กิจกรรมท้าให้ลอง พาพี่แมวกลับบ้าน

 

หน่วยที่ 3 การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น

 • อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
 • การเปิด-ปิด อุปกรณ์เทคโนโลยี
 • ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
 • การใช้งานหน้าจอสัมผัส
 • ท่านั่งที่เหมาะสมในการใช้งานคอมพิวเตอร์
 • ส่วนประกอบสำคัญของแป้นพิมพ์

หน่วยที่ 4  การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นการสร้างและจัดเก็บไฟล์         

 • ซอฟต์แวร์คืออะไร
 • ระบบปฏิบัติการ Windows
 • ส่วนประกอบของหน้าจอเดสก์ท็อป
 • การเข้า-ออกจากโปรแกรม
 • รู้จักกับโปรแกรม Paint
 • การจัดเก็บไฟล์
 • การสร้างไฟล์
 • โฟลเดอร์คืออะไร
 • โปรแกรมจัดการไฟล์และโฟลเดอร์
 • การค้นหาและเรียกใช้ไฟล์ที่ต้องการ
 • กิจกรรมท้าให้ลอง

หน่วยที่ 5 การเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

 • ข้อมูลส่วนตัวคืออะไร
 • ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ควรเผยแพร่
 • อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว
 • ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษา
 • การใช้งานเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
 • กิจกรรมท้าให้ลอง ป้ายการใช้งานและดูแลอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

บรรณานุกรม

ติดต่อสั่งซื้อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

082-359-5609 คุณนี
087-348-2735 คุณมะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg