Top
 

ร้านค้า

Imagineering Education / หนังสือแบบเรียนวิชาเทคโนโลยี ป.2

หนังสือแบบเรียนวิชาเทคโนโลยี ป.2

฿135.00

Quantity
Compare

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ผู้เรียบเรียง : นางสาววันมาฆะ ปะวรณา, นางสาวอลิสษา หงส์ทอง, นางสาวสุรีย์รัตน์ วิงสกุล

ผู้ตรวจ : ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ดร.บุษยมาส พิมพ์พรรณาชาติ, ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์

บรรณาธิการ : นางบุหงา ติภิ

จำนวนหน้ารวมปก : 112 หน้า

ISBN : 978-616-93054-3-9

 

 

 

DESCRIPTION

หน่วยที่ 1 แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ

 • การแก้ปัญหาอย่างง่ายด้วยการลองผิดลองถูก
 • แนวคิดเชิงคำนวณคืออะไร
 • การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา
 • การหารูปแบบของปัญหา
 • การคิดเชิงนามธรรม
 • การแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ

หน่วยที่ 2 เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์และสื่อและตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม

 • โปรแกรมคืออะไร
 • การแสดงลำดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
 • การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม
 • กิจกรรมท้าให้ลอง ปวดหัวจังเส้นทางไหนดีนะ
 • การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วยสื่อorg
 • กิจกรรมท้าให้ลอง การเขียนโปรแกรมด้วยสื่อ
 • การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch
 • การกำหนดทิศทางและ ย้ายตำแหน่งตัวละคร
 • การย่อขยายขนาด และ เปลี่ยนรูปร่างตัวละคร
 • การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง แสดงข้อความ

หน่วยที่ 3 การใช้งานซอฟต์แวร์ในการสร้างจัดเก็บไฟล์

 • องค์ประกอบของคอมพิวเตร์
 • การจัดข้อมูลอย่างเป็นระบบ
 • ลักษณะของไฟล์และโฟลเดอร์
 • การค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์
 • การเข้าและออกจากโปรแกรม
 • การสร้างและจัดเก็บไฟล์
 • การเรียกใช้ไฟล์
 • โปรแกรม File Explorer
 • การคัดลอก ย้าย ลบ เปลี่ยนชื่อไฟลหรือโฟลเดอร์
 • กิจกรรมท้าให้ลอง ครูระเบียบ

หน่วยที่ 4 การใช้งานซอฟต์แวร์ในการตกแต่งแก้ไข

 • โปรแกรมประมวลคำ WordPad
 • ส่วนประกอบของโปรแกรม WordPad
 • การใช้งานโปรแกรม WordPad
 • การฝึกพิมพ์
 • กิจกรรมท้าให้ลอง จดหมายแนะนำตนเอง
 • รู้จักโปรแกรมกราฟิก Paint
 • เทคนิดการใส่ระดับสี การคัดลอกภาพ
 • เทคนิคการป รับขนาด หมุน ภาพ
 • เทคนิคการสร้างเงา ทำร่องรอย
 • กิจกรรมท้าให้ลอง ทำการ์ดวันแม่หรือวันพ่อ
 • กิจกรรมท้าให้ลอง ช่วยด้วยโลกเต็มไปด้วยขยะ

หน่วยที่ 5 การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

 • ยุคดิจิทัลคืออะไร
 • ข้อมูลส่วนตัว
 • อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว
 • ทำอย่างไรเมื่อถูกเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว
 • กิจกรรมท้าให้ลอง มาลองทะเบียนเร็วของฟรี
 • ข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษา
 • การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
 • กิจกรรมเทคโนโลยีสร้างสรรค์ ปวดหลังจังเลย

บรรณานุกรม

ติดต่อสั่งซื้อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

082-359-5609 คุณนี
087-348-2735 คุณมะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg