Top
 

ร้านค้า

Imagineering Education / หนังสือแบบเรียนวิชาเทคโนโลยี ป.4

หนังสือแบบเรียนวิชาเทคโนโลยี ป.4

฿160.00

Quantity
Compare

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ผู้เรียบเรียง : นางสาววันมาฆะ ปะวรณา, นางสาวอลิสษา หงส์ทอง, นางสาวสุรีย์รัตน์ วิงสกุล

ผู้ตรวจ : ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ดร.บุษยมาส พิมพ์พรรณาชาติ, ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์

บรรณาธิการ : นางบุหงา ติภิ

จำนวนหน้ารวมปก : 154 หน้า

ISBN : 978-616-93054-4-6   

 

 

 

DESCRIPTION

หน่วยที่ 1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบาย การทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์

 • การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
 • ประเภทการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
 • การนำกฏเกณฑ์หรือเงื่อนไขมาใช้พิจารณา
 • สถานะเริ่มต้นของการทำงานที่แตกต่างกัน
 • การใช้เหตุผลเชิงตรรกะมาพิจารณาในการแก้ปัญหา
 • แนวคิดเชิงคำนวณ
 • การใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา
 • กิจกรรมท้าให้ลอง เดินทางไปโรงเรียน

หน่วยที่ 2

 • ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ
 • คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์คือ
 • การออกแบบโปรแกรม อัลกอริทึม
 • การเรียงลำดับคำสั่ง
 • การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ Storyboard
 • กิจกรรมท้าให้ลอง กิจวัตรประจำวัน
 • การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ ผังงาน
 • การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม
 • กิจกรรมท้าให้ลอง หาข้อผิดพลาดของโปรแกรม
 • การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch
 • กิจกรรมเทคโนโลยีสร้างสรรค์ นิทานของฉัน

หน่วยที่ 3 ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

 • อินเทอร์เน็ตคืออะไร
 • ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
 • การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้
 • การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
 • การประเมินความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์
 • กิจกรรมท้าให้ลอง 1,200 ล้านเว็บไซต์
 • การนำข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์มานำเสนอ
 • กิจกรรมเทคโนโลยีสร้างสรรค์ โรคไข้เลือดออก

หน่วยที่ 4 การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ

 • โปรแกรมตารางคำนวณและประโยชน์
 • ส่วนประกอบของโปรแกรมตารางคำนวณ
 • ริบบอน กลุ่มเครื่องมือ
 • ส่วนประกอบของ Worksheet
 • รู้จักกับชนิดของข้อมูล
 • เริ่มต้นพิมพ์ข้อมูลลงในเอกสาร
 • การประมวลผลข้อมูล
 • การใช้ฟังก์ชัน
 • ตารางแบบฐานข้อมูล
 • การเรียงลำดับข้อมูล
 • การวิเคราะห์และหาทางเลือก
 • การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ

หน่วยที่ 5 การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์หาทางเลือก       

 • ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล
 • ขั้นตอนการกำหนดหัวข้อ เตรียมอุปกรณ์
 • ขั้นตอนการเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล
 • ขั้นวิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือก
 • กิจกรรมท้าให้ลอง เมนูไหนดี
 • ขั้นการนำเสนอข้อมูล
 • กิจกรรมเทคโนโลยีสร้างสรรค์ เมนูอาหารกลางวัน

หน่วยที่ 6 เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเคารพในสิทธิของผู้อื่น

 • การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
 • ความรับผิดชอบต่อตนเอง (เข้าใจสิทธิและหน้าที่)
 • ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น (เคารพสิทธิผู้อื่น)
 • กฏหมายลิขสิทธิ์
 • การสื่อสารในโลกอินเทอร์เน็ต
 • กิจกรรมท้าให้ลอง แย่แล้วทำอะไรลงไปเนี่ย
 • กิจกรรมเทคโนโลยี วงแหวนแห่งความรับผิดชอบ

บรรณานุกรม

ติดต่อสั่งซื้อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

082-359-5609 คุณนี
087-348-2735 คุณมะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg