Top
 

ร้านค้า

Imagineering Education / หนังสือแบบเรียนวิชาเทคโนโลยี ป.5

หนังสือแบบเรียนวิชาเทคโนโลยี ป.5

฿140.00

Quantity
Compare

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ผู้เรียบเรียง : นางสาววันมาฆะ ปะวรณา, นางสาวอลิสษา หงส์ทอง, นางสาวสุรีย์รัตน์ วิงสกุล

ผู้ตรวจ : ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ดร.บุษยมาส พิมพ์พรรณาชาติ, ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์

บรรณาธิการ  : นางบุหงา ติภิ

จำนวนหน้ารวมปก : 136 หน้า

ISBN  : 978-616-93054-3-9

 

 

 

DESCRIPTION

หน่วยที่ 1 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบาย

การทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์

 • การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
 • ประเภทการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
 • การนำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขมาใช้พิจารณา
 • สถานะเริ่มต้นของการทำงานที่แตกต่างกัน
 • กิจกรรมท้าให้ลอง จัดวางของในครัว
 • แนวคิดเชิงคำนวณ
 • การใช้แนวคิดเชิงคำนวณ
 • การใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา

หน่วยที่ 2 ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย

 • คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์คือ
 • การออกแบบโปรแกรม อัลกอริทึม ด้วยข้อความ
 • การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ ผังงาน
 • การกำหนดค่าตัวแปร การรับค่าข้อมูลเข้า
 • การกำหนดค่าตัวแปรในโปรแกรม Scratch
 • ตัวอย่างโปรแกรมทำนายตัวเลข รูปทรงเลขาคณิต
 • ตัวอย่างโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่เลขคี่
 • ตัวอย่างโปรแกรมแสดงผลค่าความสมส่วน
 • การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม Scratch
 • การเขียนเทคโนโลยีสร้างสรรค์ เกมแยกขยะ

หน่วยที่ 3 ใช้อินเตอร์เน็ตค้นหาข้อมูล สื่อสาร ทำงานร่วมกัน การประเมินความเชื่อถือ

 • การใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร
 • โปรแกรมสื่อสังคมออนไลน์
 • ประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้อินเตอร์เน็ต
 • กิจกรรมท้าให้ลอง ห่างไกลเหลือเกิน
 • การใช้อินเตอร์เน็ตค้นหาข้อมูล
 • การพิจารณาผลการค้นหาข้อมูล
 • ลักษณะของข้อมูลที่ดี
 • กิจกรรมเทคโนโลยีสร้างสรรค์ จดหมายประชาสัมพันธ์

หน่วยที่ 4 รวบรวม ประเมิน นำเสนอ ข้อมูลสารสนเทศ

 • การรวบรวมข้อมูลมาทำเป็นสารสนเทศ
 • ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผล
 • ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล เตรียมอุปกรณ์
 • ขั้นตอนการสำรวจและเก็บข้อมูล
 • ขั้นตอนพิจารณาผลการค้นหาประเมินความน่าเชื่อถือ
 • ขั้นประมวลผล วิเคราะห์ สร้างทางเลือก
 • การทำแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์
 • กิจกรรมท้าให้ลอง แบบสำรวจความคิดเห็น

หน่วยที่ 5 การนำเสนอข้อมูลโดยใช้ บล็อกและเว็บเพจ

 • การนำเสนอข้อมูล โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
 • มารยาทและข้อควรปฏิบัติในการเขียนบล็อก
 • ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนนำเสนอ
 • ตัวอย่างการเขียนบล็อก
 • ตัวอย่างการนำเสนอโดยการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป
 • การเพิ่มหน้าใหม่ การแทรกภาพ การเชื่อมโยง
 • การเผยแพร่
 • กิจกรรมเทคโนโลยีสร้างสรรค์ เว็บไซต์ช่วยโลกของฉัน

หน่วยที่ 6 อาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตและมารยาทในการติดต่อสื่อสาร

 • อันตรายจากการใช้อินเตอร์เน็ต
 • อาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ต
 • ประเภทของอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ต
 • รูปแบบการโจมตีของอาชญากรทางอินเตอร์เน็ต
 • แนวทางป้องกันอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ต
 • กิจกรรมท้าให้ลอง ภัยคุกคามในโลกออนไลน์
 • มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต
 • กิจกรรมเทคโนโลยีสร้างสรรค์ จดหมายถึงคนไกล

บรรณานุกรม

ติดต่อสั่งซื้อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

082-359-5609 คุณนี
087-348-2735 คุณมะ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg