Top
 

ร้านค้า

Imagineering Education / หนังสือแบบเรียนวิชาเทคโนโลยี ป.6

หนังสือแบบเรียนวิชาเทคโนโลยี ป.6

฿89.00

Quantity
Compare

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาการคำนวณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ผู้เรียบเรียง : นางสาววันมาฆะ ปะวรณา, นางสาวอลิสษา หงส์ทอง, นางสาวสุรีย์รัตน์ วิงสกุล

ผู้ตรวจ : ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผศ.รวินทร์ ไชยสิทธิพร, ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์

บรรณาธิการ : นางบุหงา ติภิ

จำนวนหน้ารวมปก : 142 หน้า

ISBN : 978-616-93054-6-0

 

 

 

DESCRIPTION

หน่วยที่ 1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและการออกแบบ

วิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน

 • กิจกรรม การปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กิจกรรม การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำ กฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุม

ทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหา

 • กิจกรรม พัฒนาการคิดวิเคราะห์
 • กิจกรรม แนวคิดการทำงานแบบวนซ้ำหรือเงื่อนไข
 • กิจกรรม เทคโนโลยีสร้างสรรค์ ออกแบบ อธิบายวิธีการแก้ปัญหา

การคำนวณเวลาเดินทางไปท่องเที่ยว

หน่วยที่ 2 การออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

 • กิจกรรม   การออกแบบโปรแกรมสามารถทำได้ โดยเขียนเป็นข้อความหรือผังงาน
 • กิจกรรม การออกแบบและเขียนโปรแกรม ที่มีการตรวจสอบเงื่อนไข
 • กิจกรรม การออกแบบและเขียนโปรแกรม ที่มีการใช้ตัวแปรและการตรวจสอบเงื่อนไข
 • กิจกรรม การออกแบบและเขียนโปรแกรม ที่มีการวนซ้ำ
 • กิจกรรม ท้าให้ลอง แข่งขันหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่มีตัวแปร วนซ้ำ เงื่อนไข
 • กิจกรรม มาสร้างเกมเสริมทักษะ (CAI) ช่วยทบทวนความรู้กันดีกว่า

 

หน่วยที่ 3 ใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

 • กิจกรรม การค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กิจกรรม การใช้เทคนิคในการค้นหาขั้นสู
 • กิจกรรม ท้าให้ลอง เกษตรทฤษฎีใหม่
 • กิจกรรม เทคโนโลยีสร้างสรรค์

หน่วยที่ 4 อันตรายจากการใช้งานและอาชกรรมทางอินเตอร์เน็ต แนวทางในการป้องกัน

 • กิจกรรม อาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ต
 • กิจกรรม แกล้งเพื่อนแค่นี้ ผิด พรบ. คอมพิวเตอร์ด้วยหรือ
 • กิจกรรม อันตรายจากการใช้งานทางอินเตอร์เน็ตและแนวทางในการป้องกัน
 • กิจกรรม วิธีกำหนดรหัสผ่านและกำหนดสิทธิ์การใช้งาน
 • กิจกรรม แนวทางการตรวจสอบและป้องกันมัลแวร์
 • กิจกรรม อันตรายจากการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต

บรรณานุกรม

ติดต่อสั่งซื้อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

082-359-5609 คุณนี
087-348-2735 คุณมะ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg