Top
 

ร้านค้า

Imagineering Education / หนังสือวิทยาศาสตร์ ป.2

หนังสือวิทยาศาสตร์ ป.2

฿189.00

Quantity
Compare

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 

เรียบเรียง : นายมานิตย์ จันสุทธิรางกูร  , นางสาวหทัยรัตน์ มะหอม , นางสาวภานุมาศ ขันนาโพธิ์

ผู้ตรวจ :  รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ , ผศ.ดร.ดาราภรณ์ เตรียมโพธิ์ , ผศ.ดร.นรินทร์ ณัฐวุฒิ

บรรณาธิการ : นางสาวสุมิตรา นิ่มกรชัย

จำนวนหน้ารวมปก : 175 หน้า

ISBN : 978-616-93054-1-5

 

 

 

DESCRIPTION

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปัจจัยในการดำรงชีวิตของพืชและวัฏจักรพืชดอก                         

 • กิจกรรมทดลอง พืชต้องการน้ำและแสงในการเจริญเติบโต
 • กิจกรรมสำรวจ การดูแลพืชให้ได้รับน้ำและแสงอย่างเหมาะสม
 • กิจกรรมท้าให้ลอง การดูแลพืชอย่างเหมาะสม
 • กิจกรรมสำรวจระยะการเจริญเติบโต (วัฏจักร) ของพืชดอก
 • กิจกรรมสำรวจ สิ่งต่างๆ ภายในเมล็ดพืช
 • กิจกรรมต่อยอดความรู้ ผลไม้จะมีลักษณะของเมล็ดอย่างไร
 • กิจกรรมสร้างแบบจำลอง วัฏจักรของพืชดอก                             

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต                                            

 • กิจกรรมสำรวจ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
 • กิจกรรมต่อยอดความรู้ การมองเห็นด้วยตากับแว่นขยายติดโทรศัพท์มือถือ
 • กิจกรรมสำรวจ ลูกของสิ่งมีชีวิตจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่
 • กิจกรรมท้าให้ลอง เปรียบเทียบลักษณะสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
 • กิจกรรมสร้างแบบจำลอง แผนภูมิสมาชิกในครอบครัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมบัติการดูดซับน้ำการนำวัสดุมาผสมกันและการนำ กลับมาใช้ใหม่

 • กิจกรรมทดลอง เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ
 • กิจกรรมต่อยอดความรู้ น้ำหายไปไหน (ความลับของผ้าอ้อม)
 • กิจกรรมสำรวจ สมบัติที่สังเกตได้ที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกัน
 • กิจกรรมสำรวจ เปรียบเทียบสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุเพื่อนำมาใช้งานตามวัตถุประสงค์
 • กิจกรรมท้าให้ลอง สะพานแข็งแรง
 • กิจกรรมสำรวจ อธิบายและตระหนักถึงประโยชน์ของการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
 • กิจกรรมท้าให้ลอง การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แสงและการมองเห็น                                                    

 • กิจกรรมสร้างแบบจำลอง ประดิษฐ์แหล่งกำเนิดแสง
 • กิจกรรมสำรวจ แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดอย่างไร
 • กิจกรรมต่อยอดความรู้ เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างไร
 • กิจกรรมสำรวจ ตระหนักถึงคุณค่าของการมองเห็น
 • กิจกรรมสำรวจ แนวทางการป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุในที่มีแสงสว่างที่ไม่เหมาะสม
 • กิจกรรมท้าให้ลอง วัตถุป้องกันดวงตา (อุปกรณ์ดูสุริยุปราคา)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเกิดดิน                                                                          

 • กิจกรรมสำรวจ ส่วนประกอบของดิน
 • กิจกรรมทดลอง ในดินมีน้ำจริงหรือไม่
 • กิจกรรมทดลอง ในดินมีอากาศจริงหรือไม่
 • กิจกรรมสำรวจ สมบัติของดิน
 • กิจกรรมสำรวจ อากาศและน้ำแทรกอยู่ในช่องว่างของดินได้อย่างไร
 • กิจกรรมสำรวจ การจำแนกชนิดของดินตามลักษณะเนื้อดินและการจับตัว
 • กิจกรรมสำรวจ ประโยชน์ของดินตามลักษณะและสมบัติของดิน
 • กิจกรรมท้าให้ลอง ดินสารพัดประโยชน์
  บรรณานุกรม
ติดต่อสั่งซื้อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

082-359-5609 คุณนี
087-348-2735 คุณมะ