Top
 

ร้านค้า

Imagineering Education / หนังสือวิทยาศาสตร์ ป.3

หนังสือวิทยาศาสตร์ ป.3

฿160.00

Quantity
Compare

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

เรียบเรียง : นายมานิตย์ จันสุทธิรางกูร  , นางสาวหทัยรัตน์ มะหอม , นางสาวภานุมาศ ขันนาโพธิ์

ผู้ตรวจ   :  ดร.กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ, ดร.กฤตวยาน์ ทองคู่, ดร.บุษรา พัฒนสิริ

บรรณาธิการ : นางสาวสุภาพร ฝากกลาง

จำนวนหน้ารวมปก : 206 หน้า

ISBN : 978-616-93054-9-1

 

 

DESCRIPTION

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์

          และวัฏจักรของสัตว์

 • กิจกรรมสำรวจ สิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเจริญเติบโตของสัตว์
 • กิจกรรมสำรวจ การดูแลสัตว์ที่ได้รับอาหาร น้ำ และอากาศอย่างเหมาะสม
 • กิจกรรมท้าให้ลอง ที่ให้อาหารและน้ำแบบอัตโนมัติ
 • กิจกรรมสำรวจ วัฏจักรชีวิตของสัตว์
 • กิจกรรมสร้างแบบจำลอง วัฏจักรชีวิตของสัตว์
 • กิจกรรมสำรวจ ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์โดยไม่ทำให้วัฏจักรชีวิตของสัตว์เปลี่ยนแปลง
 • กิจกรรมสำรวจ สิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเจริญเติบโตของมนุษย์
 • กิจกรรมท้าให้ลอง ประดิษฐ์เมนูหนูน้อยเพื่อส่งเสริมการทานผัก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแยกวัตถุออกและประกอบกันเป็นวัตถุใหม่ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุโดยทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง

 • กิจกรรมสำรวจ การแยกวัสดุออกจากวัตถุแล้วนำมาประกอบกันเป็นวัตถุชิ้นใหม่
 • กิจกรรมท้าให้ลอง ประกอบกันเป็นวัตถุชิ้นใหม่
 • กิจกรรมสำรวจ การเปลี่ยนแปลงวัสดุโดยทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง
 • กิจกรรมท้าให้ลอง เทียนหอมสมุนไพร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรงและการเคลื่อนที่

 • กิจกรรมสำรวจ ผลของการออกแรงกระทำต่อวัตถุ
 • กิจกรรมสำรวจ การปลี่ยนการเคลื่อนที่ของวัตถุ
 • กิจกรรมสำรวจ แรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัส
 • กิจกรรมสร้างแบบจำลอง พินบอล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แม่เหล็ก แรงแม่เหล็ก

 • กิจกรรมสำรวจ แม่เหล็กดูดอะไรได้บ้าง
 • กิจกรรมสำรวจ แรงแม่เหล็ก ดูดๆ ผลักๆ
 • กิจกรรมท้าให้ลอง เกมกระดานแม่เหล็กที่ติดตู้เย็น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเปลี่ยนแปลงรูปพลังงานและพลังงานไฟฟ้า

 • กิจกรรมสำรวจ  การเปลี่ยนแปลงพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหนึ่ง
 • กิจกรรมสำรวจ  แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า
 • กิจกรรมท้าให้ลอง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ไดนาโม) ไฟฉาย
 • กิจกรรมสำรวจ นำเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดแลปลอดภัย
 • กิจกรรมท้าให้ลอง ช่วยที่บ้านประหยัดไฟฟ้าดีกว่า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ดวงอาทิตย์

 • กิจกรรมสำรวจ เส้นทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์
 • กิจกรรมสร้างแบบจำลอง การเกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์
 • กิจกรรมสำรวจ  การกำหนดทิศ
 • กิจกรรมสำรวจ ความสำคัญของดวงอาทิตย์ในประเทศไทย
 • กิจกรรมท้าให้ลอง  ประโชยน์ของดวงอาทิตย์ในประเทศไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 อากาศและการเกิดลม

 • กิจกรรมการสำรวจ ส่วนประกอบของอากาศ
 • กิจกรรมต่อยอดความรู้ อากาศต้องการที่อยู่
 • กิจกรรมสำรวจ ความสำคัญของอากาศและการลดมลพิษทางอากาศ
 • กิจกรรมทดลอง การเกิดลม
 • กิจกรรมสร้างแบบจำลอง นวัตกรรมคลายร้อน
 • กิจกรรมสำรวจ ประโยชน์และโทษของลม

บรรณานุกรม           

ติดต่อสั่งซื้อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

082-359-5609 คุณนี
087-348-2735 คุณมะ