Top
 

ร้านค้า

Imagineering Education / หนังสือวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1

หนังสือวิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1

฿110.00

Quantity
Compare

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 

เรียบเรียง :  นายมานิตย์ จันสุทธิรางกูร, นางสาวหทัยรัตน์ มะหอม, นางสาวภานุมาศ ขันนาโพธิ์

ผู้ตรวจ : รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์, ผศ.ดร.นรินทร์ ณัฐวุฒิ, ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร

บรรณาธิการ : นางสาวนารีรัตน์ สุขวงค์

จำนวนหน้ารวมปก : 148 หน้า

ISBN  : 978-616-8278-00-0

 

 

 

DESCRIPTION

หน่วยการเรียนรู้ที่1 เรื่อง การศึกษาหาความรู้และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
• กิจกรรมสำรวจ การศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
• กิจกรรมสำรวจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
• กิจกรรมสำรวจ จิตวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่2 เรื่อง กลุ่มสิ่งมีชีวิตและการจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลัง
สาระที่1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
• กิจกรรมสำรวจ จำแนกสิ่งมีชีวิตจากลักษณะของสิ่งมีชีวิต
• กิจกรรมสำรวจ จำแนกกลุ่มพืช
• กิจกรรมสำรวจ จำแนกกลุ่มสัตว์โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์
• กิจกรรมสำรวจ ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
• กิจกรรมท้าให้ลอง จำแนกสิ่งมีชีวิตImagineering Education Co., Ltd
Address : 138 Onnuch Rd. Pravet Bangkok 10250 Tel : 02-3312729-30
หน่วยการเรียนรู้ที่3 เรื่อง หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอก
สาระที่1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
• กิจกรรมสำรวจ หน้าที่ของรากและลำต้น
• กิจกรรมสำรวจ โครงสร้างภายในของรากและลำต้น
• กิจกรรมต่อยอดความรู้ดอกไม้เปลี่ยนสี
• กิจกรรมต่อยอดความรู้การทดสอบแป้งโดยใช้สารละลายไอโอดีน
• กิจกรรมทดลอง พืชสร้างอาหารได้น้ำตาลกลายเป็นแป้ง
• กิจกรรมสำรวจ หน้าที่ของส่วนประกอบต่าง ๆ ของดอก
• กิจกรรมสร้างแบบจำลอง ส่วนประกอบของดอก
หน่วยการเรียนรู้ที่4 เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
สาระที่2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
• กิจกรรมสำรวจ สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
• กิจกรรมทดลอง สมบัติด้านความแข็ง
• กิจกรรมทดลอง สมบัติด้านสภาพยืดหยุ่น
• กิจกรรมทดลอง สมบัติด้านการนำความร้อน
• กิจกรรมทดลอง สมบัติด้านการนำไฟฟ้า
• กิจกรรมสร้างแบบจำลอง การนำสมบัติของวัสดุมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
• กิจกรรมสำรวจ ประโยชน์ของการเลือกใช้วัสดุในสิ่งต่างๆ รอบตัว
บรรณานุกรม

ติดต่อสั่งซื้อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

082-359-5609 คุณนี
087-348-2735 คุณมะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg