Top
 

สนุกคิดสนุกสร้างไปกับกิจกรรม STEM+A DAY CAMP ค่ายวิทยาศาสตร์แบบสะเต็ม + A (ART) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา ในชีวิตประจำวันได้

Imagineering Education / เรื่องน่ารู้  / สนุกคิดสนุกสร้างไปกับกิจกรรม STEM+A DAY CAMP ค่ายวิทยาศาสตร์แบบสะเต็ม / สนุกคิดสนุกสร้างไปกับกิจกรรม STEM+A DAY CAMP ค่ายวิทยาศาสตร์แบบสะเต็ม + A (ART) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา ในชีวิตประจำวันได้

สนุกคิดสนุกสร้างไปกับกิจกรรม STEM+A DAY CAMP ค่ายวิทยาศาสตร์แบบสะเต็ม + A (ART) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา ในชีวิตประจำวันได้

Share