Top
 

สะเต็มศึกษา (วิทยาศาสตร์) ป.1 หน่วย 2 บอกหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช ตอนที่ 1

Imagineering Education / บทเรียนสะเต็มศึกษา (วิทยาศาสตร์)  / สะเต็มศึกษา (วิทยาศาสตร์) ป.1 หน่วย 2 บอกหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช ตอนที่ 1

สะเต็มศึกษา (วิทยาศาสตร์) ป.1 หน่วย 2 บอกหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช ตอนที่ 1

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ : 2
เรื่อง : ส่วนต่างๆของสัตว์
สาระ : สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ตัวชี้วัด :
ว 1.2.1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช
รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ  จากข้อมูลที่รวบรวมได้

บทนำของเรื่อง : 
สัตว์ คือสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์และเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์บนโลกใบนี้มีสายพันธุ์ของสัตว์อยู่ราว 7 ล้าน 7 แสนสายพันธุ์ สัตว์แต่ละชนิดจะมีลักษณะโครงสร้างภายนอก (ส่วนต่างๆ) ที่แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิต

ส่วน (อวัยวะ) ใดที่ใช้ในการเคลื่อนที่

คำชี้แจง : ให้เด็กๆ ช่วยโพล่าวิเคราะห์ว่าสัตว์แต่ละประเภทใช้ส่วนใด (อวัยวะใด) ในการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่อย่างไร โดยเติมชื่อส่วนใด (อวัยวะใด) ที่ใช้ในการเคลื่อนที่ลงในช่องว่างและเติมชื่อสัตว์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

ให้จับคู่สัตว์ที่มีการเคลื่อนไหวเหมือนกันและบอกว่าใช้ส่วนใด (อวัยวะใด) ในการเคลื่อนที่

มอนสเตอร์ผู้น่ารัก (My Monster)

จุดประสงค์ : เข้าใจลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของสัตว์
อุปกรณ์ : 1. ดินญี่ปุ่น 2. น้ำ 3. สีอะคริลิค 4. อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม
วิธีทำ :

 1. ครูกำหนดสภาพแวดล้อมหรือแหล่งที่อยู่ของสัตว์ดังต่อไปนี้
  1.1 เป็นบริเวณที่เป็นป่าดิบชื้น
  1.2 ชอบอยู่บนต้นไม้เป็นส่วนใหญ่เคลื่อนที่ได้เร็ว
  1.3 สามารถมองเห็นศัตรูได้ไกลถึง 1 กิโลเมตร
  1.4 เป็นสัตว์กินเนื้อ
  1.5 มีประสาทสามารถรับความรู้สึกได้เร็วกว่ามนุษย์ 5 เท่า
 2. ให้ออกแบบสัตว์ที่มีโครงสร้างภายนอกหรือส่วนต่างๆ ของสัตว์เพิ่มขึ้นมาโดยส่วนต่างๆ ที่สร้างขึ้นจะต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ครูกำหนดให้
 3. เริ่มปั้น Monster และระบายสีให้มีลักษณะและหน้าตาที่ออกแบบไว้และให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่แล้ว
 4. นำเสนอว่าเพราะเหตุใดจึงมีส่วนต่างๆ ของสัตว์ (อวัยวะ) ที่มีลักษณะพิเศษ

1. ลักษณะพิเศษของ Monster
ที่นักเรียนสร้างขึ้นเหมือนหรือต่างจากสัตว์ชนิดอื่นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ส่วนต่างๆ ของสัตว์ (อวัยวะ) พิเศษที่เพิ่มเติมขึ้นมา มีลักษณะรูปร่าง
และหน้าที่ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

โครงสร้างภายนอก (ส่วนต่างๆ) ของสัตว์

01 Inspiration Engagement
ลิปดากับโพล่าสังเกตเห็นว่าช้างตัวใหญ่กว่าคน แต่มดกลับมีตัวเล็กกว่าคน แล้วสัตว์อื่นๆ รอบตัวเรามีโครงสร้างหรือ ส่วนต่างๆ ลักษณะแตกต่างกันอย่างไร

02 Problem Question
สัตว์แต่ละชนิดมีโครงสร้างภายนอกเป็นอย่างไร

03 Definition
โครงสร้างภายนอกของสัตว์ หรือส่วนต่างๆ ของสัตว์จะมีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสม ในการดำรง-ชีวิต เช่น ปลามีครีบเป็นแผ่น ส่วนกบ เต่า แมว มีขา ๔ ขา และมีเท้าสำหรับใช้ในการเคลื่อนที่

04 Hands – On Activity
1. ให้นักเรียนหาภาพสัตว์จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
2. ให้นักเรียนติดภาพสัตว์ที่ชอบ 2 ชนิด
3. เขียนและชี้บอกโครงสร้างภายนอกของสัตว์
4. ให้นักเรียนสังเกต เปรียบเทียบขนาดและรูปร่างของอวัยวะภายนอกของสัตว์แต่ละชนิด

05 Materials
1. คอมพิวเตอร์ 2. กล้องถ่ายรูป 3. ปริ้นเตอร์ 4. รูปถ่ายสัตว์

06 Data Collection
วาดภาพ หรือติดรูปภาพ ของสัตว์ พร้อมเปรียบเทียบโครงสร้างภายนอก (ส่วนต่างๆ) ของสัตว์

07 Analysis & Discussion
สัตว์ที่นักเรียนเลือกมาประกอบด้วยโครงสร้างภายนอกที่มองเห็นได้ คือ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
โครงสร้างภายนอกของสัตว์ 2 ชนิดที่เลือกมามีส่วนใดเหมือนกันและต่างกัน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

08 Conclusion
ให้ยกตัวอย่างลักษณะและหน้าที่ของโครงสร้างภายนอกของสัตว์ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต อย่างน้อย 2 อย่าง

09 Knowledge Tank
ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆ (โครงสร้างภายนอก) ของสัตว์
สัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับ คน และพืช พบได้ทั่วไปทั้งในป่า ในแม่น้ำ บนภูเขา แม้กระทั่งในบ้านของเรา สัตว์มีหลายชนิดแต่ละชนิดจะมี โครงสร้างภายนอกหรือส่วนต่างๆ ที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิต เช่น ปลา มีครีบเป็นแผ่น ส่วนกบ เต่า แมว มีขา ๔ ขา และมีเท้าสำหรับใช้ในการเคลื่อนที่

เพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิต เช่น ปลา มีครีบเป็นแผ่น ส่วนกบ เต่า แมว มีขา ๔ ขา และมีเท้าสำหรับใช้ในการเคลื่อนที่

บริเวณที่อับชื้น เช่น ถ้ำ ใต้ขอนไม้ ใต้ดิน

เหมาะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ที่ไม่ชอบแสง ความร้อน แต่ชอบความชื้น เช่น พวกสัตว์เลื้อยคลาน เป็นต้น

หน้า6-3-new

บริเวณต้นไม้ เช่น บนต้นไม้ ใต้ต้นไม้ สวนหย่อม

เหมาะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ที่ต้องอาศัยต้นไม้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่ และสืบพันธุ์

หน้า6-4-new

บริเวณแหล่งน้ำ เช่น หนองน้ำ แม่น้ำ ทะเล

เหมาะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ที่ต้องอาศัยน้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่หรือใช้เป็นแหล่งอาหาร ที่อยู่ และสืบพันธุ์

ความเหมาะสมของโครงสร้างภายนอก (ส่วนต่างๆ ของสัตว์) ในการดำรงชีวิต

หน้า10

01 Inspiration & Engagement
ลิปดากับโพล่ามาเที่ยวสวนสัตว์จึงถามคุณพ่อว่า ยีราฟทำไมจึงมีคอที่ยาว
คุณพ่อบอกว่าสัตว์ทุกชนิดจะมีโครงสร้างภายนอกหรือส่วนต่างๆ
ของสัตว์ที่มีหน้าที่ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต

02 Problem & Question
ส่วนต่างๆ ของสัตว์มีความเหมาะสมอย่างไรในการดำรงชีวิต

03 Definition
ส่วนต่างๆ ของสัตว์ หรืออวัยวะส่วนต่างๆ มีหน้าที่ที่แตกต่างกัน
เพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิต เช่น ปลามีครีบเป็นแผ่น ส่วนกบ เต่า แมว มีขา
4 ขาและมีเท้าสำหรับใช้ในการเคลื่อนที่

04 Hands – On Activity
1.นักเรียนสังเกตสัตว์ชนิดต่างๆ จากเว็บ www.zoothailand.org
แล้วเลือกมาคนละ 2 ชนิด
2.บอกชื่อของสัตว์หรือวาดรูป และดูลักษณะรูปร่างของส่วนต่างๆ
ของสัตว์แล้วบันทึก
3. บอกความเหมาะสมของส่วนต่างๆ ในการดำรงชีวิต

05 Materials
1. คอมพิวเตอร์ 2. กล้องถ่ายรูป 3. ปริ้นเตอร์ 4.
รูปถ่ายสัตว์

06 Data Collection

07 Analysis & Discussion
สัตว์ที่เลือกมาทั้ง 2 ชนิดเคลื่อนที่ด้วย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เหมาะสมอย่างไรต่อการดำรงชีวิตอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

08 Conclusion
ให้ยกตัวอย่างส่วนต่างๆ
ของสัตว์มีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิต
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

09 Knowledge Tank
ความเหมาะสมของส่วนต่างๆ ของสัตว์เพื่อให้ดำรงชีวิตต่อไปได้
ส่วนต่างๆ ของสัตว์ (อวัยวะภายนอก) มีลักษณะหน้าที่ที่แตกต่างกัน
เพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิต เช่น ปลามีครีบเป็นแผ่น ส่วนกบ เต่า แมว มีขา
4 ขา และมีเท้าสำหรับใช้ในการเคลื่อนที่ ซึ่งสามารถจำแนกประเภทของสัตว์ตามลักษณะการเคลื่อนที่ของสัตว์ โดยสัตว์แต่ละชนิดจะมีการเคลื่อนที่โดยใช้ส่วนต่างๆ ของสัตว์หรืออวัยวะภายนอกเช่น ขา ปีก ครีบ หรือกล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่ โดยสามารถจำแนกได้ดังต่อไปนี้

1. สัตว์ที่ใช้ขาและเท้า สำหรับการเคลื่อนที่ คือ เดิน วิ่ง คลาน และกระโดด
ซึ่งสามารถ แยกย่อย ได้เป็น 2 ขา 4 ขา 6 ขา 8 ขา

2. สัตว์ที่มีครีบลักษณะเป็นแผ่น เพื่อใช้สำหรับว่ายน้ำ เช่น ปลาชนิดต่างๆ เป็นต้น

3. สัตว์ที่ใช้ปีกเพื่อใช้สำหรับบิน เช่น นก นกเพนกวิน ไก่ เป็ด เป็นต้น

4. สัตว์ที่ใช้กล้ามเนื้อสำหรับเคลื่อนที่ เช่น ปลาหมึก จระเข้ หอย งู เป็นต้น

ออมสินสัตว์

Investigate : ลิปดาและโพล่ากำลังนั่งดูรายการทีวี เกี่ยวกับเรื่องสัตว์โลกน่ารัก ลิปดาและโพล่าก็เลยคิดที่จะประดิษฐ์สิ่งของที่เกี่ยวกับสัตว์ คุณพ่อเลยเสนอให้ทำกระปุกออมสินรูปสัตว์ดู

Missions :

 1. ให้นักเรียนเลือกสัตว์ที่ชอบเพื่อมาเป็นต้นแบบในการประดิษฐ์กระปุกออมสินรูปสัตว์
 2. ให้มีส่วนประกอบของโครงสร้างภายนอกหรือส่วนต่างๆ ของสัตว์ครบถ้วนเพื่อใช้ในการนำเสนอโดยต้องบอกลักษณะหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของสัตว์

Materials :

 1. กล่องกระดาษ
 2. กระดาษสีต่างๆ
 3. กาว
 4. อุปกรณ์ตกแต่ง
 5. กรรไกร

Building&Testing
ออมสินสัตว์ที่ประดิษฐ์ สามารถอธิบายลักษณะและหน้าที่ของโครงสร้างภายนอกหรือส่วนต่างๆ ของสัตว์ได้หรือไม่

Evaluation&Redesign

 1. ชิ้นงานของนักเรียนสามารถใช้งานได้ตามข้อกำหนดหรือไม่
 2. นักเรียนพบปัญหาในการทำกิจกรรมนี้หรือไม่
 3. เมื่อพบปัญหานักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

Wind up animal

สัตว์มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีส่วนต่างๆ ที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะในการดำรงชีวิต เช่น ปลามีครีบเป็นแผ่น ส่วนกบ เต่า แมว มีขา 4 ขา และมีเท้า สำหรับใช้ในการเคลื่อนที่ เราจึงนำความรู้เกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของสัตว์มาสร้างสื่อเพื่อให้เห็นลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะของสัตว์ที่ชัดเจน

Missons :

 1. ให้นักเรียนศึกษาส่วนต่างๆ ของสัตว์ที่มีลักษณะและหน้าที่สำหรับใช้ในการเคลื่อนที่
 2. จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกสัตว์ที่สนใจมา 1 ชนิด เพื่อนำมาสร้างเป็น Wind up animal โดยครูจะมีส่วนที่เป็นไขลาน (Wind up) ให้นักเรียนสร้างเป็นโครงสร้างที่สมบูรณ์ โดยเน้นอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่
 3. นำผลงานของกลุ่มตัวเองมาเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น แล้วสรุปผล

Materials :

 1. กระดาษการ์ด
 2. กระดาษสีต่างๆ
 3. สี
 4. อุปกรณ์ตกแต่ง

Plan & Design : อวัยวะหรือส่วนต่างๆ ของสัตว์มีหน้าที่และลักษณะแตกต่างกันหรือไม่

Challenge Activity