Top
 

สะเต็มศึกษา (วิทยาศาสตร์) ป.1 หน่วย 4 ความสำคัญของส่วนต่างๆ ของร่างกายตนเอง

Imagineering Education / บทเรียนสะเต็มศึกษา (วิทยาศาสตร์)  / สะเต็มศึกษา (วิทยาศาสตร์) ป.1 หน่วย 4 ความสำคัญของส่วนต่างๆ ของร่างกายตนเอง

สะเต็มศึกษา (วิทยาศาสตร์) ป.1 หน่วย 4 ความสำคัญของส่วนต่างๆ ของร่างกายตนเอง

ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ : 4
เรื่อง :  ส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์
สาระ : สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ตัวชี้วัด :
ว 1.2.1 ระบุชื่อ บรรยายลักษณะและบอกหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์ และพืช
รวมทั้งบรรยายการทำหน้าที่ร่วมกันของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ในการทำกิจกรรมต่างๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้
ว 1.2.2 ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนต่างๆ ของร่างกายตนเอง โดยการดูแลส่วนต่างๆ อย่างถูกต้องให้ปลอดภัยและรักษาความสะอาดอยู่เสมอ

บทนำของเรื่อง : 
ร่างกายของเราประกอบไปด้วยอวัยวะหลายๆ ส่วน ในส่วนของอวัยวะภายนอกจะมีหน้าที่และความสำคัญที่แตกต่างกัน เราจึงควรดูแลรักษาอวัยวะแต่ละส่วนอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและรักษาความสะอาดอยู่เสมอ

ปิดตาชิมอาหาร

จุดประสงค์ : เพื่อให้รู้จักหน้าที่ของ ปาก จมูก ตา ซึ่งเป็นส่วนต่างๆ
ของร่างกายมนุษย์
อุปกรณ์ : 1. ผ้าปิดตา 2. อาหารหรือขนม 3. สมุดบันทึก
วิธีทำการทดลอง :

 1. ให้ปิดตา ดมกลิ่นอาหาร และคาดเดาชนิดอาหาร
 2. ให้ปิดตา ชิมรส และคาดเดาชนิดอาหาร

Analysis & Discussion
สิ่งต่างๆ (อวัยวะต่างๆ) ของมนุษย์มีอะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

สิ่ง (อวัยวะ) ใดในร่างกายมนุษย์ที่ทำหน้าที่ในการรับรู้ รสชาติ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

สิ่ง (อวัยวะ) ใดในร่างกายมนุษย์ที่ทำหน้าที่ในการรับรู้ กลิ่น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์สำคัญอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์

01 Inspiration & Engagement
คุณครูให้ทำกิจกรรมประดิษฐ์หุ่นกระบอก ลิปดาไม่รู้ว่าหุ่นกระบอกต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
คุณแม่จึงแนะนำให้สำรวจร่างกายของตนเองว่ามีส่วนต่างๆ อะไรบ้าง

02 Problem & Question
ส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์มีอะไรบ้าง

03 Definition
มนุษย์มีส่วนต่างๆ ที่มีลักษณะแตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิต
ตัวอย่างเช่น

 • ตา มีหนังตาและขนตา เพื่อป้องกันอันตรายให้กับตา
 • หู มีใบหูและรูหู
 • ปาก มีฟัน ลิ้น มีช่องปาก และมีริมฝีปากบนล่าง
 • แขน-มือ ขา-เท้า มีท่อนแขนนิ้วมือ 5 นิ้วในแต่ละข้าง
 • สมอง ซึ่งอยู่ในกะโหลกศีรษะ

04 Hands – On Activity

 1. ให้นักเรียนสำรวจส่วนต่างๆ ในร่างกายของตนเองโดยการติดรูปถ่ายและเขียนชื่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย
 2. ให้วัดความยาวของอวัยวะต่างๆ และบันทึกผล

05 Materials
1. สายวัด 2. สมุดจด

06 Data Collection
เลือกติดรูปภาพของตนเอง และโยงชื่อส่วนต่างๆ ของร่างกายของเรา

07 Analysis & Discussion
ส่วนใดของร่างกายมนุษย์ที่มี 2 ข้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ส่วนใดของร่างกายมนุษย์ที่มีเพียง 1 เดียว
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

08 Conclusion
ร่างกายมนุษย์ประกอบส่วนต่างๆ อะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์

01 Inspiration & Engagement
ทำไมเด็กน้อยถึงเอานิ้วเท้าเข้าปาก นิ้วเท้าเอาไว้สำหรับเดินไม่ใช่หรือคะ คุณแม่ตอบว่า ใช่จ้า ขาและเท้ามีหน้าที่ในการเคลื่อนที่ และส่วนอื่นๆ ของร่างกายมนุษย์ก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิต

02 Problem & Question
หน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์

03 Definition
มนุษย์มีส่วนต่างๆ ที่มีหน้าที่แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิต ตัวอย่างเช่น

 • ตา มีหน้าที่ไว้มองดูภาพและจับความเคลื่อนไหว
 • หู มีหน้าที่รับฟังเสียง
 • ปากและลิ้น มีหน้าที่พูด กินอาหาร รับรสสัมผัส
 • แขน-มือ ขา-เท้า มีหน้าที่ยกหยิบจับและเคลื่อนไหว
 • สมอง มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกาย

04 Hands – On Activity
ให้นักเรียนสำรวจหน้าที่ของส่วนต่างๆ
ของร่างกายมนุษย์โดยการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตทำการทดสอบจริงเพื่อ
เปรียบเทียบและบันทึกผลการสำรวจที่ได้

05 Materials
1. คอมพิวเตอร์ 2. สมุดบันทึก 3. เครื่องเขียน

06 Data Collection
ให้หาภาพหรือวาดภาพส่วนต่างๆ

07 Analysis & Discussion
นักเรียนคิดว่า ร่างกายส่วนใดของมนุษย์ ทำหน้าที่ในการเคลื่อนไหว
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

นักเรียนคิดว่าร่างกายส่วนใดของมนุษย์ทำหน้าที่ในการรับรู้สิ่งต่างๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

08 Conclusion
ให้ยกตัวอย่างส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์พร้อมบอกรูปร่างลักษณะและหน้าที่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

09 Knowledge Tank
ส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์
ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วย ส่วนต่างๆ โดยจะเรียกว่า อวัยวะ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น อวัยวะภายนอกและภายใน ที่ทำหน้าที่ต่างกัน แต่จะทำหน้าที่สัมพันธ์กันโดยใช้สมองเป็นตัวควบคุม ร่างกายของเราสามารถแบ่งออกเป็นส่วนหลัก 3 ส่วน คือ

1. ส่วนศีรษะ (Head)
อวัยวะภายนอก จะประกอบด้วย หู ตา จมูก ปาก อวัยวะภายใน จะประกอบด้วย สมอง ฟัน ลิ้น เป็นต้น

2. ส่วนลำตัว (Body)
อวัยวะภายนอก หน้าอก คอ อวัยวะ-ภายใน จะมีกระดูกสันหลังช่วยให้ลำตัวตั้งตรงและแข็งแรง เป็นต้น

3. แขนและขา (Arm & Leg)
เป็นอวัยวะที่ช่วยในการทรงตัวและเคลื่อนไหว ประกอบด้วย นิ้วมือ นิ้วเท้า ข้อศอก ข้อเท้า หัวเข่า เป็นต้น

ตัวอย่างลักษณะหน้าที่ ของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์

ความรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรม

สมอง (Brain)
สมองเป็นส่วน (อวัยวะ) ที่สำคัญของมนุษย์ อยู่ในกะโหลกศีรษะ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น การเคลื่อนไหว, การมองเห็น, การได้ยิน, ความจำ และพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพสมองถูกแบ่งออกเป็น 2 ซีก คือ

การรับรู้ของสมอง
สมองทำหน้าที่ในการควบคุมส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ โดยรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 นั้นก็คือ หู ตา จมูก ปาก ผิวหนัง โดยจะรับรู้ เสียง แสง กลิ่น รส สัมผัส

ประสาทสัมผัสทั้ง 5

การทำงานของร่างกายเมื่อสมองรับรู้ข้อมูลจากประสาทสัมผัสทั้ง 5
สมองของมนุษย์ ได้รับรู้ข้อมูลจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการคิดและตัดสินใจเพื่อแสดงพฤติกรรมและควบคุมร่างกายเพื่อให้กระทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่างการทำงานร่วมกันของส่วนต่างๆ ในร่างกายในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่างการทำงานร่วมกันของส่วนต่างๆ ในร่างกายในชีวิตประจำวัน

การดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของร่างกาย

01 Inspiration & Engagement
ลิปดาเล่นอยู่ในสวนใช้มือจับสัมผัสสิ่งต่างๆ รอบตัวคุณแม่เห็นจึงบอกว่าก่อนเข้าบ้านลิปดาควรจะล้างมือให้สะอาดนะ จริงๆ แล้วลิปดาควรจะดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของร่างกายตลอดทั้งวันด้วยนะจ๊ะ

02 Problem & Question
วันนี้เราดูแลรักษาส่วนต่างๆของร่างกายอย่างไรบ้างนะ

03 Definition
มนุษย์ใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อการดำรงชีวิต มนุษย์จึงควรใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและรักษาความสะอาดอยู่เสมอ เช่น ใช้ตา
มองตัวหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ ดูแลตาให้ปลอดภัยจากอันตรายและรักษาความสะอาดตาอยู่เสมอ

04 Hands – On Activity

 1.  สำรวจกิจกรรมที่นักเรียนทำในแต่ละวันและบันทึกผล
 2. สำรวจส่วนต่างๆ ของร่างกายที่ใช้ในกิจกรรมนั้น
 3.  บันทึกวิธีการดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของร่างกาย

05 Materials
1. คอมพิวเตอร์ 2. สมุดบันทึก

06 Data Collection
ให้นักเรียนสำรวจกิจกรรมส่วนของร่างกายที่ใช้และวิธีการดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของร่างกาย

07 Analysis & Discussion
นักเรียนใช้ส่วนใดของร่างกายบ่อยที่สุด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

08 Conclusion
การดูแลส่วนต่างๆ อย่างถูกต้อง ให้ปลอดภัยและรักษาความสะอาดมีความสำคัญอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ความรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรม

การดูแลรักษา ส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์

การป้องกันส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์

ความสำคัญของดวงตา (เกมปิดตาทายสิ่งของ)

01 Inspiration & Engagement
ณ ตอนกลางคืนที่บ้านของลิปดา ไฟฟ้าเกิดดับ จากนั้นมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น ลิปดาจะเดินไปรับโทรศัพท์ได้อย่างไร เพราะลิปดาไม่สามารถมองเห็นได้ คุณแม่จึงบอกว่า ตา เป็นส่วนที่สำคัญถ้ามองไม่เห็นจะทำอย่างไรดี

02 Problem & Question
ดวงตาสำคัญอย่างไร ถ้ามองไม่เห็นจะใช้ประสาทการรับรู้ใดแทนได้นะ

03 Definition
ถ้าตามองไม่เห็นแล้วจะใช้หูและมือ ทำงานร่วมกันเพื่อรับรู้สิ่งต่างๆ [ ] ได้ [ ]
ไม่ได้

04 Hands – On Activity

 1. ให้หาวัตถุ 5 ชนิดแล้วนำไปใส่ในกล่องแล้วให้เพื่อนหนึ่งคน ในกลุ่ม ปิดตา
  เป็นคนทดลอง
 2. ทดลองเขย่าและฟังเสียงทั้ง 5 กล่อง ทำนายและบันทึกชื่อสิ่งของที่คิดว่าคืออะไร
 3. สัมผัสสิ่งของในกล่อง ทั้ง 5 กล่อง ทำนายผล
 4. เปิดกล่องดูเฉลยและบันทึก

05 Materials

 1. กล่องทึบมองไม่เห็นข้างใน 5 กล่อง
 2. วัตถุ 5 ชนิด

06 Data Collection
ให้นักเรียนเขย่ากล่อง และ ใช้มือสัมผัสและทายสิ่งของในกล่อง

07 Analysis & Discussion
การปิดประสาทสัมผัส การมองเห็น เหลือเพียงประสาทการสัมผัส จะส่งผล อย่างไรต่อการรับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

08 Conclusion
ส่วนต่างๆ ของร่างกายมีความสำคัญอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

08 Conclusion
ให้ยกตัวอย่างส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์พร้อมบอกรูปร่างลักษณะและหน้าที่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

เจลล้างมือป้องกันเชื้อโรค

Investigate : วันนี้ลิปดาและโพล่าไปเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้าและเห็นว่ามีเจลล้างมือวางไว้ให้ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้กันลิปดาและโพล่าเลยเกิดความคิดอยากจะทำเจลล้างมือขึ้นมาใช้เองเ
พื่อเป็นการดูแลรักษาและป้องกันอวัยวะของเราให้สะอาด

Missions :

 1. ทำเจลล้างมือ เพื่อรักษาความสะอาด
 2. ทำฉลากอธิบายถึงวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง
 3. คำนวณต้นทุนการสร้างเจลล้างมือ

Materials :

 1. CARBOPOL 940 = 0.90 กรัม
 2. ALCOHOL 95% = 135.00 กรัม และกรีเซอรีน = 0.30 กรัม
 3. TRIETHANOLAMINE (TEA) = 2.40 กรัม

Building & Testing

 1. สิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากกระบวนการสร้างชิ้นงานนี้คืออะไร
 2. เปรียบเทียบชิ้นงานกับเพื่อนๆ

Evaluation & Redesign

 1. ชิ้นงานของนักเรียนสามารถใช้งานได้ตามข้อกำหนดหรือไม่
 2. นักเรียนพบปัญหาในการทำกิจกรรมนี้หรือไม่
 3. เมื่อพบปัญหานักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

สุขบัญญัติ 10 ประการ

มนุษย์ใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อการดำรงชีวิต มนุษย์จึงควรใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างถูกต้องปลอดภัยและรักษาความสะอาดอยู่เสมอ เช่น ใช้ตามองตัวหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ ดูแลตาให้ปลอดภัยจากอันตราย และรักษาความสะอาดอยู่เสมอจากนั้นนำความรู้มาสร้างเป็นนวัตกรรมเพื่อปกป้องดูแลรักษาร่างกายจากอันตรายและรักษาความสะอาดอยู่เสมอ

Missons :

 1. ให้นักเรียนตอบคำถามที่ครูกำหนดให้
 2. จากนั้นให้นักเรียนทำกิจกรรมหยิบสิ่งของและวาดภาพตามเงื่อนไข
 3. เลือกอวัยวะที่นักเรียนคิดว่านักเรียนใช้ทำกิจกรรมมากที่สุดมา 1 ส่วน มาสร้างนวัตกรรมหรือชิ้นงานที่ช่วยปกป้อง รักษาส่วนที่นักเรียนเลือกมาให้ปลอดภัย และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
 4. นักเรียนเลือกวัสดุที่สามารถปกป้องและป้องกันอันตรายได้เมื่อสร้างเสร็จให้ทดสอบ และพิจารณาชิ้นงานสรุปผลและอภิปรายกับเพื่อนในชั้นเรียน

Materials : 1.อุปกรณ์ต่างๆ ที่นักเรียนต้องการและที่ครูกำหนดให้

Plan & Design :

 1. ร่างกายของเรามีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันหรือไม่
 2. เราทำกิจกรรมต่างๆ โดยใช้ส่วนใดร่วมกันบ้างและอยากดูแลรักษาอย่างไร

Challenge Activity