Top
 

SUMMER CAMP กิจกรรมที่สนุกทุกสาระการเรียนรู้

Imagineering Education / เรื่องน่ารู้  / SUMMER CAMP กิจกรรมที่สนุกทุกสาระการเรียนรู้

SUMMER CAMP กิจกรรมที่สนุกทุกสาระการเรียนรู้

SUMMER CAMP ของน้องๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ภายในเดือนตุลาคม น้องๆ จะได้รับสาระและการเรียนรู้ ทุกกิจกรรมที่น่าสนใจและทุกขั้นตอนมีความสนุกสนาน ตั้งแต่เริ่มการสำรวจ ทดลอง การทำ Stem Challenge และการลงมือทำเป็นชิ้นงาน หรือ DIY  ในทุกกระบวนการเรียนทำให้น้องๆ มีทักษะและการพัฒนาทางความคิดอย่างมีระบบและสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยใช้หลักเหตุและผลที่ถูกต้อง

Share