Top
 

บทเรียน Tag

Imagineering Education / Posts tagged "บทเรียน"

สะเต็มศึกษามีจุดเด่น คือ การผนวกกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ากับการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน ภายใต้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม