Top
 

ป.5 Tag

Imagineering Education / Posts tagged "ป.5"

Digital Citizenship คือ การเป็นพลเมืองที่ดีโดยสนับสนุนและใช้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ถูกกฎหมายและ รับผิดชอบ รวมถึงการแสดงทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้เทคโนโลยี ...

ICT Literacy คือ ความรู้ความสามารถและทักษะในการประยุกต์ ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี ทั้ง Hardware และ Software ในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์...

Information Literacy คือ ความรู้ ความสามารถ ในการประยุกต์ใช้ข้อมูลและสารสนเทศอย่างถูกต้องและเหมาะสม ไม่นำข้อมูลหรือสารสนเทศที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมมาใช้ ...

อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet Of Things) หมายถึง การที่อุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ ถูกเชื่อมโยงสู่โลกอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต...

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ การใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน...

การคิดเชิงคำนวณในการแก้ไขปัญหา (Computational Thinking) เป็นทักษะการแก้ไขปัญหาจากการอ้างเหตุผลที่ถูกต้องหรือเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้ออ้างและข้อสรุป...